Polasaí Domhanda Príobháideachta Dyson

Meitheamh 2017

Réamhrá

Ag Dyson, tá tiomanta againn cinntiú go ndéantar d'fhaisnéis phearsanta a chosaint agus nach mbaintear drochúsáid as riamh.


Míníonn ár bpolasaí príobháideachta an fhaisnéis phearsanta a bhailíonn muid, an fáth a mbailíonn muid í, an smacht atá agat féin ar d'fhaisnéis phearsanta agus na nósanna imeachta atá i bhfeidhm againn chun do phríobháideacht a chosaint. Baineann sé le faisnéis phearsanta a bhailíonn muid trínár gcuid suíomh gréasáin, trí apps Dyson (Nasc Dyson san áireamh) agus trínár dtáirgí ceangailte (a mhínítear le breis sonraí thíos).


Trí d'fhaisnéis phearsanta a roinnt linn, agus trí leanúint ort ag baint feidhme as ár suímh ghréasáin, ár n-apps agus ár dtáirgí ceangailte, daingníonn tú gur léigh is gur thuig tú téarmaí an pholasaí seo maidir le príobháideacht. Glacann muid freagracht as an bhfaisnéis phearsanta a bhailíonn muid fút, agus tá sé d'aidhm againn a bheith follasach faoin mbealach a láimhsíonn muid í agus mar a thugann muid smacht duit uirthi.


Sa pholasaí príobháideachta seo, nuair a dhéanann muid tagairt do "Dyson", "muid", "sinn" nó "ár", is éard atá i gceist againn comhlacht nó comhlachtaí grúpa Dyson a chuireann suímh ghréasáin, apps nó táirgí ceangailte Dyson ar fáil duit. Sa pholasaí seo, déanann muid tagairt do chomhlachtaí uile grúpa Dyson mar “ghrúpa Dyson”. Tá eolas faoin gcomhlacht nó faoi na comhlachtaí de chuid grúpa Dyson atá freagrach as aon fhaisnéis phearsanta a bhailítear fút le fáil ar ár dTairseach Príobháideachta trí chliceáil ar an táb le haghaidh do thíre (http://www.dyson.co.uk/change-country.aspx)


Má tá ceisteanna, tuairimí nó imní ar bith ort faoi aon ghné den pholasaí seo nó mar a láimhsíonn Dyson do chuid faisnéise, cuir ríomhphost le do thoil dár bhFoireann Príobháideachta ag privacy@dyson.com. 

Prionsabail faoi Phríobháideacht

Is féidir le polasaithe príobheachta a bheith casta. Tá gach iarracht déanta againn ár gceann a bheith chomh soiléir agus chomh shothuigthe agus is féidir. Mar chabhair, tá an tslí a láimhseálaimid d'fhaisnéis phearsanta ag Dyson achoimrithe againn sna prionsabail phríobháideachais thíos. Léirítear sna prionsabail seo ár ngealltanas chun do phríobháideacht a chosaint agus d'fhaisnéis phearsanta a láimhsiú sa tslí cheart agus faoi mar a bheadh súil agat leis.


Ag Dyson:

 1. Ní iarrann agus ní bhailíonn muid ach an fhaisnéis phearsanta atá ag teastáil uainn chun an tseirbhís, na táirgí agus eispéireas a mbíonn coinne ag ár gcustaiméirí leo a chur ar fáil agus a fheabhsú, agus chun críocha eile a mhínítear inár bpolasaí príobháideachta. 
 2. Tugann muid smacht duit ar an bhfaisnéis phearsanta a choinníonn muid fút le cinntiú go bhfuil sí cruinn agus go nochtann sé do shainroghanna. 
 3. Cinntíonn muid go mbíonn d'fhaisnéis phearsanta slán sábháilte agus cosanta i gcónaí. 
 4. Feidhmíonn muid de réir chothrom na Féinne agus go follasach maidir leis an mbealach a mbaineann muid feidhm as an bhfaisnéis phearsanta a choinníonn muid. 
 5. Ní úsáideann muid d'fhaisnéis phearsanta riamh ach chun na críche a d'urraigh tú dúinn chun feidhm a bhaint aisti, mar a mhínítear inár bpolasaí príobháideachta. 
 6. Ní dhíolann muid d'fhaisnéis phearsanta riamh agus ní dhéanann muid í a roinnt ach de réir mar a mhínítear inár bpolasaí príobháideachta nó nuair a iarrann tú orainn déanamh amhlaidh. 
 7. Tugann muid meas do do roghanna agus cuireann muid ar an eolas thú má bhíonn athruithe ann a théann i bhfeidhm ar d'fhaisnéis phearsanta nó ar an mbealach a mbaineann muid feidhm aisti. 
 8. Glacann muid freagracht a ghlacadh as an bhfaisnéis phearsanta a choinníonn muid fút.
Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
Leathnaigh Beartas príobháideachta iomlán Dyson a léamh
Collapse Beartas príobháideachais
 • Cén fhaisnéis phearsanta a bhailíonn muid?
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú
  Ní spéis linn gach sonra pearsanta fút a bhailiú. Is éard is príomhchúis dúinn d'fhaisnéis phearsanta a bhailiú ná an tseirbhís, na táirgí agus eispéireas a mbíonn coinne ag ár gcustaiméirí leo a chur ar fáil agus a fheabhsú. 

   

  Déantar faisnéis phearsanta a shainmhíniú ábhairín éagsúil ar fud an domhain. Chun do chuid príobháideachta a urrú agus do chuid faisnéise a chosaint, sainmhíníonn muid í mar aon eolas a bhféadfaí feidhm a bhaint as chun tú féin nó duine éigin eile a shainaithint. 

   

  Bailíonn muid faisnéis phearsanta uait ar bhealaí éagsúla; is féidir leat an fhaisnéis sin a roinnt linn, nó féadfaidh go mbaileoidh muid í ag baint feidhme as modhanna eile. Sa rannán seo, míníonn muid na bealaí éagsúla a mbailíonn muid faisnéis phearsanta uait agus roinnt bealaí a mbainfear feidhm as an bhfaisnéis sin. Chun breis sonraí a fháil faoi mar a bhaineann muid feidhm as d'fhaisnéis phearsanta, féach an rannán darb ainm “Conas a úsáideann muid d'fhaisnéis phearsanta?” le do thoil.
  Faisnéis a roinneann tú linn
  Bailíonn muid faisnéis phearsanta a roinneann tú linn nuair a dhéanann tú teagmháil nó caidreamh trínár suíomh gréasáin, ár n-apps, ríomhphost nó ar bhealach eile. Is féidir leat cinneadh a dhéanamh gan faisnéis áirithe a chur ar fáil, nó iarraidh go ndéantar aon fhaisnéis a roinn tú roimhe a bhaint de. Má dhéanann tú amhlaidh, b'fhéidir nach mbeidh tú in ann leas iomlán a bhaint as ár gcuid táirgí, teicneolaíochta agus seirbhísí. 

   

  Mar shampla, d'fhéadfá faisnéis a chur ar fáil dúinn nuair a dhéanann tú teagmháil lenár gcuid foireann seirbhísí custaiméirí, nuair a chuireann tú ordú isteach, nuair a chláraíonn tú do bharánta, nuair a líonn tú suirbhé, comórtas nó ceistiúchán isteach, nuair a nuashonraíonn tú do shainroghanna agus faisnéis faoi do chuntas, nuair a dhéanann tú teagmháil trí app de chuid Dyson nó nuair a mheasann tú ceann dár gcuid táirgí ar ár suíomh gréasáin. 

   

  Tríd an gcaidreamh d'fhéadfá roinnt linn mar seo a leanas: d'ainm, do sheoladh agus do sheoladh ríomhphoist, uimhir theagmhála agus eolas faoi íocaíocht. D'fhéadfá faisnéis faoi dhaoine eile a roinnt freisin; mar shampla, más rud é gur cheannaigh tú táirge de chuid Dyson don duine eile sin nó má chláraíonn tú duine eile le haghaidh app de chuid Dyson. Sa chás sin, beidh ort cinntiú leis an duine eile go bhfuil sásta go roinnfidh tú a bhfaisnéis phearsanta linn agus gur féidir linn feidhm a bhaint aisti faoin bpolasaí príobháideachta seo.

  Faisnéis ó tháirgí agus ó apps Dyson
  Chomh maith leis an bhfaisnéis phearsanta a roinneann tú linn fút féin agus faoi do tháirge de chuid Dyson, féadfaidh go ndéanfaidh muid faisnéis phearsanta fút a bhailiú agus a láimhseáil ó do tháirgí ceangailte Dyson agus d'apps Dyson. Is éard is táirge ceangailte ann, táirge atá “cliste”, curtha ar chumas don idirlíon nó oibrithe trí app de chuid Dyson. 

   

  Féadfaidh go mbaileoidh muid faisnéis faoin mbealach a n-úsáideann tú ár gcuid táirgí ceangailte nó apps, le cabhrú linn chun an fheidhm is fearr a bhaint as a n-oibriú agus as d'eispéireas á n-úsáid. Féadfaidh freisin go mbaileoidh muid faisnéis a shainaithníonn prótacal idirlín (IP) agus/nó rialú rochtana meán (MAC) faoi do ghléas móibíleach. 

   

  Féadfaidh go gcabhróidh roinnt den fhaisnéis a bhailíonn muid ó d'fheidhm as ár dtáirgí ceangailte is apps linn chun suíomh do tháirge cheangailte a shonrú. Bailítear na sonraí seo chun go dtuigfidh muid an suíomh agus na cúinsí timpeallachta ina n-oibríonn do tháirge tráchtála; mar shampla, le fios a thabhairt faoin timpeallacht ina n-oibríonn sé, a chabhraíonn linn chun an fheidhm is fearr a bhaint as oibriú an táirge cheangailte. 

   

  Féadfaidh nach mbeidh roinnt dár dtáirgí ceangailte in ann feidhmiú gan eolas faoi shuíomh, nó faisnéis phearsanta eile, a bhailiú, agus trí chlár le haghaidh an app mar sin agus trí fheidhm a bhaint as táirge ceangailte, aontaíonn tú gur féidir an fhaisnéis a úsáid.
  Faisnéis ó d'idirghníomhaíocht ar líne
  Bailíonn agus stórálann muid faisnéis theoranta phearsanta agus staidreamh anaithnid comhiomlán ó na cuairteoirí uile ar ár gcuid suíomh gréasáin, má chuireann tú an fhaisnéis sin ar fáil dúinn go gníomhach nó mura ndéanann tú ach ár suímh ghréasáin a bhrabhsáil. Áirítear leis an bhfaisnéis a bhailíonn muid seoladh prótacail idirlín (IP) an ghléis a úsáideann tú, na bogearraí brabhsálaí a úsáideann tú, do chóras oibriúcháin, dáta agus am rochtana, seoladh idirlín an tsuímh ghréasáin a ndéanann tú nasc uaidh isteach dár suíomh gréasáin agus faisnéis ar an mbealach a mbaineann tú feidhm as ár suíomh gréasáin. 

   

  Úsáideann muid an fhaisnéis seo chun feiceáil chomh fada agus a thógann sé ar ár suímh ghréasáin lódáil, mar a mbaintear feidhm astu, líon na gcuairteoirí ar rannáin éagsúla ár suíomh gréasáin, agus an fhaisnéis is mó a mbreathnaíonn daoine uirthi. Cabhraíonn sé freisin chun aon chuid den suíomh gréasáin nach bhfuil ag feidhmiú chomh maith agus mar a ba cheart dó a bheith a shainaithint – chun gur féidir linn rudaí a chur ina gceart agus ár suíomh gréasáin a dhéanamh níos fearr duit féin agus d'úsáideoirí eile. 

   

  Ní nascann muid faisnéis a bhailítear uait ó d'idirghníomhaíochtaí ar líne le aon taifid a d'fhéadfadh a bheith againn fút mar chustaiméir de chuid Dyson.
  Fianáin
  Nuair a úsáideann tú ár gcuid suíomh gréasáin, féadfaidh go mbainfidh muid feidhm as faisnéis a bhailítear ag fianáin freisin. Is éard is 'fianáin' ann ná comhaid bheaga téacs a shábhálann suímh ghréasáin ar do ghléas trí do bhrabhsálaí gréasáin. Tá siad ann ó thart faoi lár na 90aí i leith agus ar cheann den teicneolaíocht is mó is minice a úsáidtear ar an idirlíon. 

   

  Baileoidh cuid de na fianáin a úsáideann muid ag Dyson faisnéis phearsanta mar gheall ort. Bainfear feidhm as aon fhaisnéis phearsanta a bhailítear de réir an pholasaí seo maidir le príobháideacht. Trí leanúint ort ag baint feidhme as ár gcuid suíomh gréasáin, glacann tú leis go bhféadfaí go gcuirfear fianáin ar do ghléas. 

   

  Chun breis eolais a fháil, lena n-áirítear faoin gcineál fianán a úsáideann muid agus conas bainistíocht a dhéanamh ar fhianáin a chuirtear ar ár suímh ghréasáin, breathnaigh ar ár bpolasaí fianán le do thoil ag. Tabhair faoi deara le do thoil nach dtugann muid freagra faoi láthair ar fhógraí Ná Traiceáil (DNT).

  Cumarsáid Ríomhphoist
  Fad is atá tú sásta go ndéanfaidh muid amhlaidh, ba mhaith tú a choinneáil ar an eolas faoi aon rud a bhíonn ag titim amach ag Dyson ar mhaith leat fios a bheith agat faoi dar linn; bíodh sé mar fhios faoi na táirgí is úire dár gcuid, tairiscintí d'úinéirí nó imeachtaí a bheidh ar siúl go luath, is mian linn cinntiú go bhfuil tú sona sásta leis an gcumarsáid a bhíonn tú ag fáil uainn. Is féidir leat fáil leat conas nuashonrú nó athrú a dhéanamh ar ar mhaith leat cloisteáil uain, nó muid éirí as teagmháil leat, sa rannán thíos darb ainm “Conas is féidir leat an bealach ina ndéanann muid teagmháil leat a athrú?”. 

   

  Uaireanta, faigheann muid fógraí nuair a osclaíonn tú ríomhphost uainn; baineann muid feidhm as an staidreamh seo le cuidiú lenár bhfoirne chun ár gcuid ríomhphost a dhéanamh chomh suimiúil agus is féidir trí inneachar is eispéiris shuimiúla a chur ar fáil duit.
  Na Meáin Shóisialta
  Is breá linn caidreamh a dhéanamh leat ar na meáin shóisialta. Féadfaidh go mbainfidh tú feidhm as na meáin shóisialta le teagmháil a dhéanamh linn faoi do chuid táirgí Dyson, nó chun do mheas ar do tháirge Dyson a chur in iúl do dhaoine. Déanann muid athbhreithniú ar na meáin shóisialta ar a bhfuil go poiblí agus ar shuímh ar líne chun tuiscint níos fearr a fháil ar thuairimí daoine fúinn, agus faoinár gcuid táirgí, teicneolaíochta is seirbhísí agus chun cabhrú le custaiméirí ar fearr leo teagmháil a dhéanamh linn trí na meáin shóisialta. 

   

  Áirítear uaireanta leis an bhfaisnéis a bhailíonn muid ó na meáin shóisialta agus ó shuímh ar líne faisnéis phearsanta a cuireadh ar líne agus atá le fáil go poiblí. Féachann muid chuige go ndéantar aon fhaisnéis a úsáideann muid a admháil dá foinse nó a dhéanamh anaithnid. 

   

  Féadfaidh go mbeidh a gcuid polasaithe príobháideachta féin ag na suímh seo ar líne agus sna meáin shóisialta ag míniú mar a úsáideann agus a roinneann siad d'fhaisnéis phearsanta. Ba cheart duit athbhreithniú cúramach a dhéanamh ar na polasaithe príobháideachta sin sula mbaineann tú feidhm as na suímh seo le cinntiú go bhfuil tú sona le mar a dhéantar d'fhaisnéis phearsanta a bhailiú agus a roinnt.
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Conas a úsáideann muid d'fhaisnéis phearsanta?
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Is éard is príomhchúis dúinn d'fhaisnéis phearsanta a bhailiú ná an tseirbhís, na táirgí agus eispéireas a mbíonn coinne ag ár gcustaiméirí leo a chur ar fáil agus a fheabhsú.

  Faisnéis a chomhroinneann tú linn

  Úsáideann muid an fhaisnéis phearsanta a roinneann tú linn ar na bealaí seo a leanas: 
  • Chun freagra a thabhairt ar do cheisteanna agus d'iarratais;
  • Chun cumarsáid a dhéanamh leat;
  • Chun seirbhísí is tacaíocht dár gcuid táirgí a chur ar fáil; 
  • Ar mhaithe le suirbhéanna faoi shásamh custaiméirí agus le ligean dúinn d'eispéireas a fheabhsú má bhíonn tacaíocht ó dhuine dár gcuid saineolaithe ag teastáil uait; 
  • Chun nuashonrú a chur ar fáil maidir le haon athruithe ar pholasaithe, théarmaí agus choinníollacha Dyson agus aon chúrsaí eile a chaithfeadh muid cur in iúl duit; 
  • Fad agus atá tú sásta go ndéanfadh muid amhlaidh, chun insint duit faoinár gcuid táirgí is seirbhísí eile; agus 
  • Nuashonrú riachtanach a chur ar fáil duit faoi do chuid táirgí Dyson.
  • Chun saincheapadh a dhéanamh ar an tsli a rachaidh tú i mbun siopadóireachta linn feasta; m.sh. trí tháirgí agus tairiscintí a thaispeáint duit is dóigh linn a thaithneodh leat, ar ár suíomhanna gréasáin agus ár bhfeidhmchláir araon agus ar shuíomhanna gréasáin áirithe tríú páirtí (ardáin meán sóisialta san áireamh).
  Faisnéis ó tháirgí agus ó apps Dyson

  Úsáideann muid an fhaisnéis phearsanta a bhailíonn muid ó tháirgí agus apps Dyson, léi féin agus i gcomhar le do thaifead custaiméara (an fhaisnéis a roinneann tú linn), ar na bealaí seo a leanas: 
  • Chun monatóireacht a dhéanamh ar oibriú agus ar sheasmhacht ár dtáirgí;
  • Chun ár gcuid táirgí, teicneolaíochta is seirbhísí a fheabhsú;
  • Chun monatóireacht a dhéanamh ar an bhfeidhm a bhaineann tú as ár gcuid táirgí ceangailte is apps chun gur féidir linn an fheidhm is fearr a bhaint as a n-oibriú agus d'eispéireas féin á úsáid; 
  • Chun nuashonrú is nuashonrú a thabhairt lenár dtáirgí ceangailte (lena n-áirítear nuashonrú agus uasghrádú ar bhogearraí agus ár gcuid apps); agus 
  • Chun próifíliú agus anailís staidrimh a dhéanamh ar mar a n-úsáidtear ár dtáirgí.
  Faisnéis ó do chuid idirghníomhaíochtaí ar líne
  Baineann muid feidhm as an bhfaisnéis phearsanta ó do chuid idirghníomhaíochtaí ar líne (arna mbailiú ag úsáid fianán): 
  • Chun an bealach a ndéanann tú siopadóireacht linn amach anseo a oiriúnú; mar shampla, trí tháirgí is thairiscintí a thaitneodh leat dar linn a thaispeáint duit; agus 
  • Ar mhaithe le próifíliú agus anailís staidrimh ar ráchairt ar tháirgí, agus ar iompar ár gcustaiméirí le linn dóibh feidhm a bhaint as ár gcuid suíomh gréasáin nó apps.
  Bealaí eile ina bhféadfaí d'fhaisnéis phearsanta a úsáid

  Féadfaidh go mbainfidh muid feidhm as d'fhaisnéis phearsanta freisin:
  • Le cabhrú in aon díospóid, éileamh nó iniúchadh a bhaineann le do tháirge de chuid Dyson nó cúrsaí baránta; agus 
  • Chun cloí lenár n-oibleagáidí dlíthiúla.
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Gealltanas conartha Dyson
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Is breá linn tú a choinneáil ar an eolas, bíodh sé mar eolas faoi na táirgí is úire dár gcuid, faoi thairiscintí d'úinéirí, deiseanna chun táirgí nua Dyson a thástáil, nó imeachtaí a bheidh ar siúl go luath. Ó am go chéile cuirfimid faisnéis faoi Fhundúireacht James Dyson agus faoi Dhuais James Dyson ar fáil duit.


  Déanann muid seo ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear ríomhphost, post, Seirbhís Gearrtheachtaireachtaí (SMS) agus fón, ach díreach má tá tú sásta go ndéanfadh muid a leithéid. 


  I ndeireadh na dála, is mian linn cinntiú go mbíonn tú sona sásta leis an gcumarsáid a bhíonn tú ag fáil uainn. 


  Geallann muid dá réir sin:
  • Nach seolfaidh muid cumarsáid mhargaíochta chugat (ar a n-áirítear faisnéis faoi Fhundúireacht James Dyson agus faoi Dhuais James Dyson) i ndiaidh duit cur in iúl dúinn go bhfuil cead againn a leithéid a dhéanamh; 
  • Nach ligfidh muid do chuideachta eile de chuid Dyson cumarsáid faoin margadh a sheoladh chugat i ndiaidh duit cur in iúl dúinn go bhfuil cead a leithéid a dhéanamh; 
  • Nach gcuirfidh muid go deo d'fhaisnéis phearsanta ar aghaidh do dhuine ar bith taobh amuigh de Ghrúpa Dyson chun í a úsáid chun a gcríocha margaíochta féin; agus 
  • Go dtabharfaidh muid an rogha duit stad de bheith ag fáil tacaíochta nó cumarsáide margaidh ag am ar bith.
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Tacaíocht le húinéirí Dyson
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú
  Ó thráth go chéile, féadfaidh go mbainfidh muid feidhm as d'fhaisnéis phearsanta chun cuidiú leat le do tháirgí de chuid Dyson. Déanann muid seo ar bhealaí éagsúla, lena náirítear ríomhphost, post, Seirbhís Gearrtheachtaireachtaí fón agus fógraí in-app. 


  Mar úinéir táirgí nó seirbhísí dár gcuid, seolfaidh muid an chumarsáid tacaíochta seo a leanas chugat: 

  • Eolas áisiúil faoi do tháirge Dyson nó faoi seirbhís Dyson a mbaineann tú feidhm aisti; 
  • Meabhrúcháin ar conas cothú a dhéanamh ar tháirge de chuid Dyson chun an t-oibriú is fearr a bhaint aisti; 
  • Foláirimh faoi nuashonrú nó uasghrádú ar apps nó ar bhogearraí molta a d'fhéadfadh feabhas a thabhairt ar oibriú do tháirge; 
  • Eolas faoi conas agus cén áit cabhair a fháil ó shaineolaithe Dyson má bhíonn tacaíocht ag teastáil uait; 
  • Eolas faoi do bharánta Dyson;
  • Foláirimh faoi aon fhógra tábhachtach faoi shábháilteacht nó aisghairm táirge; agus 
  • Tuairimí a iarraidh ort ar conas a oibríonn muid in diaidh duit táirge nó seirbhís de chuid Dyson a úsáid. 


  Seolfaidh muid cumarsáid tacaíochta chugat mura n-athraíonn tú do shainroghanna nó mura gcuireann tú in iúl dúinn gur mian leat stad de bheith ag fáil cumarsáide tacaíochta uainn. Féach an rannán seo thíos le do thoil chun breis eolais a fháil ar conas seo a dhéanamh. 


  Más rud é go n-athraíonn do chuid sonraí, cuir ar an eolas muid le do thoil chun gur féidir linn coinneáil i dteagmháil.
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Conas is féidir leat an bealach a ndéanann muid teagmháil leat faoinár gcuid táirgí, seirbhísí agus tacaíochta a athrú?
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Ní sheolfaidh muid cumarsáid margaidh chugat ach amháin i ndiaidh duit cur in iúl dúinn go bhfuil cead againn déanamh amhlaidh. 


  Is féidir leat an bealach a ndéanann muid teagmháil leat a athrú ar na bealaí seo a leanas:


  Teagmháil Opt-In/ Cuir Tús le Teagmháil Liom


  Más rud é nár iarr tú orainn cheana cumarsáid margaíochta a sheoladh chugat, is féidir leat iarraidh orainn tosú ag déanamh teagmhála leat (ar a dtugtar "opt-in" uaireanta) trí:


  • Teagmháil le seirbhís custaiméirí Dyson agus cur in iúl gur mhaith leat cumarsáid a fháil uainn; nó 
  • Logáil isteach i do chuntas ar ár suíomh gréasáin agus do chuid roghanna is faisnéise a athrú


  Do Shainroghanna a Athrú

  Más rud é go ndúirt tú roimhe gur mhaith leat go ndéanfadh muid teagmháil leat ("opted-in") ach gur mhaith leat an bealach a ndéanann muid é a athrú nó a nuashonrú, is féidir leat do shainroghanna a athrú trí: 

  • Teagmháil le seirbhís custaiméirí Dyson agus cur in iúl gur mhaith leat cumarsáid a fháil uainn; nó 
  • Logáil isteach i do chuntas ar ár suíomh gréasáin agus do chuid roghanna is faisnéise a athrú


  Opt-Out/Éirigh as Teagmháil Liom


  Más mian leat éirí as cumarsáid margaíochta nó tacaíochta a fháil (ar a dtugtar uaireanta "opting out"), is féidir leat déanamh amhlaidh ag am ar bith trí: 

  • Teagmháil le seirbhísí custaiméirí i do thír, ag tabhairt le fios nach mian leat a leithéid de chumarsáid a fháil a thuilleadh; 
  • Ag úsáid rogha díliostála a fhaightear ar an uile chumarsáid ríomhphoist uainn (ar gach cumarsáid margaíochta is tacaíochta), nó 
  • Logáil isteach i do chuntas ar ár suíomh gréasáin agus do chuid roghanna is faisnéise a athrú.
  • Ríomhphost a sheoladh dár bhfoireann príobháideachta domhanda ag privacy@dyson.com.
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Cén fhaisnéis phearsanta a roinneann Dyson le tríú páirtithe?
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  An rud is tábhachtaí ar fad, ní dhíolann muid do chuid faisnéise pearsanta riamh le haon duine agus ní bhíonn muid á roinnt ach de réir mar a mhínítear sa pholasaí príobháideachta seo nó nuair a iarrann tú orainn déanamh amhlaidh. 

  Roinneann muid d'fhaisnéis phearsanta le tríú páirtithe áirithe a chuireann seirbhísí ar fáil thar ár gceann. Ní bhíonn rochtain acu ach ar an bhfaisnéis phearsanta a bhfuil gá acu leo chun na seirbhísí sin a chur i gcrích. Caithfidh siad d'fhaisnéis phearsanta a choinneáil rúnda agus ní féidir leo í a úsáid ach amháin de réir mar a iarrann muid orthu agus de réir an pholasaí seo maidir le príobháideacht i gcónaí. 

  Baineann na tríú páirtithe a chuireann seirbhísí ar fáil thar ár gceann leis na catagóirí seo a leanas: 
  • Cuideachtaí eile de chuid Grúpa Dyson;
  • Ár gcuid dáileoirí, a chabhraíonn linn chun ár dtáirgí a dhíol i dtíortha áirithe; 
  • Iad siúd a chabhraíonn linn chun táirgí a sheachadadh duit; 
  • Tríú páirtithe a chabhraíonn linn le seirbhísí poist, seirbhísí is cóiriú táirgí, seirbhísí airgeadais, seirbhísí iniúchta, seirbhísí riaracháin, teicneolaíocht TF (stóráil sonraí, mar shampla), seirbhísí slándála agus éileamh árachais; 
  • Tríú páirtithe a chabhraíonn linn lenár gcuid margaíochta, lena n-áirítear ag cabhrú linn tuiscint chomh maith agus a éiríonn lenár gcuid fógraíochta ar líne, nó chun baint le daoine a bhfuil spéis acu i dtáirgí Dyson, tr fhianáin a chur ar ár suímh ghréasáin (is féidir breis eolais faoi seo a fháil inár bpolasaí fianán); agus
  • Tríú páirtithe a chabhraíonn linn chun seirbhísí agus freagraí a chur ar fáil duit.

  Glacann muid freagracht as an bhfaisnéis phearsanta a roinneann tú linn agus iarrann muid ar na tríú páirtithe úd a roinneann muid d'fhaisnéis phearsanta leo an leibhéal céanna de chosaint príobháideachta agus atá sa pholasaí príobháideachta a chur i bhfeidhm. 

  Roinneann muid d'fhaisnéis phearsanta freisin más gá dúinn faoin dlí, lena n-áirítear mar fhreagra ar phróiseas dlíthiúil, mar ordú cúirte nó subpoena, nó le cloí le dlíthe náisiúnta, stáit nó cúige eile.                                                     
  Má tá breis eolais uait faoi mar a roinneann muid d'fhaisnéis phearsanta, seol ríomhphost le do thoil dár bhFoireann Príobháideachta ag privacy@dyson.com. 

  Tá feidhmiúlacht curtha againn le cuid dár dtáirgí nasctha trínar féidir le do tháirge Dyson idirghníomhú le táirgí áirithe tríú páirtí a d'fhéadfadh a bheith agat sa teach (ar nós Amazon Echo, nó Alexa, mar a thugtar air). Leis an bhfeidhmiúlacht seo, is féidir leat tairbhe iomlán a bhaint as timpeallacht 'baile cliste'. Mar sin féin, ní féidir leis na táirgí idirghníomhú lena chéile ach amháin má iarrann tú é, tríd an bhfeidhmiúlacht ábhartha a chumasú.

  Má roghnaíonn tú ligean do do tháirge nasctha Dyson idirghníomhú le táirge tríú páirtí, ní mór faisnéis áirithe (lena n-áirítear faisnéis a d'fhéadfadh a bheith pearsanta) a chomhroinnt leis an táirge tríú páirtí agus leis an soláthraí ábhartha tríú páirtí. De ghnáth, beidh ort uimhir thagartha uathúil a chomhroinnt chun an dá tháirge a nascadh, mar aon le faisnéis faoi do tháirge agus faoin úsáid a bhaineann tú as. Ní chomhroinnimid ach a laghad faisnéise pearsanta is féidir agus is gá, le gur féidir leis an dá tháirge idirghníomhú lena chéile. Tá sonraí ar an tslí a bhailíonn an tríú páirtí d'fhaisnéis phearsanta (mar aon le haon fhaisnéis phearsanta a bhailíonn sé trína tháirge féin) leagtha amach i mbeartas príobháideachais an tríú páirtí. Ba chóir duit beartais phríobháideachais tríú páirtithe a léamh go cúramach roimh tháirgí dá gcuid a úsáid, agus roimh na táirgí sin a nascadh le do tháirge nasctha Dyson. Is féidir do tháirge nasctha Dyson a chosc ó fhaisnéis a chomhroinnt leis an táirge tríú páirtí ach an nasc idir an dá tháirge a dhíchumasú.

  Más mian leat tuilleadh eolais a fháil ar an bhfaisnéis a chomhroinntear idir do tháirge nasctha Dyson agus táirge tríú páirtí, déan teagmháil lenár bhfoireann príobháideachais ag privacy@dyson.com.
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Naisc le suímh ghréasáin tríú páirtithe
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Féadfaidh go gcuirfidh muid naisc ar fáil do shuímh ghréasáin eile nach n-oibrítear ná nach rialaítear ag Dyson. 


  Níl aon rialú againn ar agus níl muid freagrach as inneachar na suíomh sin ná ar mar a bhailíonn agus a úsáideann na tríú páirtithe atá freagrach astu d'fhaisnéis phearsanta. Ní dhéanann muid aon tacaíocht ná ionadaíocht faoi shuímh ghréasáin tríú páirtithe. 


  Féadfaidh go mbeidh a gcuid polasaithe príobháideachta féin ag na suímh seo ar líne agus sna meáin shóisialta ag míniú mar a úsáideann agus a roinneann siad d'fhaisnéis phearsanta. Ba cheart duit athbhreithniú cúramach a dhéanamh ar na polasaithe príobháideachta sin sula mbaineann tú feidhm as na suímh seo le cinntiú go bhfuil tú sona le mar a dhéantar d'fhaisnéis phearsanta a bhailiú agus a roinnt.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Cén fhaid a choinníonn muid d'fhaisnéis phearsanta?
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Ní choinníonn muid d'fhaisnéis phearsanta ach an fhaid is gá dúinn, chun a bheith in ann í a úsáid ar mhaithe leis na cúiseanna a thugtar sa pholasaí príobháideachta seo, agus chomh fada agus a chaithfidh muid í a choinneáil de réir an dlí.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Do rialú agus do roghanna
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Tugann muid smacht duit ar an bhfaisnéis phearsanta a bhailíonn muid fút, le cinntiú go bhfuil sí cruinn agus go nochtann sé do chuid sainroghanna. 


  Tá de cheart agat faisnéis phearsanta a choinníonn muid fút a rochtain, a nuashonrú agus a athrú. Is féidir leat iarraidh orainn freisin faisnéis phearsanta mar gheall ort a bhaint de nó teorainn a chur lena húsáid (féach an rannán roimhe seo faoi nuashonrú do shainroghanna). 


  Má ligeann an dlí i do thír féin táille a ghearradh as rochtain a thabhairt duit, cuirfidh muid seo in iúl duit mar fhreagra ar d'iarratas. 


  Ní ghearrfaidh muid táille ort chun d'fhaisnéis phearsanta a nuashonrú, a athrú ná a bhaint de. 


  Más mian leat d'fhaisnéis phearsanta a rochtain, a nuashonrú nó a athrú, nó más mian leat go mbainfeadh muid faisnéis phearsanta a choinníonn muid fút ar shiúl, nó teorainn a chur lena húsáid, seol ríomhphost go privacy@dyson.com le do thoil.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Conas a chosnaíonn muid d'fhaisnéis phearsanta?
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Tá tiomanta againn d'fhaisnéis phearsanta a chosaint. Baineann muid feidhm as bearta cuí teicneolaíochta is eagrúcháin, lena n-áirítear criptiúchán, chun d'fhaisnéis phearsanta agus do phríobháideacht a chosaint agus déanann muid athbhreithniú orthu siúd go rialta. Cosnaíonn muid d'fhaisnéis phearsanta trí mheascán de rialuithe slándála fisiceacha agus TF, lena n-áirítear rialuithe rochtana a chuireann srian agus a dhéanann bainistíocht ar an mealach ina ndéantar d'fhaisnéis is do shonraí pearsanta a phróiseáil, a bhainistiú agus a láimhseáil. Féachann muid chuige freisin go mbíonn ár bhfoireann oilte a ndóthain i gcosaint d'fhaisnéise pearsanta. Fágann ár nósanna imeachta go mb'fhéidir go n-iarrann muid cruthúnas aitheantais ó am go chéile sula roinneann muid d'fhaisnéis phearsanta leat. 


  Más rud é go dtiteann amach go n-éiríonn sárú slándála dúinn a chuireann i mbaol ár gcosaint ar d'fhaisnéis phearsanta agus go mbíonn orainn cur in iúl duit faoi, déanfaidh muid amhlaidh.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Aistrithe sonraí, stóráil agus láimhseáil dhomhanda d'fhaisnéise pearsanta
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Tá ceannáras Dyson suite sa Ríocht Aontaithe (RA). 


  Bailíonn muid faisnéis phearsanta sa tír ina bhfuil cónaí ort. Coinníonn is stórálann muid an an fhaisnéis sa Limistéar Eorpach Eacnamaíochta (EEA) ansin. Is féidir leis na tríú páirtithe a roinneann muid d'fhaisnéis phearsanta leo d'fhaisnéis phearsanta a láimhseáil nó a aistriú taobh amuigh den RA, agus taobh amuigh den EEA, go tíortha eile ina bhfuil saoráidí acu. 


  Féachfaidh muid chuige go gcloíonn an dá rud aon aistriú de d'fhaisnéis phearsanta linn nó le tríú páirtithe a roinneann muid d'fhaisnéis phearsanta leo, agus ár láimhseáil de d'fhaisnéis phearsanta, leis na dlíthe a bhaineann linn. In aon chás, leanfar de go déanfar ár n-aistriú, stóráil agus láimhseáil de d'fhaisnéis phearsanta a rialú ag an bpolasaí príobháideachta seo. 


  Trí d'fhaisnéis phearsanta a sheoladh chugainn, agus trí fheidhm a bhaint as ár gcuid suíomh gréasáin, apps nó táirgí ceangailte, aontaíonn tú gur féidir linn d'fhaisnéis phearsanta a aistriú, a stóráil nó a láimhseáil ar an mbealach seo.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Páistí
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Ní dhírítear suímh ghréasáin, apps agus táirgí Dyson ar pháistí. Ní bhailíonn muid aon fhaisnéis phearsanta go feasach ó pháistí. 


  Más páiste thú, ná iarr le do thoil bheith i d'úsáideoir cláraithe dár gcuid suíomh gréasáin, apps ná táirgí, ná faisnéis phearsanta a chur ar fáil dúinn ar mhodh eile. Má chloiseann muid go bhfuair muid faisnéis phearsanta gan chuimhneamh ó pháiste, scriosfaidh muid an fhaisnéis sin amach an dá luath agus is féidir. 


  Más feasach duit páiste a bhfuil a chuid faisnéise pearsanta curtha ar fáil dúinn aige, déan teagmháil linn ag privacy@dyson.com le do thoil.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Gairmeacha Dyson
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Úsáideann suíomh gréasáin gairmeacha Dyson d'fhaisnéis phearsanta chun eolas nó seirbhísí a d'iarr tú a chur ar fáil duit, lena n-áirítear ag tacú le d'iarratas le haghaidh fostaíochta ag Dyson. 


  Chun breis eolais a fháil faoi mar a bhaineann muid feidhm as d'fhaisnéis phearsanta le linn duit suíomh gréasáin gairmeacha Dyson a úsáid, féach le do thoil ar https://careers.dyson.com/privacy-policy.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Athruithe ar an bpolasaí príobháideachta seo
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú
  Déanfaidh muid athbhreithniú is nuashonrú ar an bpolasaí príobháideachta seo ar a laghad uair amháin in aghaidh na bliana agus déanfaidh muid nóta den dáta ar nuashonraíodh an babhta deiridh é. 

  Más rud é go n-athraíonn muid ár bpolasaí príobháideachta, nochtfaidh muid na sonraí thíos. Má tá do sheoladh ríomhphoist againn, féadfaidh go seolfaidh muid ríomhphost chugat freisin le heolas faoi na hathruithe sin. Más gá dúinn é, iarrfaidh muid ort daingniú go bhfuil tú sásta leis na hathruithe sin freisin. 

  Seasann muid leis an tiomanta atá déanta againn. Ní athróidh muid ár bpolasaithe ná ar gcleachtaí go deo ar bhealach a chuirfidh níos lú de chosaint ar fáil d'fhaisnéis phearsanta atá againn mar gheall ort cheana féin gan do chead. 

  Rinneadh an polasaí príobháideachta a athbhreithniú go deireanach sa Meitheamh 2017.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Athruithe ar an bpolasaí príobháideachta roimhe seo
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú
  Meitheamh 2017 –Tá feidhmiúlacht curtha againn le cuid dár dtáirgí nasctha trínar féidir le do tháirge Dyson idirghníomhú le táirgí áirithe tríú páirtí a d'fhéadfadh a bheith agat sa teach (ar nós Amazon Echo, nó Alexa, mar a thugtar air).

  Márta 2016 – Seoladh Tairseach Dhomhanda Príobháideachta le polasaithe nua príobháideachta.
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Aistriúcháin den pholasaí príobháideachta seo
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Aistríodh an polasaí príobháideachta seo ón mBéarla go teanga oifigiúil roinnt tíortha éagsúla. Rinne muid seo chun cinntiú go mbíonn an polasaí soiléir agus inrochtana d'úsáideoirí uile ár gcuid suíomh gréasáin, apps agus táirgí ceangailte.


  Má bhíonn aon choimhlintí nó neamhréir idir na leaganacha aistrithe den pholasaí príobháideachta seo, beidh tús áite ag an leagan Béarla.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Teagmháil linn
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Má tá ceisteanna, tuairimí nó imní ar bith ort, nó más mian leat gearán a dhéanamh ar mar a bhaineann muid feidhm as an bhfaisnéis phearsanta a choinníonn muid mar gheall ort, cuir ríomhphost le do thoil dár bhFoireann Príobháideachta. 


  Más rud é, i ndiaidh duit labhairt linn, nach bhfuil tú sona sásta lenár bhfreagra, is féidir leat dul i dteagmháil leis an rialtóir nó leis an údarás a bhaineann le hábhar i do thír féin atá freagrach as láimhseáil faoin bhfeidhm a bhaintear as faisnéis phearsanta. 


  Is féidir leat dul i dteagmháil lenár bhFoireann Príobháideachta ag am ar bith ag privacy@dyson.com. Tiocfaidh muid ar ais chugat chomh luath agus is féidir.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú