Global na Patakaran sa Pagkapribado

Nobyembre 2019

Panimula

Sa Dyson kami ay naninindigan na ang inyong personal na data ay protektado at hindi kailanman nagamit nang mali.

Sa pamamagitan ng pagbabahagi sa amin ng inyong personal na data, at sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng aming mga website, apps at karugtong na mga produkto, kinukumpirma ninyo na nabasa at naunawaan ninyo ang mga termino ng pagkapribado na ito. Inaako namin ang responsibilidad para sa nakolekta naming personal na data tungkol sa inyo, at nilalayon naming maging malinaw sa kung paano namin ito pinapangalagaan, at binibigyan kayo ng kontrol dito.

Ipinapaliwanag ng aming patakaran sa pagkapribado kung ano ang nakolekta naming personal na data, bakit namin ito kinokolekta, paano namin ito ginagamit, anong kontrol mayroon kayo sa inyong personal na data at ang mga pamamaraan namin na nakalagay para maprotektahan ang inyong personal na data. Lumalapat ito sa nakolekta naming personal na data sa pamamagitan ng aming mga website ng Dyson, sa mga apps ng Dyson (kabilang ang Link ng Dyson), sa aming mga karugtong na produkto (ipinaliwanag sa ibaba nang mas nakadetalye) at nang personal sa aming mga tindahan ng Dyson na pangtingi o puwesto at pang-event.

Sa patakaran ng pagkapribado na ito, kapag sinabi naming “Dyson”, “kami”, “tayo” o “namin”, ibig naming sabihin ay ang grupo ng kumpanya o mga kumpanya ng Dyson na nagbibigay sa inyo ng mga website, apps o karugtong na mga produkto ng Dyson o na siyang mga responsable sa mga tindahan, puwesto o mga event sa inyong bansa. Ang impormasyon kung saan ang grupo ng kumpanya o mga kumpanya ng Dyson na pangunahing responsable sa anumang personal na data na nakolekta tungkol sa inyo, [at ang mga detalye ng pagkontak para sa (Mga)Opisyal ng Dyson sa Pagprotekta sa Data] ay makukuha sa Mga Kontak sa dulo ng patakaran sa pagkapribado na ito na may pamagat na “Aling grupo ng kumpanya ng Dyson ang responsable para sa aking personal na data?” Sa patakaran sa pagkapribado na ito, kapag sinabi naming “Grupo ng Dyson”, ang ibig naming sabihin ay ang lahat ng grupo ng mga kumpanya ng Dyson.

Kung kayo ay may anumang mga tanong, komento o alalahanin tungkol sa anumang aspekto ng patakaran sa pagkapribado na ito o sa kung paano hinahawakan ng Dyson ang inyong impormasyon, paki-email ang aming Pangkat sa Pagkapribado sa privacy@dyson.com.

Mga prinsipyo sa pagkapribado

Maaaring kumplikado ang mga patakaran sa pagkapribado. Sinubukan naming gawing malinaw at madaling mapuntahan hanggang maaari ang amin. Para makatulong, ibinuod din namin kung paano namin hinahawakan ang inyong personal na data sa Dyson sa mga prinsipyo ng pagkapribado sa ibaba. Ipinapakita ng mga prinsipyong ito ang aming paninindigan na protektahan ang inyong pagkapribado at paghawak sa inyong personal na data sa tamang paraan at tulad ng inaasahan ninyong paghawak dito.


Kami sa Dyson kami ay:

 1. Hihingi lang o kokolekta ng personal na data na kailangan namin para maibigay at mapabuti ang serbisyo, mga produkto at mga karanasan na inaasahan ng aming mga kostumer.
 2. Binibigyan namin kayo ng kontrol sa inyong personal na data na hawak namin tungkol sa inyo para matiyak na tumpak ito at sumasalamin sa inyong mga kagustuhan.
 3. Tinitiyak namin na palaging ligtas at protektado ang inyong personal na data.
 4. Kami ay patas at malinaw tungkol sa kung paano namin ginagamit ang personal na data na hawak namin.
 5. Gagamitin lamang namin ang inyong personal na data para sa layunin na inyong ipinagkatiwala sa amin para paggamitan nito.
 6. Hindi namin ibebenta ang inyong personal na data at ibabahagi lamang ito tulad ng nakabalangkas sa aming patakaran ng pagkapribado o kapag hiniling lang ninyo.
 7. Gagalang sa inyong mga pinili at ipapaalam sa inyo kung may mahalagang mga pagbabago na makakaapekto sa inyong personal na data o kung paano namin ito gagamitin.
 8. Aako ng responsibilidad sa personal na data na hawak namin tungkol sa inyo.

Palawakin upang basahin ang kumpletong patakaran sa privacy Dyson

Collapse patakaran sa privacy

 • Ano ang kinokolekta naming personal na data?

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Hindi kami interesadong kolektahin ang bawat personal na detalye tungkol sa inyo. Ang aming pangunahing dahilan sa pagkolekta ng inyong personal na data ay para maibigay at mapabuti ang serbisyo, mga produkto at karanasan na inaasahan ninyo at ng aming mga kostumer mula sa amin.

  Ang personal na data ay inilalarawan sa buong mundo nang medyo magkakaiba. Para masiguro ang inyong pagkapribado at ang proteksyon ng inyong impormasyon, ipinapaliwanag namin ito tulad ng anumang impormasyon na magagamit para makilala namin kayo o ang ibang indibidwal.

  Kinokolekta namin ang personal na data tungkol sa inyo sa iba’t ibang paraan. Sa seksyon na ito, ipinapaliwanag namin ang iba’t ibang paraan kung paano namin kinokolekta ang personal na data tungkol sa inyo at ang mga paraan kung saan namin gagamitin ang impormasyong iyon. Para sa higit pang detalye sa kung paano namin gagamitin ang inyong personal na data, pakitingnan ang seksyon na may nakalagay na "Paano namin gagamitin ang inyong personal na data?".  Impormasyong inyong ibinabahagi sa amin


  Kinokolekta namin ang personal na data na ibinabahagi ninyo sa amin kapag tinawagan ninyo kami o nakipag-ugnayan kayo sa amin sa pamamagitan ng aming website, mga app, email, telepono, nang personal sa aming mga tindahan, puwesto o event, o sa ibang paraan.

  Halimbawa, magbibigay kayo sa amin ng impormasyon kapag tinawagan ninyo ang aming mga pangkat para sa serbisyo sa kostumer, nag-order kayo, inirehistro ninyo ang inyong garantiya, sumagot ng sarbey, kumpetisyon o talatanungan, in-update ninyo ang inyong mga kagustuhan at impormasyon ng account, kumonekta sa pamamagitan ng app ng Dyson o minarkahan ang isa sa aming mga produkto sa aming website.

  Sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayan na ito maaaring maibahagi ninyo sa amin ang inyong pangalan, address, e-mail address, numero sa pagkontak at impormasyon ng pagbabayad. Sa ilang mga pangyayari, kakailanganin namin ang impormasyon na iyon para maibigay sa inyo ang produkto o serbisyong hiningi ninyo, halimbawa, kailangan namin ang inyong impormasyon sa pagbabayad kapag bumili kayo ng isang produkto, at ang inyong address para maihatid ito sa inyo.

  Kapag ina-update ninyo ang impormasyon ng inyong account, hihilingin sa inyong ibigay sa amin ang impormasyon tungkol sa inyong sambahayan, tahanan at teknolohiya, ang inyong mga allergy at interes, at kung ano ang pinakanagugustuhan ninyo tungkol sa Dyson. Opsyonal ang lahat ng impormasyong iyon, na ibig sabihin ay maaari ninyong piliing ibigay ito o hindi; maaari rin ninyong hilingin sa aming burahin ito anumang oras sa pamamagitan ng pagkontak sa serbisyo sa kostumer ng Dyson o sa pamamagitan ng pagpapadala ng e-mail sa aming global na pangkat sa pagkapribado sa privacy@dyson.com.

  Kung kayo ay magbabahagi sa amin ng mga detalye ng ibang tao (halimbawa, bumili kayo ng produkto ng Dyson para sa ibang tao na iyon o kung nagrehistro kayo ng isa pang tao para sa app ng Dyson), kakailanganin ninyong alamin sa taong iyon kung masaya ba silang ibahagi ninyo sa amin ang kanilang personal na data, at para gamitin namin ito ayon sa patakaran sa pagkapribado na ito.  Impormasyon mula sa mga produkto ng Dyson


  Gayundin ang personal na data na inyong ibinabahagi sa amin tungkol sa inyong sarili at sa inyong produkto ng Dyson ay kokolektahin namin at pamamahalaan namin nang direkta ang personal na data mula sa inyong mga konektadong produkto ng Dyson. Ang isang karugtong na produkto ay isang produkto ng Dyson na “matalino”, pinapagana ng internet o gumagana sa pamamagitan ng app ng Dyson.

  Kokolektahin namin ang impormasyon tungkol sa inyong paggamit ng aming karugtong na mga produkto (halimbawa, kung kailan ginamit ang mga ito at kung gaano katagal), ang kanilang pagtugon at anumang mali (o potensyal na mali) sa mga ito.

  Ang ilang impormasyon na makokolekta namin mula sa inyong paggamit sa aming karugtong na mga produkto at app ay magbibigay sa amin ng kakayahang matukoy ang lokasyon ng inyong karugtong na produkto. Sa partikular, kakailanganin ninyong paganahin ang pagtunton sa lokasyon sa inyong telepono ( o iba pang device) nang una ninyong inirehistro ang inyong karugtong na produkto (kung hindi, hindi namin ito maikokonekta). Nakatutulong sa amin na malaman ang inyong lokasyon upang mauunawaan namin ang mga kondisyon ng paligid kung saan gumagana ang inyong karugtong na produkto na tutulong sa amin na maisagad ang pagsasagawa ng karugtong na produkto.  Ang Dyson ay gumagamit ng Android location services para ma-connect ang produktong Dyson sa Dyson Link App gamit ang Bluetooth o WiFi. Nais naming ipaalam na hindi kami nangongolekta ng location data mula sa connection na ito.

  Higit pa dito, ang aming Light Cycle ay gumagamit ng background location services para:

  Tumanggap ng product software updates
  • Itugma ang oras ng produkto sa oras ng naka-connect na mobile device
  • I-load at amyendahan ang anumang schedule, preference, at pagpalit sa settings ng iyong produkto
  • Panatilihin ang tamang profile ng ilaw base sa lokasyon ng iyong ilaw


  Ang location data ng Light Cycle ay hindi kumikilala ng user, at sa halip ay tumutukoy lamang sa lokasyon ng produkto. Ang ilan sa aming karugtong na mga produkto, o mga tukoy na tampok ng aming karugtong na mga produkto, ay hindi gagana nang wasto nang hindi kumokolekta ng ilang impormasyon. Halimbawa, kailangan ng Dyson 360 Eye na masuri ang kwarto ng inyong bahay para malaman nito kung saan pupunta.  Impormasyon mula sa inyong online na mga interaksiyon


  Kinokolekta namin at itinatago ang limitadong personal na data at ilang mga walang pangalan, pinagsama-samang estadistika mula sa lahat ng bisita sa aming mga website o mga user ng aming mga app, aktibo man ninyong ibinigay sa amin ang impormasyong iyon o nag-browse lamang kayo sa aming mga website o gumamit ng aming mga app. Kasama ng impormasyong aming kinokolekta ang internet protocol (IP) address ng device na ginagamit ninyo, ang software ng browser na inyong ginagamit, ang inyong operating system, ang petsa at oras ng pag-access, ang address ng internet ng website kung saan kayo nakakawing sa pamamagitan ng aming website at impormasyon kung paano ninyo ginagamit ang aming mga website o apps.

  Ginagamit namin ang impormasyon na ito para makita namin kung gaano kahusay gumagana ang aming mga website at apps, paano ginagamit ang mga ito at kung ano ang pinakahahanap ng users.

  Kinokolekta at pinamamahalaan din namin ang impormasyon tungkol sa kung paano kayo nakikipag-ugnayan sa aming mga promotional campaign at advertising online, sa labas ng aming sariling mga website (halimbawa, sa Google, YouTube at sa social media).

  Ang impormasyon na iyon, ay madalas nakokolekta sa pamamagitan ng paggamit namin ng mga cookie at kaparehong mga teknolohiya.  Mga cookie


  Gumagamit kami ng mga cookie sa aming mga website at apps. Ang “cookies” ay maliliit na file ng teksto na sine-save ng mga website sa inyong device sa pamamagitan ng inyong web browser. Kalagitnaan pa ng dekada 90 ginagamit ang mga ito at isa sa pinakaginagamit na mga teknolohiya sa internet.

  Ang ilang cookies na ginagamit namin sa Dyson ay kumokolekta ng personal na data tungkol sa inyo. Ang anumang personal na data na makolekta ay gagamitin ayon sa patakaran sa pagkapribado na ito. Sa patuloy na paggamit sa aming mga website at app, tinatanggap ninyo lalagyan ng cookies ang inyong device.

  Para sa higit pang impormasyon, kabilang ang mga uri ng cookies na ginagamit namin at kung paano pamamahalaan ang cookies na nakalagay sa aming mga website, mangyaring sumangguni sa aming patakaran sa cookies. Pakitandaan na kasalukuyan kaming hindi tumutugon sa Do Not Track (DNT) na mga signal.  Mga Komunikasyon sa Email


  Bilang isang user ng aming mga produkto at serbisyo, padadalhan namin kayo ng suportang komunikasyon sa pamamagitan ng e-mail. Hangga’t masaya kayo para gawin namin ito, gusto rin naming palagi kayong may balita sa anumang nangyayari sa Dyson na sa tingin namin ay gusto rin ninyong malaman, anunsyo man sa pinakabago naming produkto, mga alok ng may-ari o paparating na mga pangyayari, gusto naming matiyak na masaya kayo sa mga natatanggap ninyong komunikasyon sa amin. Malalaman ninyo kung paano mag-update o baguhin kung gusto pa ninyong makatanggap ng mga balita mula sa amin, o pahintuin na kami sa pagkontak sa inyo, sa seksyon sa ibaba na may pamagat na “Paano ninyo babaguhin ang paraan ng pagkontak namin sa inyo?”

  Kumokolekta kami ng impormasyon tungkol sa kung paano kayo nakikipag-ugnayan sa aming mga e-mail; kabilang kung ipinapadala sa inyo, kung binubuksan ninyo, kung pinipili ninyong malaman ang higit pa tungkol sa nangyayari sa Dyson (halimbawa, sa pamamagitan ng pag-click sa link sa aming e-mail) at kung hilingin sa amin na huwag nang kontakin kayo (sa pamamagitan ng pag-click sa opsyon na unsubscribe na kasama sa lahat ng pagtugon sa aming e-mail).

  Ginagamit namin ang impormasyong iyon nang iyon lang at kalangkap ang inyong rekord ng kostumer (ang impormasyong ibinabahagi ninyo sa amin) para matiyak na hihinto na kami sa pagpapadala sa inyo ng suporta o komunikasyon sa paglalako kapag hiningi ninyo sa amin. Ginagamit din namin ito para gawing interesante ang aming mga e-mail hangga’t maaari sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng mga nilalaman at karanasan na iniisip namin na magiging interesado kayo batay kung sa paano kayo nakikipag-ugnayan sa aming mga naunang e-mail; mayroon kayong karapatang tumanggi sa aming paggamit sa inyong impormasyon para sa layuning ito (tingnan ang seksyon sa ibaba na may pamagat na ‘Ang inyong mga kontrol at mga pagpipilian’).  Social Media


  Gustong-gusto naming makipag-ugnayan sa inyo sa social media. Maaari ninyong gamitin ang social media para makipag-ugnayan sa amin tungkol sa inyong mga produkto ng Dyson, o para maipaalam sa mga tao kung ano ang inyong pananaw tungkol sa produkto ng Dyson. Sinusuri namin ang mga social media na bukas sa publiko at mga online na site para makakuha ng mas mahusay na pag-unawa sa sinasabi ng mga tao tungkol sa amin, at sa aming mga produkto, teknolohiya at serbisyo at para matulungan ang mga consumer na mas gustong makipag-ugnayan sa amin sa social media.

  Ang impormasyon na nakokolekta namin mula sa social media at mga online na site, kabilang ang Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Line at Snapchat, ay kasama minsan ang personal na data na inilagay online at bukas sa publiko. Tinitiyak namin na ang anumang impormasyon na ginagamit namin ay maayos na nakakredito sa pinagkunan nito o ginagawang walang pangalan.

  Ang mga online at social media na site na ito ay karaniwang may sariling mga patakaran sa pagkapribado na nagpapaliwanag kung paano nila ginagamit at ibinabahagi ang inyong personal na data. Dapat na maingat ninyong sinusuri ang mga patakaran sa pagkapribado na iyon bago ninyo gamitin ang mga site na ito upang matiyak na masaya kayo kung paano kinokolekta at ibinabahagi ang inyong personal na data.  Impormasyong kinokolekta sa aming mga tindahan, pwesto at event


  Maaari ninyong ibahagi sa amin ang inyong personal na data kapag bumibisita kayo sa amin nang personal sa aming mga tindahan, pwesto at event, gaya ng inyong pangalan, mga detalye ng pagkontak at impormasyon ng pagbabayad (tingnan ang seksyon sa itaas na may pamagat na “Impormasyong ibinahagi ninyo sa amin”).

  Kokolekta rin kami ng personal na data tungkol sa inyo sa pamamagitan ng paggamit namin ng CCTV, pagsapelikula at pagretrato. Pangunahing ginagamit ang mga CCTV na kamera para sa mga layuning pangseguridad; sa ilang mga tindahan namin, nakakatulong din ang mga ito sa amin na masukat ang trapik (ibig sabihin, kung ilang tao ang pumapasok at lumalabas sa aming mga tindahan). Kukuha kami ng mga pelikula at litrato sa ilan sa aming mga event at exhibition (gaya ng kapag nagbukas kami ng bagong tindahan); gagamitin namin ang mga pelikula at retrato para sa mga layunin naming pang-negosyo (halimbawa, para mag-post sa aming mga social media page). Maglalagay kami ng mga abiso sa aming mga tindahan, pwesto at event kung saan gumagamit kami ng CCTV, o kung saan layunin naming kumuha ng pelikula o retrato, para malaman ninyo na kokolekta kami ng personal na data tungkol sa inyo.

  Kung naka-on ang Wi-Fi o Bluetooth sa inyong telepono (o iba pang device) kapag bumisita kayo sa aming mga tindahan, pwesto o event, makakakolekta rin kami ng limitadong personal na data mula sa inyong device sa pamamagitan ng mga beacon na naka-install sa mga lokasyong ito. Ang mga beacon ay mga maliliit na wireless transmitter na kokonekta sa malapit na mga maliliit na device (hal., mga smartphone) sa pamamagitan ng Bluetooth.  Ang impormasyong nakokolekta namin mula sa mga third party na data provider


  Kinokolekta lang namin ang impormasyon mula sa mga ikatlong partido na nakuha ang inyong pahintulot na ibahagi ang inyong data. Kasama dito ang pinagsama-samang data ng demograpiko at estilo ng pamumuhay na nagbibigay ng mga pananaw sa nauugnay na pagpapakita ng relatibong yaman ng mga sambahayan sa inyong kapitbahayan, mula sa mga third party data provider na tumutulong sa amin na mabigyan kayo ng mas mahalagang karanasan ng may-ari sa pamamagitan ng pagpayag sa amin na magbigay ng mga alok sa tamang panahon, at para mabigyan kayo ng mas mahalagang mga serbisyo at payo.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Paano namin ginagamit ang inyong personal na data?

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Ang aming pangunahing dahilan sa pagkolekta at paggamit ng inyong personal na data ay para maibigay at mapabuti ang serbisyo, mga produkto at karanasan na inaasahan ninyo mula sa amin.  Impormasyong inyong ibinabahagi sa amin


  Ginagamit namin ang personal na data na ibinahagi ninyo sa amin, o sa aming mga kasosyo, sa mga sumusunod na paraan:

  • Upang magbigay, mapangasiwaan at maisaayos ang pagbili, paghahatid at anumang kinakailangang pangangalaga sa inyong mga produkto pagkaraang bilhin.
  • Upang tumugon sa inyong mga tanong at kahilingan;
  • Upang magawang makipag-ugnayan sa inyo;
  • Upang makapagbigay ng mga serbisyo at suporta para sa aming mga produkto;
  • Para sa mga sarbey sa kasiyahan ng kostumer upang matukoy namin kung saan puwedeng pahusayin ang serbisyo at produkto at upang magawa naming mapahusay ang inyong karanasan sakaling kailangan ninyo ng suporta mula sa isa sa aming mga eksperto;
  • Upang magbigay ng mga update sa inyo tungkol sa anumang mga pagbabago sa mga patakaran, tuntunin at kundisyon ng Dyson at anumang iba pang mga bagay na maaaring kailangan naming sabihin sa inyo;
  • Basta masaya kayong ginagawa namin ito, na sabihin sa inyo ang tungkol sa aming iba pang mga produkto at serbisyo;
  • Upang mabigyan kayo ng mahahalagang update sa serbisyo tungkol sa inyong mga produkto ng Dyson; at
  • Upang maipasadya at mapaghusay ang paraan ng pamimili ninyo sa amin sa hinaharap; halimbawa, sa pamamagitan ng pagpapakita sa inyo ng mga produkto at mga alok na sa tingin namin ay maaaring magustuhan ninyo, sa mga website man namin o sa apps at sa ilang mga third party na website (kabilang sa mga social media platform);
  • Upang maidokumento, masubaybayan at maitala ang ikot ng aming mga produkto kabilang ang pamamahala ng stock ng mga produkto ng Dyson.


  Impormasyon mula sa mga produkto ng Dyson


  Ginagamit namin ang personal na data na nakokolekta namin mula sa mga produkto ng Dyson, nang solo at kasama ang iba pang personal na data na nakolekta namin tungkol sa inyo, sa mga sumusunod na paraan:

  • Upang masubaybayan ang pagsasagawa at establilidad ng aming mga produkto para maisagad namin ang kanilang paggana at ang inyong karanasan sa mga ito; sa partikular, nais naming matukoy kung kailan maaaring may usapin sa inyong produkto para maipaalam namin ito sa inyo sa lalong madaling panahon (at sana bago pa sumulpot talaga ang problema);
  • Upang masubaybayan ang inyong paggamit ng aming mga karugtong na produkto para maisagad namin ang kanilang paggana at ang inyong karanasan sa paggamit sa mga ito;
  • Upang makapagbigay ng mga update at serbisyo sa aming mga karugtong na mga produkto (kabilang ang mga update at upgrade sa software sa produkto at app na nagdudugtong nito); at;
  • Upang mapahusay ang aming mga produkto, teknolohiya at serbisyo sa pangkalahatan;
  • Upang maibigay ang pinahusay na mga karanasan ng may-ari sa pamamagitan ng mga bagong teknolohiya gaya ng aming mga mobile application.

  Nais din naming masubaybayan ang paggamit ninyo ng aming karugtong na produkto, para maaari naming:

  • Maipasadya at mapahusay ang paraan ng pakikipag-ugnayan sa inyo sa hinaharap (halimbawa, sa pamamagitan ng pagpapakita sa inyo ng mga produkto at mga alok sa online na iniisip naming magugustuhan ninyo); at
  • (hangga’t masaya kayong ginagawa namin ito) padadalhan kayo ng mas mahalaga at interesanteng mga komunikasyon sa paglalako.

  Mayroon kayong karapatang tumanggi sa aming pagsubaybay sa inyong paggamit sa aming karugtong na mga produkto at apps para sa mga layuning ito. Para sa higit pang impormasyon sa kung paano gamitin ang inyong karapatang tumanggi, tingnan ang seksyon sa ibaba na may pamagat na ‘Ang inyong mga pagkontrol at pagpipilian’.  Impormasyon mula sa inyong online na mga interaksiyon


  Ginagamit namin ang personal na data mula sa inyong mga online na interaksiyon, nang solo at nang kasama ang iba pang personal na data na nakokolekta namin tungkol sa inyo para matukoy ang anumang bahagi ng aming mga website o apps na hindi gumagana nang kung paano dapat gumana ang mga ito – para maayos namin ang mga bagay at gawing mas mahusay ang aming mga website at apps para sa inyo at iba pang users;

  Nais din naming masubaybayan ang inyong paggamit sa aming mga website at app, at kung paano ninyo ginagamit ang aming mga promotional campaign at advertising online, para maaari naming:

  • Ipasadya at pahusayin ang paraan ng inyong pamimili sa amin sa hinaharap (halimbawa, sa pamamagitan ng pagpapakita sa inyo ng mga produkto at mga alok na inaakala naming magugustuhan ninyo); at
  • (hangga’t masaya kayong ginagawa namin ito) padadalhan kayo ng mas may mahalaga at interesanteng mga komunikasyon sa paglalako;
  • Tutupin at iwasan ang panloloko;
  • Mapanatiling ligtas ang aming mga website, apps, produkto at IT system;
  • Makagawa ng analytics, mga profile ng user, report at targeted advertising;
  • Para makatugon sa mga online na pagtatanong sa pamamagitan ng mga serbisyong web-enabled chat sa aming mga website.

  Ang Dyson ay hindi nagpapasya ng anuman pagdating sa paggamit ng mga algorithm o pag-profile na mahalagang nakakaapekto sa inyo.

  Mayroon kayong karapatang tumanggi sa aming pagsubaybay sa inyong paggamit sa aming mga website at app, at sa kung paano kayo sumasali sa aming mga promotional campaign at advertising online para sa mga layuning ito. Para sa higit pang impormasyon sa kung paano gamitin ang inyong karapatang tumanggi, tingnan ang seksyon sa ibaba na may pamagat na ‘Ang inyong mga pagkontrol at pagpipilian’.  Impormasyon mula sa inyong personal na interaksiyon


  Kapag bumisita kayo sa isang tindahan ng Dyson, o pwesto ng Dyson ng isa pang retailer, kakailanganin namin minsan na iproseso ang inyong personal na data para:

  • Makatugon sa mga pagtatanong;
  • Makapagbigay ng suporta para sa inyong mga produktong nabili;
  • Ipaalam sa inyo kung kailan may susunod na stock ang mga produkto o modelo;
  • Mag-order, iproseso ang pagbabayad, at asikasuhin ang paghahatid ng mga bagong produkto.

  Para mai-promote ang aming mga produkto madalas kaming nagsasagawa ng mga event para sa Dyson sa iba’t ibang mga lugar, gaya ng sa mga tindahan ng Dyson o ibang mga pag-aari ng retailer. Sa pamamagitan ng pagpunta sa mga event na ito maaaring makuha ang inyong personal na data:

  • Bilang bahagi ng mga litrato o pagsapelikula para sa social media, promotional media o mga layuning pang-arkibo;
  • Sa pamamagitan ng aming mga eksperto at taga-ayos, nang may pahintulot ninyo, para sa pagbabahagi sa social media o sa mga materyales na pang-promote;
  • Para makapag-book ng appointment sa isa sa aming mga eksperto.


  Suporta sa may-ari


  Paminsan-minsan, ginagamit namin ang inyong personal na data para matulungan kayo sa mga produkto ng Dyson na pag-aari ninyo. Ginagawa namin ito sa iba’t ibang mga paraan, kabilang ang e-mail, post, SMS, telepono at mga in-app push notification.

  Bilang isang user ng aming mga produkto at serbisyo, padadalhan namin kayo ng sumusunod na suportang komunikasyon:

  • Impormasyong makakatulong tungkol sa inyong produkto ng Dyson o ang serbisyo ng Dyson na inyong ginagamit;
  • Mga paalala tungkol sa kung paano isagawa ang pagmantini sa inyong produkto ng Dyson para sa sagad na paggana;
  • Mga alerto para sa inirerekomendang app o mga update o upgrade ng software na inaakala naming makakapagpahusay sa paggana ng inyong produkto;
  • Impormasyon tungkol sa kung paano at kung saan makakakuha ng tulong mula sa mga eksperto ng Dyson sakaling kailanganin ninyo ng suporta;
  • Impormasyon tungkol sa inyong garantiya sa Dyson;
  • Mga alerto tungkol sa anumang mahalagang anunsyo sa seguridad at pagbawi sa produkto; at
  • Mga kahilingan para sa inyong feedback sa pagsasagawa namin pagkatapos ninyong gamitin ang isang produkto o serbisyo ng Dyson;
  • Magpadala ng mga imbitasyon sa mga event ng Dyson na maaaring interesado kayo.

  Magpapadala kami sa inyo ng suportang mga komunikasyon maliban kung nagbago ang inyong mga kagustuhan, o sabihan kami na nais ninyong hindi na makatanggap mula sa amin ng suportang mga komunikasyon. Pakitingnan ang seksyon sa ibaba tungkol sa kung paano gawin ito.

  Kung magbago ang inyong mga detalye, mangyaring ipaalam sa amin para patuloy kaming makikipag-ugnayan sa inyo.  Iba pang potensiyal na mga paggamit ng inyong personal na data


  Ginagamit namin ang inyong personal na data:

  • Para tumulong sa anumang alitan, paghahabol o imbestigasyon kaugnay ng inyong produkto ng Dyson o mga bagay tungkol sa garantiya;
  • Para matutop at maiwasan ang mga transaksyong nanloloko;
  • Para makasunod sa aming mga legal na obligasyon at;
  • Para sa pag-profile at statistical analysis. Bilang bahagi ng pagkilos na ito pinagsama namin ang iba’t ibang mga kategorya ng personal na data na nakolekta namin tungkol sa inyo. Halimbawa, pinagsama-sama namin ang personal na data mula sa inyong mga online na interaksiyon, impormasyong ibinahagi ninyo sa amin, o impormasyon mula sa mga produkto ng Dyson, para sa pag-profile at statistical analysis ng popularidad ng produkto, ng inyong ugali kapag ginagamit ninyo ang aming website o mga app o kung paano ginagamit ang aming mga produkto.
   Kasama sa iba pang mga layunin:
   • Para matiyak na episyente hangga’t maaari ang aming mga sariling proseso, pamamaraan at sistema;
   • Para masuri at maiayos ang impormasyon na nakolekta namin;
   • Para matukoy ang pagkaepektibo ng aming mga promotional campaign at advertising; at
   • Para maipasadya at mapahusay ang paraan ng inyong pamimili at pakikipag-ugnayan sa amin sa hinaharap.

  Mayroon kayong karapatang tumanggi sa pagproseso ng personal na data sa ganitong paraan. Para sa higit pang impormasyon sa kung paano gamitin ang inyong karapatang tumanggi, tingnan ang seksyon sa ibaba na may pamagat na ‘Ang inyong mga pagkontrol at pagpipilian’.  Ano ang aming pangangatwiran sa ganitong paraan ng paghawak sa inyong personal na data?


  Hinihiling sa amin ng proteksyon sa data o mga batas sa pagkapribado sa ilang bansa na magkaroon kami ng tinatawag na “legal na batayan” o “makatarungang batayan” sa paghawak ng personal na data. Sa malawakan, ibig sabihin noon na kailangan namin ng legal na pangangatuwiran sa paghawak sa inyong personal na data. Para sa kalakhang bahagi, kailangan naming hawakan ang inyong personal na data para:

  • maibigay sa inyo ang hiningi ninyong mga produkto o serbisyo; at
  • para gumana nang maayos ang aming mga produkto, website at app at para magawa namin nang wasto ang lahat ng bagay na inaasahan ninyo.

  Minsan, hindi mahigpit na kinakailangan ang paggamit namin sa inyong personal na data para maibigay sa inyo ang aming mga produkto at serbisyo, o para gumana ang mga ito nang maayos. Sa mga pagkakataong iyon, mayroon kaming tinatawag na "lehitimong interes" sa paghawak ng inyong personal na data; ang aming "lehitimong interes" ay maaaring para:

  • matutop at maiwasan ang panloloko;
  • mapanatili naming ligtas ang aming mga website, app, produkto at IT system;
  • matiyak na episyente hangga’t maaari ang aming sariling mga proseso, pamamaraan at sistema;
  • masuri at mapahusay ang impormasyon na kinokolekta namin;
  • matiyak ang paka-epektibo ng aming mga promotional campaign at advertising; at
  • maipasadya at mapahusay ang paraan ng inyong pamimili at pakikipag-ugnayan sa amin sa hinaharap.

  Mayroong ilang personal na data na ibinahagi ninyo sa amin na tinukoy namin bilang opsyonal (halimbawa, kapag in-update ninyo ang impormasyon ng inyong account). Ipapaliwanag namin kung paano namin gagamitin ang impormasyong iyon at kung pipiliin ninyong ibigay iyon sa amin, sumasang-ayon kayong gamitin namin ang inyong impormasyon sa ganoong paraan. Maaari ninyong hilingin sa aming tanggalin ang impormasyong iyon anumang oras sa pamamagitan ng pagkontak sa serbisyo sa kostumer ng Dyson o sa pamamagitan ng pag-e-mail sa aming global na pangkat sa pagkapribado sa privacy@dyson.com.

  Bilang pangwakas, sa ilang nauugnay na mga limitadong pangyayari kakailanganin naming pamahalaan ang inyong personal na data sa ilang paraan para makasunod sa aming mga legal na pananagutan, halimbawa, kung hiniling sa aming ilahad ang inyong personal na data sa mga kinatawan ng batas o mga awtoridad na nagpapatupad ng batas.

  Sa huli, ang dahilan ng pamamahala namin sa inyong personal na data sa paraang ginagawa namin ay para direkta o hindi direkta naming mapahusay ang aming mga produkto, serbisyo at pangkalahatang karanasan ng Dyson bilang isang negosyo. Anuman ang aming pangangatuwiran sa paghawak ng inyong personal na data (kinakailangan man iyon para mabigyan namin kayo ng ilang produkto, o nasa aming “lehitimong mga interes” iyon), tinitiyak namin na gumagawa kami ng mga paraan para pahalagahan ang aming paninindigan protektahan ang inyong pagkapribado.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga bisita sa lugar ng Dyson

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Para matiyak na sumusunod kami sa mga kailangan ng aming seguridad, kalusugan at kaligtasan at pagbabantay sa sunog, kakailanganin naming iproseso ang personal na data ng lahat ng bisita sa aming sites.

  Ang antas ng kinakailangang personal na data ay maaaring iba-iba ayon sa hinihiling ng lokal na bansa, ngunit sa pangkalahatan hihilingin sa aming iproseso ang mga sumusunod:

  • Pangalan;
  • Mga detalye ng pagkontak;
  • Lagda;
  • Kung saan kailangan, mga dokumento ng pagkakakilanlan na ibinigay ng gobyerno (hal. mga card ng pagkakakilanlan, pasaporte, lisensiya sa pagmamaneho); at
  • Kung saan kailangan, mga litrato.

  Ginagamit namin ang inyong personal na data sa mga sumusunod na paraan:

  • Para mapamahalaan ang access ng bisita at abiso ng pagdating;
  • Para matiyak na naibigay ang angkop na security access;
  • Para maitala ang kasalukuyang dami ng tao sa lugar para sa mga layunin ng kalusugan at kaligtasan at pagbabantay sa sunog;
  • Kung saan lumalapat, para makapagbigay ng kinakailangan o hinihiling na mga serbisyo (hal. suporta sa produkto sa mismong lugar); at
  • Kung saan kailangan, para makumpleto ang mga kasunduan ng hindi pagpapahayag o iba pang mahalagang legal na dokumento.
  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Personal na data ng Mga Supplier, Press at Media, Ambassador, Influencer, at iba pang Third Party

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Kasama sa personal na data na aming aayusin ang:

  • Mga detalye ng pagkontak;
  • Impormasyon at tuntunin sa pagbabayad; at
  • Impormasyon ng mga sanggunian at/o background

  Ginagamit namin ang inyong personal na data sa mga sumusunod na paraan:

  • Para magawang makipagtulungan ng Dyson sa inyo at magamit ang inyong mga serbisyo;
  • Para masubaybayan ang inyong paggamit ng data o asset ng Dyson;
  • Para maiayos at matupad ang pinagkasunduang kompensasyon para sa inyong mga serbsiyo; at
  • Para makumpleto ang hinihingi naming proseso ng kailangang pagsusumikap.
  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Pangako ng Dyson sa kontak

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Gustong-gusto naming panatilihin kayong may balita, maging sa aming pinakahuling mga anunsyo ng produkto, alok ng may-ari, mga pagkakataong subukan ang mga bagong produkto ng Dyson, o paparating na event. Bibigyan din namin kayo paminsan-minsan ng impormasyon tungkol sa James Dyson Foundation at sa James Dyson Award.

  Ginagawa namin ito sa iba’t ibang paraan, kabilang ang e-mail, post, SMS, in-app at mga push notification, sa pamamagitan ng mga social media platform at sa pamamagitan ng telepono, ngunti kung masaya ka lang na gawin namin ito. Sa huli, nais naming matiyak na masaya kayo sa mga komunikasyong natatanggap ninyo mula sa amin.

  Kaya ipinapangako namin na:

  • Padadalhan lamang namin kayo ng mga marketing communication (kasama ang impormasyon tungkol sa James Dyson Foundation at James Dyson Award) kapag sinabi ninyo sa amin na ayos lang na gawin namin ito;
  • Padadalhan lamang namin kayo ng mga marketing communication mula sa isa pang kumpanya ng Grupo ng Dyson kung sinabi ninyo sa aming ayos lang na gawin namin ito;
  • Hindi namin kailanman ipapasa ang inyong personal na data sa kaninuman sa labas ng Grupo ng Dyson para gamitin nila para sa sarili nilang mga layunin sa marketing; at
  • Bibigyan namin kayo ng opsyon na ihinto ang pagtanggap ng mga suporta o marketing communication sa anumang oras.
  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Paano ninyo mababago ang paraan ng pagkontak namin sa inyo tungkol sa aming mga produkto, serbisyo at suporta?

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Padadalhan lamang namin kayo ng mga marketing communication kapag sinabi ninyo sa amin na nasisiyahan kayong ginagawa namin ito.  Pagbabago ng inyong mga kagustuhan


  Kung nauna ninyong sinabi na nais ninyong kontakin namin kayo (“nag-opt-in”) ngunit nais ninyong baguhin o i-update ang paraan namin, maaari ninyong i-update ang inyong mga kagustuhan sa pamamagitan ng:

  • Pagkontak sa serbisyo sa kostumer ng Dyson at ipahayag na nais ninyong baguhin o i-update ang paraan ng pagkontak namin sa inyo; o
  • Mag-log in sa inyong account sa aming website at baguhin ang inyong mga kagustuhan at impormasyon.
  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Anong personal na data ang ibinabahagi ng Dyson sa mga third party?

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Ang pinakamahalaga, hindi namin ibebenta ang inyong personal na data sa kaninuman at ibabahagi lamang ito tulad ng nakabalangkas sa aming patakaran sa pagkapribado o kapag hiniling lang ninyo sa amin.  Pagbabahagi sa loob ng Grupo ng Dyson


  Karamihan sa mga pagproseso, pamaraan at sistema ng Dyson ay ibinabahagi sa Grupo ng Dyson, na ang ibig sabihin ay kailangan naming ibahagi ang inyong personal na data sa pagitan namin. Sinisigurado namin na ang access sa inyong personal na data ay limitado sa mga tauhan lamang namin na kailangan ito, at nauunawaan ng lahat ng tauhan kung paano at bakit namin pinoprotektahan ang inyong personal na data. Ang mga paglilipat ng personal na data sa pagitan ng mga entidad ng Dyson (kabilang ang mga nasa labas ng EEA) ay ginagabayan ng Kasunduan sa Pagitan ng mga Kumpanya ng Dyson.  Mga provider ng serbisyo na third party


  Ibinabahagi namin ang inyong personal na data sa ilang mga provider ng serbisyo na third party. May access lamang sila sa personal na data na kinakailangan nila para maisagawa ang mga serbisyong iyon. Halimbawa, ang mga detalye ng inyong order at delivery ay ibabahagi sa aming mga courier. Kinakailangan nilang panatilihing kumpidensyal ang inyong personal na data at hindi maaaring gamitin ito maliban sa kung paano namin ito sinabi sa kanila at palaging ayon sa patakaran sa pagkapribado na ito. Ang mga provider ng serbisyo na third party na iyon ay napapailalim sa mga sumusunod na kategorya:

  • Ilang distributor, na tumutulong sa aming maibenta ang aming mga produkto sa ilang bansa;
  • Ang mga tumutulong sa aming maihatid ang mga produkto sa inyo;
  • Ang third parties na tumutulong sa amin sa mga serbisyo sa pagpapadala ng mail, serbisyo at pag-aayos sa produkto, pagproseso sa pagbili ng produkto, mga serbisyong pinansiyal, mga serbisyo sa pag-audit, mga serbisyong administratibo, mga IT technology (hal. data storage), mga serbisyo sa seguridad at paghahabol sa insurance; at
  • Ang mga third party na tumutulong sa amin na magbigay ng mga serbisyo at tugon sa inyo.


  Ang mga third party na tumutulong sa aming advertising at marketing


  Nais naming matiyak na mahalaga at interesante sa inyo at sa iba pa naming mga kostumer ang aming advertising at marketing. Ibig sabihin na nakikipagtulungan kami sa mga third party na tulungan kaming maunawaan kung gaano kahusay gumagana ang aming online advertising, o para maabot ang mga tao na mas interesado sa mga produkto ng Dyson. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paglalagay ng cookies sa aming website (ang mas higit pang impormasyon tungkol dito ay matatagpuan sa aming patakaran sa cookies).


  Ibinabahagi rin namin ang limitadong personal na data (gaya ng pangalan at mga detalye ng kontak sa:

  • mga social media platform (gaya ng Facebook), na nagsisilbing advertising namin sa kanilang mga platform at
  • mga provider ng data na third party at mga kumpanya ng analytics, na nagsasagawa ng pagtutugma ng data at/o data analysis sa ngalan namin.


  Iba pang third party


  Nagbabahagi kami ng ilang personal na data sa mga third party na tumutulong sa amin na matutop at maiwasan ang mga transaksyon sa panloloko. Ang impormasyong ibinabahagi namin sa mga third party na iyon ay kabilang ang ilan sa impormasyong ibinahagi ninyo sa amin (gaya ng, mga detalye ng inyong kontak at impormasyon tungkol sa transaksyon), at ilang impormasyon mula sa inyong mga online na pakikipag-ugnayan (gaya ng IP address ng inyong device). Ang impormasyong iyon ay ginagamit para matukoy kung ang transaksyon ay maaaring panloloko. Ang isa sa mga third party na ginagamit namin para tulungan kaming matutop at maiwasan ang mga transaksyon sa panloloko ay ang kumpanyang tinatawag na Riskified; sila ang responsable sa paggamit nila ng personal na data ninyo at gagamitin ito para sa mga layunin na nakatakda sa kanilang patakaran sa pagkapribado.

  Ibabahagi rin namin ang inyong personal na data kung hihilingin sa amin ng batas na gawin ito, kabilang ang pagtugon sa isang legal na proseso, gaya ng utos ng korte o subpoena, o para tumalima sa iba pang pambansa, pang-estado, pangprobinsya o lokal na mga batas.

  Kung gusto ninyo ng higit pang impormasyon kung paano namin ibinabahagi ang inyong personal na data, mangyaring mag-email sa aming Pangkat sa Pagkapribado sa privacy@dyson.com.  Kaugnayan ng karugtong na mga produkto sa mga produkto ng third party


  Nagdagdag kami ng functionality sa ilang karugtong na mga produkto namin kung saan hinahayaan ang produkto ninyo ng Dyson para makaugnay sa ilang produkto ng third party na mayroon kayo sa inyong tahanan (gaya ng Amazon Echo, kilala bilang Alexa). Hinahayaan kayo ng functionality na ito na maisulit ang pagkakaroon ng ‘smart home’ na kapaligiran. Gayunpaman, maiuugnay lamang ang mga produkto kung nanaisin ninyo, sa pamamagitan ng pagpapagana sa mahalagang functionality.

  Kung pinili ninyong payagan ang produkto ninyo ng Dyson na maiugnay sa produkto ng third party, ilang impormasyon (kabilang ang posibleng personal na data) ang maibabahagi sa produkto ng third party at sa kaugnay na third party na provider. Sa kabuuan, kakailanganin naming magbahagi ng kakaibang reference number para mapagkonekta ang dalawang produkto, at impormasyon tungkol sa inyong produkto at kung paano ninyo ito ginagamit. Minimum na personal na data lamang ang kinakailangan naming ibahagi, para magawang mapag-ugnay ang dalawang produkto. Ang mga detalye kung paano ginagamit ng third party ang inyong personal na data (gayundin ang anumang personal na data na nakokolekta nito sa pamamagitan ng sarili nitong produkto) ay nakatakda sa patakaran sa pagkapribado ng third party. Dapat ninyong suriin nang mabuti ang mga patakaran sa pagkapribado ng third party bago gamitin ang kanilang mga produkto, at bago iugnay sa kanila ang inyong konektadong produkto ng Dyson. Maaari ninyong ihinto sa pagbabahagi ng impormasyon ang inyong konektadong produkto ng Dyson sa produkto ng third party sa pamamagitan ng pagtanggal sa pagkakakonekta ng dalawa.

  Kung nais ninyong malaman ang higit pa tungkol sa kung anong impormasyon ang naibahagi sa pagitan ng inyong karugtong na produkto ng Dyson, at ng produkto ng third party, mangyaring makipag-ugnayan sa aming pangkat sa pagkapribado sa privacy@dyson.com.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga link sa mga website ng third party

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Nagbibigay kami ng mga link sa iba pang website na hindi pinapagana at kontrolado ng Dyson. Wala kaming kontrol at hindi kami ang responsable para sa nilalaman ng mga site na iyon o kung paanong responsable ang mga third party para makolekta nila at magamit ang inyong personal na data. Hindi namin ine-endorso o gumagawa ng anumang pagkatawan tungkol sa mga website ng third party.

  Karaniwang mayroong sarili nilang mga patakaran sa pagkapribado ang mga website ng third party na nagpapaliwanag kung paano nila ginagamit at ibinabahagi ang inyong personal na data. Dapat na maingat ninyong sinusuri ang mga patakaran sa pagkapribado na iyon bago ninyo gamitin ang mga website na ito upang matiyak na masaya kayo kung paano kinokolekta at ibinabahagi ang inyong personal na data.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Paano namin ginagamit ang inyong personal na data?

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Itatago lamang namin ang inyong personal na data hangga’t kinakailangan namin, para magamit ito sa mga dahilang ibinigay sa patakaran sa pagkapribado na ito, at hangga’t hinihiling ng batas na itago namin ito. Magbabago-bago ang aktwal na tagal ng panahon kung kailan namin itatago ang inyong personal na data depende sa uri ng personal na data at paano ito ginagamit. Halimbawa, kapag sinuri ng Dyson 360 Eye ang isang kuwarto sa inyong bahay, ang mapang iyon ay maitatago lamang sa isang maikling panahon; ngunit kung kayo ay bibili ng produkto mula sa amin, itatago namin ang impormasyon tungkol sa inyo at ng inyong binili nang hindi bababa sa tuntunin ng inyong garantiya o paggarantya.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Ang inyong mga kontrol at pagpipilian

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Kapag posible, binibigyan namin kayo ng kakayahang pamahalaan ninyo ang personal na data na mayroon kami tungkol sa inyo para matiyak na tumpak ito at ayon sa inyong mga kagustuhan. Mayroon kayong karapatang i-access, i-update at ayusin ang personal na data na hawak namin tungkol sa inyo, magagawa ninyo iyon kaugnay ng ilan sa inyong personal na data sa inyong account. Kung gusto ninyong baguhin ang paraan ng pakikipag-ugnayan namin sa inyo, tingnan ang seksyon sa itaas na may pamagat na 'Paano ninyo babaguhin ang paraan ng pagkontak namin sa inyo tungkol sa aming mga produkto, serbisyo at suporta?'

  Sa ilang mga pangyayari, maaari rin kayong:

  • Tumanggi sa aming paggamit ng inyong personal na data para sa ilang mga layunin;
  • Hilingin ninyo sa aming limitahan o paghigpitan ang paggamit namin sa inyong personal na data;
  • Hilingin sa aming itama, alisin o tanggalin ang personal na data tungkol sa inyo; o
  • Hilingin sa aming ibigay ang inyong personal na data sa isang provider ng mga serbisyo na third party.

  Pakitandaan na ang mga karapatang iyon ay hindi palaging nalalapat at may ilang mga pasubali sa mga ito. Kakailanganin din naming kumpirmahin ang pagkakakilanlan bago kumilos sa ilang mga kahilingan.

  Kung pinapayagan kami ng batas sa inyong bansa para humingi ng kabayaran sa pagbibigay sa inyo ng access sa inyong personal na data, o gamitin ang inyong iba pang mga karapatan kaugnay sa inyong personal na data, ipapaalam namin sa inyo. Hindi kayo ihihiwalay laban sa paggamit sa anumang mga karapatan na nalalapat sa inyo.

  Kung gusto ninyong gamitin ang anuman sa inyong mga karapatan kaugnay sa inyong personal na data, mangyaring mag-email sa privacy@dyson.com o tawagan ang inyong lokal na Dyson centre mula sa pahina ng Mga Kontak. Maaari naming hilingin na magbigay kayo ng higit pang impormasyong nauugnay sa inyong kahilingan.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Paano namin pinoprotektahan ang inyong personal na data?

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Naninindigan kami sa pagprotekta sa inyong personal na data. Gumagamit kami ng naangkop na mga teknikal at mga hakbang na pang-ayos, kabilang ang ecryption, para maprotektahan ang inyong personal na data at pagkapribado, at regular na suriin ang mga iyon. Pinoprotektahan namin ang inyong personal na data gamit ang pinagsamang pisikal at IT security na pagkontrol, kabilang ang mga pagkontrol sa access na naghihigpit at namamahala sa paraan kung saan pinoproseso, pinamamahalaan at inaalagaan ang inyong personal na data. Tinitiyak din namin na sapat na sapat ang kasanayan ng aming mga tauhan sa pagprotekta sa inyong personal na data. Ang ibig sabihin namin ng aming mga paraan na maaaring paminsan-minsan ay hihingi kami ng patunay sa pagkakakilanlan bago namin ibahagi sa inyo ang inyong personal na data.

  Sa hindi malamang na pangyayari na magkakaroon ng paglabag sa seguridad na kokompromiso sa aming pagprotekta sa inyong personal na data at kinakailangan naming ipaalam ito sa inyo, gagawin namin ito.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga paglilipat ng data, pagtatago at global na paghawak sa inyong personal na data

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Mangongolekta ang kaugnay na kumpanya ng grupo ng Dyson ng personal na data mula sa inyo sa bansang tinitirhan ninyo. Kami, at ang mga third party na iyon kung saan namin ibinabahagi ang inyong personal na data pagkaraan ay magiging host, tindahan at sa ibang paraan na namamahala ng impormasyon na iyon sa UK, sa mga bansa sa loob ng European Economic Area (EEA) o sa anumang bansa sa labas ng EEA, kabilang ang mga nakalistang iyon sa Mga Kontak.

  Titiyakin namin na ang anumang mga paglilipat sa inyong personal na data mula sa isang bansa patungo sa isang bansa ay sumusunod sa mga batas ng proteksyon at pagkapribado ng data na nalalapat sa amin. Ang mga batas sa proteksyon ng data sa Europa, sa partikular, ay kabilang ang mga partikular na panuntunan sa paglilipat ng personal na data sa labas ng EEA. Ang mga paglilipat ng personal na data sa pagitan ng mga entidad ng Dyson (kabilang ang mga nasa labas ng EEA) ay ginagabayan ng Kasunduan sa Pagitan ng mga Kumpanya ng Dyson.

  Kapag naglilipat ng personal na data sa labas ng EEA,:

  • isasama namin ang mga sugnay sa pagprotekta sa data na inaprubahan ng European Commission sa paglilipat ng personal na data sa labas ng EEA sa aming mga kontrata sa mga third party na iyon (ito ang mga saklaw na inaprubahan sa ilalim ng Article 46.2 ng General Data Protection Regulation (GDPR)); o
  • titiyakin namin na ang bansa kung saan hahawakan ang inyong personal na data ay ipinagpalagay na “sapat” ng European Commission sa ilalim ng Article 45 ng GDPR.

  Sa anumang kaso, ang aming paglipat, pagtago at pamamahala sa inyong personal na data ay magpapatuloy na pangangasiwaan ng patakaran sa pagkapribado na ito. Kung gusto ninyo ng mas higit pang impormasyon tungkol sa pandaigdigang pamamahala sa inyong personal na data, mangyaring makipag-ugnayan sa privacy@dyson.com.

  Malalaman ninyo ang higit pang impormasyon tungkol sa mga panuntunan sa mga paglilipat ng data sa labas ng EEA, kabilang ang mga pamamaraan na inaasahan namin, sa website ng European Commission dito.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga bata

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Ang mga website, app at produkto ng Dyson ay hindi para sa mga bata.

  Kung saan alam naming ang pagkolekta at pagproseso ng data ng mga bata, ang angkop na impormasyon tungkol sa pagprosesong iyon ay ibibigay sa punto ng pagkolekta. Kokolektahin ang pahintulot ng magulang, at o legal na tagapag-alaga para sa data na ito sa panahon ng koleksyon ng data, kung tulad at kailan kailangan.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga karera sa Dyson

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Ginagamit ng website sa mga karera sa Dyson ang inyong personal na data para bigyan kayo ng impormasyon o mga serbisyo na hinihiling ninyo kabilang ang pagsuporta sa inyong aplikasyon para sa empleyo sa Dyson. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano namin ginagamit ang inyong personal na data kapag ginagamit ang website sa mga trabaho sa Dyson mangyaring sumangguni sa https://careers.dyson.com/privacy-policy.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga pagbabago sa patakaran sa pagkapribado na ito

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Susuriin namin at i-a-update ang patakaran sa pagkapribado na ito isang beses sa isang taon at itatala namin ang petsa ng huling pag-update nito sa ibaba.

  Kung babaguhin namin ang aming patakaran sa pagkapribado, ipo-post namin sa ibaba ang mga detalye ng mga pagbabago. Kung mayroon kaming e-mail address ninyo, maaari rin namin kayong padalhan ng e-mail na may impormasyon sa mga pagbabagong iyon. Kung kinakailangan namin, hihilingin din namin sa inyong kumpirmahin na masaya kayo sa mga pagbabagong iyon.

  Huling sinuri at nai-update ang patakaran sa pagkapribado na ito noong Nobyembre 2019.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga nakaraang pagbabago sa patakaran sa pagkapribado na ito

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Nobyembre 2019

  In-update namin ang aming Global na Patakaran sa Pagkapribado para magbigay ng higit pang paglilinaw at kasama ang mga gawain sa pagproseso na nauugnay sa personal na data ng mga bisita at third party.


  Marso 2018

  In-update namin ang aming Global na Patakaran sa Pagkapribado para makatalima sa mga kahilingan ng bagong mga batas sa pagprotekta sa data ng Europe (sa partikular, ang General Data Protection Regulation).


  Nobyembre 2017

  Ina-update namin ang aming Global na Patakaran sa Pagkapribado para maipaliwanag kung paano namin ginagamit ang inyong personal na data para matutop at maiwasan ang panloloko at para maipaliwanag, nang mas detalyado, kung paano namin ginagamit ang impormasyon tungkol sa kung paano kayo nakikipag-ugnayan sa aming mga e-mail, impormasyon mula sa karugtong na mga produkto at app ng Dyson, at impormasyon mula sa inyong online na pakikipag-ugnayan.


  Hunyo 2017

  Nagdagdag kami ng functionality sa ilang karugtong na produkto namin kung saan hinahayaan ang produkto ninyo ng Dyson para makaugnay sa ilang produkto ng third party na mayroon kayo sa inyong tahanan (gaya ng Amazon Echo, kilala bilang Alexa).


  Mayo 2017

  Mga menor na pag-amyenda sa Global na Patakaran sa Pagkapribado na naglilinaw sa karapatan sa pagproseso ng access at pagbabahagi ng data sa mga third party.


  Agusto 2016

  Mga menor na pag-amyenda para sa paglunsad ng Global na Portal sa Pagkapribado na naglilinaw sa mga kasosyo at marketing ng Dyson sa pamamagitan ng mga social platform.


  Marso 2016

  Nailunsad ang Global na Patakaran sa Pagkapribado.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Pagsasaling-wika ng patakaran sa pagkapribado na ito

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Ang patakaran sa pagkapribado na ito ay naisalin mula sa wikang Ingles tungo sa opisyal na wika ng ilang ibang mga bansa. Ginawa namin ito para matiyak na ang patakaran ay malinaw at napupuntahan ng lahat ng gumagamit ng aming mga website, app at karugtong na produkto.

  Kung mayroong anumang mga hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakapare-pareho sa pagitan ng mga naisaling bersyon ng patakaran sa pagkapribado na ito, mangingibabaw ang bersyon sa wikang Ingles.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Kontakin kami

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Kung gusto ninyong matanggap ang impormasyon na ito sa isa pang format o mayroong anumang mga tanong, komento o alalahanin tungkol sa kung paano namin gagamitin ang personal na data na hawak namin tungkol sa inyo, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Global na Pangkat sa Pagkapribado.

  Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa nauugnay na regulator o may awtoridad sa inyong bansa na responsable sa pamamahala ng mga reklamo tungkol sa paggamit sa personal na data.

  Maaari kayong makipag-ugnayan sa aming Global na Pangkat sa Pagkapribado anumang oras sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa privacy@dyson.com o pagpapadala ng sulat sa:
  C/O The Privacy Team,
  Dyson,
  Tetbury Hill,
  Malmesbury,
  Wiltshire,
  SN16 0RP

  Babalikan namin kayo sa lalong madaling panahon.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti