Dyson global privacy policy

Hunyo 2017

Panimula

Sa Dyson, naninindigan kaming siguruhin na ang personal mong impormasyon ay protektado at hindi kailanman gagamitin nang mali.

Ipinapaliwanag ng aming patakaran sa pagkapribado kung anong personal na impormasyon ang aming kokolektahin, bakit namin ito kokolektahin, paano namin ito gagamitin, ang mga kontrol na mayroon ka sa personal mong impormasyon at mga pamamaraan na naitalaga namin para protektahan ang pagkapribado mo. Mailalapat ito sa personal na impormasyong makokolekta namin sa pamamagitan ng aming mga Dyson website, sa pamamagitan ng mga Dyson app (kabilang ang Dyson Link) at sa pamamagitan ng aming mga konektadong produkto (ipinaliwanang nang mas detalyado sa ibaba). 


Sa pamamagitan ng pagbabahagi mo ng iyong personal na impormasyon sa amin at sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa paggamit ng aming mga website, apps at mga konektadong produkto, kinukumpirma mo na iyong nabasa at naunawaan ang mga tuntunin ng patakaran sa pagkapribadong ito. Aakuin namin ang responsibilidad para sa personal na impormasyong nakolekta namin tungkol sa iyo at nilalayon naming maging transparent tungkol sa kung paano namin pangangasiwaan ito at bibigyan ka ng kontrol dito.


Sa patakaran sa pagkapribadong ito, kapag tinutukoy namin ang "Dyson", "kami", "tayo" o "atin", ang ibig naming sabihin at ang pangkat ng kompanya o mga kompanya ng Dyson na magbibigay ng partikular na website, apps o mga konektadong produkto ng Dyson sa iyo.  Sa patakarang ito, tinutukoy namin lahat ng mga pangkat ng kompanya ng Dyson bilang "Dyson Group".  Ang impormasyon tungkol sa kung aling kompanya o mga kompanya ng pangkat ng Dyson ang responsable sa anumang personal na impormasyong kinolekta tungkol sa iyo ay makukuha sa aming Portal para sa Pagkapribado sa pamamagitan ng pag-click sa tab para sa bansa mo (http://www.dyson.co.uk/change-country.aspx).


Kung mayroon kang anumang mga tanong, komento o isinasaalang-alang tungkol sa anumang aspeto ng patakarang ito o kung paano pinangangasiwaan ng Dyson ang impormasyon mo, mangyaring mag-email sa aming Privacy Team sa privacy@dyson.com.

Mga Prinsipyo sa Pagkapribado

Maaaring kumplikado ang mga patakaran sa pagkapribado.  Sinubukan naming gawing kasing linaw hangga't posible at maa-access ang amin.  Para makatulong, binuod din namin kung paano namin pinamamahalaan ang personal mong impormasyon sa Dyson sa aming mga prinsipyo sa pagkapribado sa ibaba. Pinakikita ng mga prinsipyong ito ang paninindigan namin sa pagprotekta sa iyong pagkapribado at pamamahala sa personal mong impormasyon sa tamang paraan at kung paano mong inaasahang pangasiwaan ito.


Sa Dyson kami ay:

 1. Humihingi lang o kumokolekta ng personal na impormasyong kailangan namin para ibigay at pabutihin ang serbisyo, mga produkto at mga karanasan na inaasahan ng ating mga kostumer, at para sa mga layuning nakabalangkas sa ating patakaran sa pagkapribado.
 2. Nagbibigay sa iyo ng kontrol sa personal na impormasyon na hawak namin tungkol sa iyo para matiyak na ito ay tama at sumasalamin sa mga kagustuhan mo.
 3. Sumisiguro na ang personal mong impormasyon ay laging ligtas at protektado.
 4. Patas at transparent sa paggamit namin ng hawak naming personal na impormasyon.
 5. Gagamit lang ng personal mong impormasyon para sa layunin na pinagkatiwala mo sa aming paggamit nito, ayon sa binalangkas sa aming patakaran sa pagkapribado.
 6. Hindi kailanman ititinda ang personal mong impormasyon at ibabahagi lang ito ayon sa nakabalangkas sa ating patakaran sa pagkapribado o kapag hiniling mo sa amin.
 7. Rerespeto sa mga pagpipilian mo at aabisuhan ka namin kung may mahahalagang pagbabago na nakakaapekto sa personal mong impormasyon o paano namin to gagamitin. 
 8. Aako ng responsibilidad para sa personal na impormasyong hawak namin tungkol sa iyo.
Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
Palawakin upang basahin ang kumpletong patakaran sa privacy Dyson
Collapse patakaran sa privacy
 • Anong personal na impormasyon na aming kokolektahin?
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti
  Hindi kami interesado sa pagkolekta ng lahat ng personal na detalye tungkol sa iyo.  Ang pangunahin naming dahilan sa pagkolekta ng personal na impormasyon mo ay para magbgay at pabutihin ang serbisyo, mga produkto at mga karanasan na inaasahan mo at ng mga kostumer namin mula sa amin. 

   

  Ang personal na impormasyon ay medyo magkakaiba ang kahulugan sa buong mundo.  Para garantiyahan ang iyong pagkapribado at proteksiyon ng impormasyon mo, ang kahulugan namin dito ay anumang impormasyon na magagamit para kilalanin ka o ibang idibiduwal. 

   

  Kumokolekta kami mula sa iyo ng personal na impormasyon sa ilang magkakaibang paraan; maaari mong ibahagi sa amin ang impormasyong iyon, o maaari naming kolektahin ito gamit ang mga ibang paraan.  Sa seksiyong ito, ipapaliwanag namin ang magkakaibang paraan sa pagkolekta namin ng personal na impormasyon mula sa iyo at ilang paraan kung paano gagamitin ang impormasyong iyon.  Para sa karagdagang detalye kung paano namin gagamitin ang iyong personal na impormasyon, pakitingnan ang seksiyong may pamagat na "Paano namin gagamitin ang personal mong impormasyon?".
  Impormasyong ibinabahagi mo sa amin
  Kinokolekta namin ang personal na impormasyong ibinabahagi mo sa amin kapag kinontak mo kami o nakipag-ugnayan ka sa amin sa pamamagitan ng aming website, apps, email, telepono o sa ibang paraan. Makakapagpasya kang hindi magbigay ng partikular na impormasyon, o ipatanggal ang anumang impormasyong dati mong ibinahagi.  Kung gagawin mo ito, maaaring hindi mo lubusang mapagsamantalahan ang aming mga produkto, teknolohiya at serbisyo. 

   

  Halimbawa, maaari kang magbigay ng impormasyon sa amin kapag kinontak mo ang mga koponan namin para sa serbisyong pangkostumer, umorder, irehistro ang warantiya mo, kumumpleto ng survey, kumpetisyon o palatanungan, i-update ang mga kagustuhan mo at impormasyon ng account, kumonekta sa pamamagtian ng Dyson app o i-rate ang isa sa mga produkto namin sa aming website.

   

  Sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayang ito, maaari mong ibahagi sa amin ang: iyong pangalan, address, e-mail address, numero sa pakikipag-ugnayan at impormasyon sa pagbayad.   Maaari ka ring magbahagi ng mga detalye ng mga ibang tao; halimbawa, kung bumili ka ng produkto ng Dyson para sa ibang taong iyon o kung nagrehistro ka ng ibang tao para sa Dyson app.  Sa mga ganoong sirkumstansiya, kakailanganin mong tanungin sa taong iyon kung gusto nilang ibahagi mo ang kanilang personal na impormasyon sa amin at magamit namin ito ayon sa patakaran sa pagkapribadong ito.

  Impormasyon mula sa mga produkto at apps ng Dyson
  Kasama ng personal na impormasyong ibinabahagi mo sa amin tungkol sa sarili mo at iyong produktong Dyson, maaari kaming direktang kumolekta at mangasiwa ng personal na impormasyon mula sa mga produkto mong konektado sa Dyson at Dyson apps. Ang konektadong produkto ay produkto ng Dyson na “smart”, gumagana sa internet o pinagagana gamit ang isang Dyson app. 

   

  Maaari kaming kumolekta ng impormasyon tungkol sa paggamit mo ng aming mga konektadong produkto o apps para tulungan kaming i-optimize ang pagganap nila at karanasan mo sa paggamit sa kanila.  Maaari rin kaming kumolekta ng impormasyon ng internet protocol (IP) at/o media access control (MAC) identifier tungkol sa iyong mobile device.

   

  Ang ilan sa impormasyong kokolektahin namin para sa paggamit mo ng aming mga konektadong produkto at apps ay maaaring magpahintulot sa aming matukoy ang lugar ng konektado mong produkto.  Kinokolekta ang data na ito para maunawaan namin ang lugar at kalagayan ng kapaligiran kung saan gumagana ang konektado mong produkto; halimbawa, sa pagbibigay ng indikasyon ng kapaligiran kung saan ito gumagana, na makakatulong sa aming i-optimize ang pagganap ng konektadong produkto. 

   

  Ang ilan sa mga konektado naming produkto ay maaaring hindi gumana nang hindi kumokolekta ng impormasyon sa lugar o ibang personal na impormasyon, at sa pagpaparehistro para sa app at paggamit ng konektadong produkto, sumasang-ayon ka sa paggamit ng impormasyong ito.
  Impormasyon mula sa mga online mong interasksiyon
  Kumokolekta kami at nag-iimbak ng personal na impormasyon at anonymous, pinagsamang istatistika mula sa lahat ng mga bisita ng aming mga website, aktibo ka mang nagbibigay sa amin ng impormasyong iyon o mag-browse lang sa aming mga website. Kasama sa impormasyong aming kinokolekta ang internet protocol (IP) address ng device na ginagamit mo, ang browser software na ginagamit mo, ang iyong operating system, ang petsa at oras ng pag-access, ang internet address ng website mula saan ka nagli-link sa aming website at impormasyon kung paano mo ginagamit ang aming mga website.

   

  Ginagamit namin ang impormasyong ito para makita namin kung gaano katagal naglo-load ang aming mga website, paano sila ginagamit, ang dami ng bisita sa magkakaibang seksiyon ng aming mga website, at anong impormasyon ang pinakatinitingnan ng aming mga bisita. Tumutulong din ito sa pagkilala ng anumang mga bahagi ng ating mga website na hindi gumagana nang kasing buti ng dapat - para maayos natin ang mga bagay at mas pahusayin ang ating mga website para sa inyo at mga ibang user.

   

  Hindi naming inuugnay ang impormasyong nakolekta mula sa iyong mga online na interaksiyon sa anumang mga talang mayroon kami tungkol sa inyo bilang kostumer ng Dyson.

  Mga Cookie
  Kapag ginamit mo ang mga website namin, maaari rin naming gamitin ang impormasyong nakolekta ng mga cookie.  Ang “Mga Cookie” ay maliliit na text file na sine-save ng mga website sa iyong device gamit ang iyong web browser. Mula gitnang 1990s ay nariyan na iyan at isa ito sa pinakagamit na teknolohiya sa internet. 

   

  Ang ilang mga cookie na ginagamit namin dito sa Dyson ay kokolekta ng personal na impormasyon tungkol sa iyo.  Ang anumang personal na impormasyon na nakolekta ay gagamitin ayon sa patakaran sa pagkapribadong ito.  Sa pagpapatuloy sa paggamit ng mga website namin, tinatanggap mo na maaaring maglagay ng mga cookie sa device mo.  

   

  Para sa karagdagang impormasyon, kabilang ang mga uri ng cookie na aming ginagamit at paano pangasiwaan ang mga cookie na nilagay sa aming mga website, mangyaring tingnan ang aming patakaran sa mga cookie sa. Pakitandaan na sa kasalukuyan ay hindi kami tumutugon sa mga hudyat na Do Not Track (DNT).
  Mga Email na Komunikasyon
  Habang nais mong gawin namin, nais naming ipaalam sa iyo kung ano ang nangyayari sa Dyson na sa aming palagay ay nais mong malaman; ito man ay ang pinakabago naming anunsiyo sa produkto, mga handog ng may-ari o mga paparating na kaganapan, nais naming matiyak na masaya ka sa mga komunikasyong natatanggap mo mula sa amin. Malalaman mo kung paano ia-update o papalitan kung gusto mong makarinig mula sa amin o pahintuin kami sa pakikipag-ugnayan sa iyo sa seksiyon sa ibaba na may pamagat na ‘Paano mo babaguhin ang paraan kung paano kami makikipag-ugnayan sa iyo?'      

   

  Minsan, nakakatanggap tayo ng mga abiso kapag nagbukas kayo ng e-mail mula sa amin; ginagamit namin ang mga istatistikang ito para tulungan ang aming mga koponang gawing mas kaaya-aya hangga't posible ang aming mga e-mail sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng mga kaaya-ayang nilalaman at karanasan.
  Social Media
  Gusto naming nakikipag-ugnayan sa iyo sa social media. Maaari mong gamitin ang social media para kontakin kami tungkol sa mga produkto mong Dyson o ipaalam sa mga tao kung ano ang palagay mo tungkol sa iyong produktong Dyson. Nire-review namin ang mga pampublikong magagamit na social media at mga online site para mas maunawaan ang sinasabi ng mga tao tungkol sa amin, at aming mga produkto, teknolohiya at mga serbisyo para tulungan ang mga mamimili na mas nasi makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng social media.

   

  Minsan, ang impormasyong kinokolekta namin mula sa social media at mga online site ay may kasamang personal na ipormasyon na nilagay online at pampublikong makukuha. Sinisiguro namin na anumang impormasyong gagamitin namin ay maayos na makekredito sa pinagmulan nito o ginawang anonymous. 

   

  Ang mga online at social media sites na ito ay maaaring may sarili nilang mga patakaran sa pagkapribado na nagpapaliwanag kung paano nila ginagamit at ibinabahagi ang personal mong impormasyon.  Maingat mo dapat repasuhin ang mga patakaran sa pagkapribadong ito bago mo gamitin ang mga site na ito para matiyak na nasisiyahan ka kung paano kinokolekta at ibinabahagi ang personal mong impormasyon.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Paano namin ginagamit ang personal mong impormasyon?
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Ang pangunahin naming dahilan sa pagkolekta ng personal na impormasyon mo ay para magbgay at pabutihin ang serbisyo, mga produkto at mga karanasan na inaasahan mo mula sa amin.

  Impormasyong ibinabahagi mo sa amin
  Ginagamit namin ang personal na impormasyong ibinabahagi mo sa amin sa mga sumusunod na paraan: 
   
  • Para sumagot sa mga tanong at hiling mo;
  • Para makipagkomunika sa iyo;
  • Para maglaan ng mga serbisyo at suporta para sa mga produkto namin;
  • Para sa mga satisfaction surveys at bigyan kami ng paraan na pabutihin ang karanasan mo kung kailanganin mo man ng suporta mula sa mga eksperto namin;
  • Para magbigay ng mga update sa iyo tungkol sa anumang mga pagbabago samga patakaran, alituntunin at kundisyon ng Dyson at anumang impormasyon na baka sakaling kailangan naming sabihin sa iyo;
  • Para sabihin sa iyo ang tungkol sa mga iba naming produkto at serbisyo, basta't gusto mong malaman ito.
  • Para bigyan ka ng mahahalagang mga service updates  tungkol sa mga produkto mong Dyson.
  • Para sa hinaharap, mas matugunan naming mabuti ang  pamamaraan mong mamili sa amin; halimbawa, sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyo ng mga produkto at serbisyong tingin namin ay magugustughan mo, sa websites at apps namin, pati na sa ibang third-party websites (kasama na ang social media)
  Impormasyon mula sa mga produkto at apps ng Dyson
  Ginagamit namin ang personal na impormasyong nakolekta mula sa mga produkto at apps ng Dyson, mag-isa at kasama ng talaan mo bilang kostumer (ang ipormasyong ibinahagi mo sa amin), sa mga sumusunod na paraan: 
  • Para subaybayan ang paggana at pagkatatag ng mga produkto namin;
  • Para pabutihin ang mga produkto namin, teknolohiya at mga serbisyo;
  • Para subaybayan ang paggamit mo ng mga konektad naming produkto at apps upang ma-optimize namin ang kanilang pagganap at karanasan mo sa paggamit sa kanila; 
  • Para magbigay ng mga update at serbisyo sa mga konektado naming produkto (na kasama ang mga update at upgrade sa software at aming apps); at
  • Para sa pag-profile at istatistikang pagsusuri kung paan ginagamit ang aming mga produkto.
  Impormasyon mula sa mga online mong interasksiyon
  Ginagamit namin ang personal na impormasyon mula sa mga online mong interaksiyon (kinolekta gamit ang mga cookie):
  • Para ipasadya ang paraan ng pamimili mo sa amin sa hinaharap; halimbawa, sa pagpapakita ng mga produkto at handog mo na sa palagay namin ay magugustuhan mo; at 
  • Para sa pag-profile at istatistikang agsusuri sa pagkapopular ng produkto, at asal ng mga kostumer namin kapag ginagamit ang aming mga website o apps.
  Mga ibang potensiyal na paggamit ng iyong personal na impormasyon
  Maaari rin naming gamitin ang personal mong impormasyon:
  • Para tulungan ang anumang pagtanggi, paghabol o imbestigasyong kaugnay ng iyong produktong Dyson o mga usapin sa warantiya; at
  • Para tumupad sa mga legal naming obligasyon.
  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Ang Dyson contact promise
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti
  Nais naming manatili kang may kaalaman, tungkol sa pinakabago naming mga produkto, handog ng mga may-ari, oportunidad na subukan ang mga bagong produkto ng Dyson, o mga paparating na kaganapan.  Ginagawa namin ito sa iba't ibang paraan, kabilang ang e-mail, post, SMS at telepono. Siyempre, gagawin lang namin ang pagpapaalam na ito kung gusto mo.


  Ang pinakaimportante para sa amin ay ang inyong kasiyahan pagdating sa mga natatanggap ninyong impormasyon mula sa amin.


  Kaya naman, nangangako kaming:


  • Padadalhan ka lang ng impormasyong pang-marketing (kasama dito ang James Dyson Foundation at James Dyson Award) kapag sinabi mo sa aming maaari naming gawin ito;
  • Pahintulutan lang ang ibang kompanya ng Dyson Group na padalhan ka ng impormasyon pang-marketing kung sinabi mo sa amin na maaari naming gawin ito;
  • Hindi kailanman ipapasa ang personal mong impormasyon kaninoman sa labas ng Dyson Group para magamit nila ito sa sarili nilang mga layunin na pang-marketing
  • Bigyan ka ng kapangyarihan na ihinto ang pagtanggap ng suporta o impormasyon pang-maketing anumang oras.
  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Suporta ng Dyson sa may-ari
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti
  Pana-panahon, maaari naming gamitin ang personal mong impormasyon para tulungan ka sa mga produkto ng Dyson na pag-aari mo.  Ginagawa namin ito sa iba't ibang paraan, kabilang ang e-mail, koreo, SMS, telepono at mga in-app na abiso.  


  Bilang gumagamit ng aming mga produkto o serbisyo, padadalhan ka namin ng mga sumusunod an komunikasyong pangusporta:
  • Makakatulong na impormasyon tungkol sa iyong produktong Dyson o serbisyo ng Dyson na ginamit mo;
  • Mga paalala tungkol paano isasagawa ang pagmementina sa iyong produktong Dyson para sa sukdulang pagganap
  • Mga alerto para sa nirerekomendang update o upgrade sa app o software na maaaring magpabuti sa pagganap ng iyong;
  • Impormasyon tungkol sa kuna paano at saan makakakuha ng tulong mula sa mga eksperto sa Dyson kung kailanganin mo ng suporta;
  • Impormasyon tungkol sa iyong warantiya sa Dyson;
  • Mga alerto patungkol sa anumang mahalagang anunsiyo sa kaligtasan ng produkto o recall; at 
  • Mga hiling sa puna mo kung paano kami gumaganap matapos mong gamitin ang produkto o serbisyo ng Dyson.


  Padadalhan ka namin ng mga komunikasyong pangusporta maliban kung binago mo ang mga kagustuhan mo, o sinabi sa amin na nais mong huminto sa pagtanggap ng mga komunikasyong pangsuporta mula sa amin.  Pakitingnan ang seksiyon sa ibaba para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano ito gagawin. 


  Kung magbago ang mga detalye mo, mangyaring ipaalam sa amin para patuloy kaming makakaugnay.
  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Paano mo mababago ang paraan para makakaugnay ka namin tungkol sa aming mga produkto, serbisyo at suporta?
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti
  Padadalhan ka lang namin ng mga komunikasyong pangmerkado kapag sinabi mo sa amin na gusto mong gawin namin ito.  


  Mababago mo ang paraan na makokontak ka namin sa mga sumusunod na paraan;


  Opt-In/Simulan Akong Kontakin;


  Kung hindi mo pa dating hiniling sa aming padalhan ka ng mga komunikasyong pangmerkado, maaari mong hilingin sa amin na simulan kang kontakin (minsan ay tinatawag na "opt-in") sa pamamagitan ng:
  • Pakikipag-ugnayan sa serbisyong pang-kostumer ng Dyson at pagsaad na nais mong makatanggap ng mga komunikasyon mula sa amin;
  • Pag-log in sa account mo sa aming website at pagpalit ng mga kagustuhan at impormasyon mo.


  Pagpalit sa mga kagustuhan mo


  Kung dati mo nang sinabi na nais mong kontakin ka namin ("nag-opt-in") pero gusto mong palitan o i-update ang paraan ng paggawa namin nito, maaari mong i-update ang mga kagustuhan mo sa pamamagitan ng:
  • Pakikipag-ugnayan sa serbisyong pang-kostumer ng Dyson at pagsaad nais mong baguhin o i-update ang paraan ng pakikipag-ugnay namin sa iyo;
  • Pag-log in sa account mo sa aming website at pagpalit ng mga kagustuhan at impormasyon mo.


  Opt-Out/Ihinto ang Pag-kontak sa Akin;


  Kung gusto mong humintong makatanggap ng mga komunikasyong pangmerkado o pangusporta mula sa amin (minsan ay tinatawag na "pag-opt out"), magagawa mo ito anumang oras sa pamamagitan ng: 
  • Pakikipag-ugnayan sa serbisyong pangkostumer ng Dyson sa bansa mo na nagsasaad na ayaw mo na makatanggap ng mga nasabing komunikasyon;
  • Paggamit ng unsubscribe na opsyong kasama ng lahat ng aming pagkikipagsulatan sa e-mail (sa lahat ng mga komunikasyong pangmerkado at pangusporta),
  • Pag-log in sa account mo sa aming website at pagpalit ng mga kagustuhan at impormasyon mo.
  • Pag-email sa aming koponan para sa pandaigdigang pagkapribado sa privacy@dyson.com.
  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Anong personal na impormasyon ang ibinabahagi ng Dyson sa mga third party?
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Pinakamahalaga, hindi namin kailanman ititinda ang personal mong impormasyon at ibabahagi lang ito ayon sa nakabalangkas sa patakaran sa pagkapribadong ito o kapag hiniling mo sa amin. 

  Ibabahagi namin ang personal mong impormasyon sa mga partikular na third party na nagbibigay ng mga serbisyo sa ngalan namin. May access lang sila sa personal na impormasyong kailangan nila para ilaan ang mga serbisyong iyon. Inaatasan silang panatiliing kumpedensiyal ang personal mong impormasyon at hindi maaaring gamitin ito maliban sa sinabi namin at laging ayon sa patakaran sa pagkapribadong ito.

  Ang mga third party na nagbibigay ng mga serbisyo sa ngalan namin ay nasa mga sumusunod na kategorya:
  • Mga ibang kompanya ng Dyson Group;
  • Aming mga distributor, na tumutulong sa aming ibenta ang aming mga produkto sa ilang mga bansa;
  • Ang mga tumutulong na ihatid sa iyo ang mga produkto;
  • Mga third party na tumutulong sa amin sa mga serbisyong pangkoreo, mga serbisyo at pagkukumpuni ng produkto, pagproseso ng mga pagbili ng produkto, mga serbisyong pinansiyal, mga serbisyo ng audit, mga serbisyong administratibo, mga teknolohiyang IT (hal. imbakan ng data), mga serbisyong pangseguridad at mga paghabol sa insurance. 
  • Mga third party na tumutulong sa amin sa aming pagmemerkado; kabilang ang pagtulong sa aming maunawaan kung gaano kabuti gumagana ang aming online advertising, o maabot ang mga tao na mas interesado sa mga produkto ng Dyson, sa paglalagay ng mga cookie sa aming mga website (mas marami pang impormasyon tungkol dito ang mahahanap sa aming patakaran sa mga cookie); at
  • Mga third party na tutulong sa aming magbigay ng mga serbisyo at mga sagot sa iyo.


  Aakuin namin ang responsibilidad para sa personal na impormasyon na ibinahagi mo sa amin at inaatasan ang mga third party na iyon kung kanino namin ibinabahagi ang personal mong impormasyon na ilapat ang parehong lebel ng proteksiyon sa pagkapribado tulad ng nilalaman ng patakaran sa pagkapribadong ito. 

  Ibabahagi din namin ang personal mong impormasyon kung inaatasan kami ng batas, kabilang ang tugon sa legal na proseso tulad ng kautusan ng korte o sinumpaang salaysay, o para sumunod sa ibang batas nasyonal, estado o lokal.

  Kung nais mo ng higit pang impormasyon kung paano namin binabahagi ang personal mong impormasyon, paki-email aang aming Privacy Team sa privacy@dyson.com.

  Nagdagdag kami ng functionality sa ilan sa aming mga konektadong produkto na pinapahintulutan ang inyong produkto ng Dyson na makipag-ugnayan sa partikular na mga produkto ng ikatlong partido na maaaring nasa inyong tahanan (tulad ng Amazon Echo, kilala biang Alexa). Sa pamamagitan ng functionality na ito, ganap mong mapapakinabangan ang 'smart home' na kapaligiran. Gayon pa man, makikipag-ugnayan lamang ang mga produkto kung gugustuhin ninyo ito, sa pamamagitan ng pagpapagana ng angkop na functionality.

  Kung papahintulutan ninyo ang inyong konektadong produkto ng Dyson na makipag-ugnayan sa produkto ng ikatlong partido, may partikular na impormasyon (kabilang ang posibleng personal na impormasyon) na kinakailangang ibahagi sa produkto ng ikatlong partido at sa nauugnay na tagabigay ng serbisyo na ikatlong partido. Sa pangkalahatan, kailangan naming ibahagi ang natatanging numerong sanggunian o reference number para iugnay ang dalawang produkto, at impormasyon tungkol sa inyong produkto at kung paano ito gamitin. Ibabahagi lamang namin ang pinakakaunting personal na impormasyon na kailangan naming ibahagi, para pahintulutan ang dalawang produkto na makipag-ugnayan. Ang mga detalye kung paano gagamitin ng ikatlong partido ang inyong impormasyon (pati na ang anumang personal na impormasyon na kinokolekta nito sa pamamagitan ng sarili nitong produkto) ay nakasaad sa patakaran sa pagkapribado ng ikatlong partido. Kailangan ninyong basahing mabuti ang mga patakaran sa pagkapribado ng mga ikatlong partido bago gamitin ang kanilang mga produkto, at bago iugnay ang mga ito sa inyong konektadong produkto ng Dyson. Maaari ninyong mapahinto ang pagbabahagi ng impormasyon ng inyong konektadong produkto ng Dyson sa produkto ng ikatlong partido sa pamamagitan ng di pagpapagana ng koneksiyon sa pagitan ng dalawa.

  Kung gusto ninyong malaman ang higit pa tungkol sa kung anong impormasyon ang ibinabahagi sa pagitan ng inyong konektadong produkto ng Dyson, at ang produkto ng ikatlong partido, mangyaring makipag-ugnayan sa aming koponan sa pagkapribado sa privacy@dyson.com.
  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga link sa mga website ng third party
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti
  Maaari kaming magbigay ng mga link sa mga ibang website na hindi pinatatakbo at kontrolado ng Dyson.  


  Wala kaming kontrol sa at hindi kami responsable sa nilalaman ng mga site na iyon o kung paano ang mga thrid party na responsable sa kanila ay kumokolekta at gumagamit ng personal mong impormasyon. Hindi mai nag-eendorso  gumagawa ng anumang pangangatawan tungkol sa mga website ng third party. 


  Ang mga website ng third party ay maaaring may sarili nilang mga patakaran sa pagkapribado na nagpapaliwanag kung paano nila ginagamit at ibinabahagi ang personal mong impormasyon.  Maingat mo dapat repasuhin ang mga patakaran sa pagkapribadong ito bago mo gamitin ang mga website na ito para matiyak na nasisiyahan ka kung paano kinokolekta at ibinabahagi ang personal mong impormasyon.
  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Gaano katagal namin itatago ang personal mong impormasyon?
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Tinatago lang namin ang personal mong impormasyon hangga't kailangan namin, para magamit ito sa mga dahilan na binigay sa patakaran sa pagkapribadong ito, habang inaatasan kami ng batas na itago ito.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga kontrol at pagpili mo
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti
  Binibigyan ka namin ng kontrol sa personal na impormasyon na hawak namin tungkol sa iyo para matiyak na ito ay tama at sumasalamin sa mga kagustuhan mo. 


  May karapatan kang i-access, i-update at amyendahan ang personal na impormasyong hawak namin tungkol sa iyo. Maaari mong hilingin sa aming alisin ang personal na impormasyon tungkol sa iyo o limitahan ang paggamit nito (tingnan ang nakaraang seksiyon sa pag-update ng mga kagustuhan mo). 


  Kung pinahihintulutan kami ng batas sa bansa mong maglapat ng bayad para bigyan ka ng access, ikokomunika namin ito sa iyo bilang tugon sa iyong hiling. 


  Hindi ka namin sisingilin para i-update, amyendahan o alisin ang personal mong impormasyon. 


  Kung nais mong i-access, i-update o amyendahan ang personal mong impormasyon, o,kung nais mong alisin namin ang personal na impormasyon na hawak namin tungkol sa iyo o limitahin ang paggamit nito, mangyaring mag-email sa privacy@dyson.com.
  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Paano namin pinoprotektahan ang personal mong impormasyon?
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti
  Nangangako kami sa pagprotekta sa iyong personal na impormasyon.  Gumagamit kami ng angkop na teknikal at pang-organisasyong pamamaraan, kabilang ang pag-encrypt, para protektahan ang personal mong impormasyon at pagkapribado, at regular itong repasuhin.  Pinoprotektaha namin ang personal mong impormasyon gamit ang kumbinasyon ng mga pisikal at IT na kontrol, kabilang ang mga kontrol sa pag-access na naglilimita at nangangasiwa sa paraan kung paano ang personal mong impormasyon at data ay pinoproseso, pinangangasiwaan at pinanghahawakan.  Sinsisiguro din namin na sapat ang pagsasanay ng aming kawani sa pagprotekta ng personal mong impormasyon.  Ang mga pamamaraan namin ay nangangahulugan na maaari kaming pana-panahong humiling ng katibayan ng pagkakakilanlan bago namin ibahagi ang personal mong impormasyon sa iyo. 


  Sa kasamaang palad na magkaroon kami ng paglabag sa seguridad na magkokompromiso sa proteksiyon namin sa personal mong impormasyon at kailangan naming ipaalam ito sa iyo, gagawin namin ito.
  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga paglipat ng data, imbakan at pandaigdigang pamamahala ng personal mong impormasyon
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Ang punong-tanggapan ng Dyson ay nasa United Kingdom (UK).

   

  Kokolekta kami ng personal na impormasyon sa bansa kung saan ka nakatira.  Pagkatapos ay iho-host namin at iiimbak ang impormasyong iyon sa European Economic Area (EEA).  Ang mga third party kung kanino namin iababahagi ang personal mong impormasyon ay maaaring pangasiwaan o ilipat ang personal mong impormasyon sa labas ng UK at sa labas ng EEA, sa mga ibang bansa kung saan sila may mga pasilidad.   

   

  Sisiguruhin namin na ang anumang paglipat ng personal mong impormasyon na gawa namin o ng mga third party kung kanino namin ibinahagi ang personal mong impormasyon, at ang pangangasiwa namin ng personal mong impormasyon, ay tumutupad sa mga batas na mailalapat sa amin.  Sa anumang kaso, ang aming paglipat, pag-imbak at pangangasiwa ng personal mong impormasyon ay patuloy na pamamahalaan ng patakaran sa pagkapribadong ito.  

   

  Sa pamamagitan ng pagsumite ng personal mong impormasyon sa amin, at sa paggamit ng aming mga website, apps o mga konektadong produkto, sumasang-ayon kang aming ilipat, iimbak at pangasiwaan ang personal mong impormasyon sa ganitong paraan.
  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga bata
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti
  Ang mga website, apps at mga produkto ng Dyson ay hindi nakatuon sa mga bata.   Hindi kami kumukolekta nang may kaalaman, ng anumang personal na impormasyon mula sa mga bata.   


  Kung bata ka, mangyaring huwag magtangkang maging rehistradong user ng aming mga website, apps o mga produkto o kundi man ay bigyan kami ng anumang personal na impormasyon. Kapag nalaman namin na hindi namin sinasadyang makakuha ng personal na impormasyon mula sa bata, buburahin namin ang impormasyong iyon sa lalong madaling panahon.  


  Kung may alam kang bata na nagbigay sa amin ng kanilang personal na impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa privacy@dyson.com.
  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga Karera sa Dyson
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti
  Ang website ng mga karera sa Dyson ay gumagamit ng personal mong impormasyon para bigyan ka ng impormasyon o mga serbisyo na hiniling mo kabilang ang pagsuporta sa aplikasyon mo ara sa pag-empleyo sa Dyson. 


  Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit namin ng iyong personal na impormasyon kapag ginagamit ang website ng mga karera sa Dyson, mangyaring tumingin sa https://careers.dyson.com/privacy-policy.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga pagbabago sa privacy policy namin
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti
  Rerepasuhin namin at ia-update ang patakaran sa pagkapribadong ito nang hindi bababa sa minsan bawat taon at itatala ang petsa ng huling pag-update nito sa ibaba.


  Kapag binago namin ang aming patakaran sa pagkapribado, ipapaskil namin ang mga detalye ng mga pagbabago sa ibaba. Kung mayroon kaming e-mail address mo, maaari rin kaming magpadala ng e-mail sa iyo na may impormasyon sa mga pagbabagong iyon.  Kung kailangan namin, ipakukumpirma din namin sa iyo na nasisiyahan ka sa mga pagbabagong iyon. 
  Naninindigan kami sa mga pangakong aming ginawa.  Hindi namin kailanman babaguhin ang aming mga patakaran at kasanayan sa paraan na magbibigay ng mas kunting proteksiyon sa personal na impormasyon na mayroon na kami tungkol sa iyo nang wala mong pahintulot.  


  Ang patakaran sa pagkapribang ito ay huling nirepaso at in-update noong Hunyo 2017.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga nakaraang pagbabago sa privacy policy na ito
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti
  Hunyo 2017 – Nagdagdag kami ng functionality sa ilan sa aming mga konektadong produkto na pinapahintulutan ang inyong produkto ng Dyson na makipag-ugnayan sa partikular na mga produkto ng ikatlong partido na maaaring nasa inyong tahanan (tulad ng Amazon Echo, kilala biang Alexa).

  Marso 2016 – Nilunsad ang Global Privacy Portal na may mga bagong patakaran sa pagkapribado.
  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga pagsasaling-wika ng patakaran sa pagkapribadong ito
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti
  Ang patakaran sa pagkapribadong ito ay naisaling-wika mula sa Ingles sa opisyal na wika ng ilang magkakaibang bansa.  Ginawa namin ito para siguruhin na ang patakaran ay malinaw at maa-access ng lahat ng mga user ng aming mga website, apps at konektadong produkto.  

  Kung may anumang mga kasalungatan o pagkakaiba sa pagitan ng mga isinaling bersiyon ng patakaran sa pagkapribadong ito, ang Ingles na bersiyon ay mananaig.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Kontakin kami
  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti
  Kung mayroon kang anumang mga tanong, komento o isinasaalang-alang, o nais mong magreklamo tungkol sa kung paano namin ginagamit ang personal na impormasyong hawak namin tungkol sa iyo, mangyaring mag-email sa aming Privacy Team.  


  Kung, matapos kaming kausapin, hindi ka nasisiyahan sa aming tugon, maaari mong kontakin ang makabuluhang tagapag-regula o awtoridad sa inyong bansa na responsable sa pangangasiwa ng mga reklamo tungkol sa paggamit ng personal na impormasyon.    

   

  Maaari kang makipag-ugnayan sa aming Privacy Team anumang oras sa privacy@dyson.com. Babalikan ka namin sa lalong madaling panahon.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti