Polasaí Príobháideachais Domhanda

Samhain 2019

Réamhrá

Ag Dyson, táimid tiomanta dá chinntiú go ndéantar do chuid sonraí pearsanta a chosaint agus nach mbaintear mí-úsáid aisti choíche.

Trí do chuid sonraí pearsanta a chomhroinnt linn, agus trí úsáid a bhaint as ár láithreáin ghréasáin, aipeanna agus táirgí nasctha, tá tú ag deimhniú gur léigh tú téarmaí an pholasaí príobháideachais seo agus gur thuig tú iad. Glacaimid freagracht as na sonraí pearsanta a bhailímid fút, agus tá sé mar aidhm againn a bheith oscailte faoin gcaoi a ndéanaimid iad a láimhseáil agus faoin gcaoi a ligimid duit iad a rialú.

Mínítear inár bpolasaí príobháideachais cé na sonraí pearsanta a bhailímid, cén fáth a mbailímid iad, cén chaoi a n-úsáidfimid iad, an smacht atá agat ar do chuid sonraí pearsanta agus na nósanna imeachta atá curtha i bhfeidhm againn le do chuid sonraí pearsanta a chosaint. Tá feidhm aige maidir le sonraí pearsanta a bhailímid trí láithreán gréasáin Dyson, trí aipeanna Dyson (Dyson Link ina measc), trínár dtáirgí nasctha (rud a mhínítear go mion anseo thíos) agus go pearsanta ag siopaí miondíola Dyson, ag seastáin nó ag imeachtaí.

Sa pholasaí príobháideachais seo nuair a dhéanaimid tagairt do “Dyson”, “muid”, “sinn” nó “ár”, is éard atá i gceist againn ná an chuideachta nó na cuideachtaí a chuireann na láithreáin ghréasáin, na haipeanna nó na táirgí nasctha de chuid Dyson ar fáil duit nó atá freagrach as na siopaí, seastáin nó imeachtaí i do thírse. Tá eolas faoin gcuideachta nó faoi na cuideachtaí de Ghrúpa Dyson atá freagrach go príomha as aon sonraí pearsanta a bhailítear fútsa, [mar aon le sonraí teagmhála Oifigeach/Oifigigh Cosanta Sonraí Dyson], le fáil sa liosta Teagmhálaithe dar teideal "Cén chuideachta de Ghrúpa Dyson atá freagrach as mo chuid sonraí pearsanta?” ag deireadh an pholasaí príobháideachais seo. Sa pholasaí príobháideachais seo nuair a dhéanaimid tagairt do “Ghrúpa Dyson", is éard atá i gceist againn ná na cuideachtaí uile i nGrúpa Dyson.

Má bhíonn aon cheist, trácht nó ní is údar imní agat faoi aon ghné den pholasaí príobháideachais seo nó faoin gcaoi a ndéanann Dyson do chuid faisnéise a láimhseáil, ná bíodh aon drogall ort r-phost a chur chuig ár bhFoireann Príobháideachais ag privacy@dyson.com.

Prionsabail phríobháideachais

Bíonn polasaithe príobháideacha casta in amanna. Rinneamar ár seacht ndícheall ár bpolasaí féin a dhéanamh chomh soiléir agus sothuigthe agus ab fhéidir linn. Le cabhrú leat, tá achoimre déanta againn inár bprionsabail phríobháideachais anseo thíos ar an gcaoi a ndéanaimid in Dyson do chuid sonraí pearsanta a láimhseáil. Léiríonn na prionsabail seo ár ngealltanas go gcosnóimid do phríobháideachas agus go ndéanfaimid do chuid sonraí pearsanta a láimhseáil ar an mbealach ceart mar a bheifeá ag súil leis.


In Dyson:

 1. Ní lorgóimid agus ní bhaileoimid ach na sonraí pearsanta a theastaíonn uainn chun feabhas a chur ar an tseirbhís, ar na táirgí agus ar na heispéiris a mbíonn ár gcuid custaiméirí ag súil leo.
 2. Tugaimid smacht duit ar na sonraí pearsanta atá againn maidir leat lena chinntiú go mbíonn siad cruinn agus ag teacht leis na roghanna atá déanta agat ina leith.
 3. Déanaimid cinnte de go mbíonn do chuid sonraí pearsanta slán sábháilte agus faoi chosaint i gcónaí.
 4. Bímid follasach oscailte faoin gcaoi a n-úsáidimid na sonraí pearsanta atá againn.
 5. Ní úsáidimid do chuid sonraí pearsanta ach amháin chun na críche ar thug tú dúinn iad.
 6. Ní dhíolfaimid do chuid sonraí pearsanta ná ní chomhroinnfimid iad ach amháin de réir mar atá leagtha amach inár bpolasaí príobháideachais nó nuair a iarrann tú orainn a leithéid a dhéanamh.
 7. Léireoimid meas ar na roghanna a dhéanann tú agus cuirfimid in iúl duit má bhíonn athruithe tábhachtacha ann a rachaidh i bhfeidhm ar do chuid sonraí pearsanta nó ar an gcaoi a n-úsáidfimid iad.
 8. Glacaimid an fhreagracht orainn féin as na sonraí pearsanta atá againn maidir leat.

Leathnaigh Beartas príobháideachta iomlán Dyson a léamh

Collapse Beartas príobháideachais

 • Cé na sonraí pearsanta a bhailímid?

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Níl suim againn i ngach uile mhionsonra beo maidir leat a bhailiú. Is é an príomhfháth a mbailímid do chuid sonraí pearsanta ná chun feabhas a chur ar an tseirbhís, ar na táirgí agus ar na heispéiris a mbíonn tú féin agus ár gcuid custaiméirí go léir ag súil leo uainn.

  Ní mar an gcéanna an sainmhíniú a thugtar ar shonraí pearsanta i ngach cearn den domhan. Le do phríobháideachas a dhearbhú agus lena chinntiú go gcosnófar do chuid faisnéise, is é an sainmhíniú a thugaimidne air ná aon fhaisnéis a d'fhéadfaí a úsáid le tú nó le duine aonair eile a aithint.

  Bailímid sonraí pearsanta fút ar roinnt bealaí éagsúla. Sa chuid seo, mínímid na bealaí éagsúla a mbailímid sonraí pearsanta fút agus na bealaí a n-úsáidfear an fhaisnéis sin. Le tuilleadh sonraí a fháil faoin gcaoi a n-úsáidimid do chuid sonraí pearsanta, féach an chuid dar teideal "Cén chaoi a n-úsáidimid do chuid sonraí pearsanta?".  Faisnéis a chomhroinneann tú linn


  Bailímid sonraí pearsanta a chomhroinneann tú linn nuair a dhéanann tú teagmháil linn nó nuair a idirghníomhaíonn linn trínár láithreáin ghréasáin, aipeanna, r-phost, fón, go pearsanta i siopaí dár gcuid, ag seastáin agus imeachtaí, nó ar bhealach eile.

  Mar shampla, tabharfaidh tú faisnéis dúinn nuair a dhéanann tú teagmháil lenár bhfoirne seirbhíse do chustaiméirí, nuair a dhéanann tú ordú, nuair a chláraíonn tú do bharánta, nuair a ghlacann tú páirt i suirbhé, comórtas nó ceistneoir, nuair a nuashonraíonn tú do shainroghanna agus faisnéis chuntais, nuair a nascann tú trí aip Dyson nó nuair a thugann tú rátáil ar cheann dár gcuid táirgí ar ár láithreán gréasáin.

  D’fhéadfá faisnéis amhail d’ainm, seoladh, seoladh r-phoist, uimhir theagmhála agus faisnéis íocaíochta a roinnt linn ar an gcaoi sin. I gcásanna áirithe, ní mór an fhaisnéis sin a bheith againn le táirge nó seirbhís a d'iarr tú a chur ar fáil duit; mar shampla, teastaíonn uainn do chuid faisnéise íocaíochta nuair a cheannaíonn tú táirge, agus do sheoladh lena sheachadadh duit.

  Agus tú ag nuashonrú na faisnéise i do chuntas, iarrfar ort faisnéis a sholáthar dúinn faoi do theaghlach, do theach agus an teicneolaíocht atá agat, d'ailléirgí agus na rudaí a bhfuil suim agat iontu, agus an rud is mó is maith leat faoi Dyson. Tá an fhaisnéis sin go léir roghnach, rud a fhágann gur féidir leat a roghnú cibé acu an mian nó nach mian leat í a chur ar fáil; is féidir leat iarraidh orainn í a scriosadh ag aon am freisin ach teagmháil a dhéanamh le foireann seirbhíse Dyson do chustaiméirí nó r-phost a chur chuig ár bhfoireann dhomhanda príobháideachais ag privacy@dyson.com.

  Má chomhroinneann tú sonraí faoi dhaoine eile linn (mar shampla, má cheannaigh tú táirge Dyson don duine eile sin nó más rud é gur chláraigh tú duine eile d'aip Dyson), ansin beidh ort a chinntiú leis an duine sin go bhfuil sé/sí sásta go gcomhroinnfeá a c(h)uid sonraí pearsanta linn, agus go n-úsáidfimis de réir an pholasaí príobháideachais seo iad.  Faisnéis ó tháirgí Dyson


  Chomh maith leis na sonraí pearsanta a chomhroinneann tú linn fút féin agus faoi do tháirge Dyson, déanfaimid sonraí pearsanta a bhailiú agus a láimhseáil go díreach ó do tháirgí nasctha Dyson. Is éard is táirge nasctha ann ná táirge de chuid Dyson atá “cliste”, cumasaithe don Idirlíon, nó a bhfeidhmítear trí aip Dyson é.

  Baileoimid faisnéis faoin úsáid a bhaineann tú as táirgí nasctha dár gcuid (mar shampla, cathain agus cá fhad a úsáidtear iad), faoina bhfreagrúlacht agus faoi aon earráidí (nó earráidí féideartha) a thagann chun solais orthu.

  Cuid den fhaisnéis a bhailímid faoin úsáid a bhaineann tú as táirgí agus aipeanna dár gcuid, cuirfidh sé ar ár gcumas suíomh an táirge nasctha a dhéanamh amach. Beidh ort rianú suímh a chumasú ar d'fhón (nó gléas eile) nuair a chláraíonn tú do tháirge nasctha den chéad uair (nó ní bheimid in ann é a nascadh). Tá sé úsáideach dúinn do shuíomh a bheith ar eolas againn le gur féidir linn tuiscint a fháil ar na coinníollacha timpeallachta ina bhfuil do tháirge nasctha ag feidhmiú, rud a chabhraíonn linn feidhmíocht an táirge nasctha a bharrfheabhsú.

  Tha Dyson a' cleachdadh nan seirbheisean ionadachaidh airson comais-cheangail aig Android gus an urrainnear bathar Dyson a phaidhreachadh ri aplacaid ceanglaidh Dyson tro Bluetooth no WiFi. Thoir fa-near nach eil Dyson a' trusadh dàta ionadachaidh sam bith mar thoradh air a' cheangal seo.
  Cuideachd, tha an Lightcycle againn a' cur feum air seirbheisean ionadachaidh sa chùlaibh gus:

  Ùrachaidhean bathair-bhuig fhaighinn
  • Àm a' bhathair a shioncronachadh ris an àm a tha air an inneal-làimhe cheangailte agad
  • Atharraichean sam bith air sgeidealan no roghainnean a' bhathair agad a luchdadh no ath-dheasachadh
  • A' phròifil solais cheart a ghleidheadh a-rèir ionad an t-solais agad
  Thèid dàta ionadachaidh an Lightcycle neo-urrachadh an taobh a-staigh Dyson leis gu bheil an dàta ionadachaidh a' buntainn don bhathar, 's chan ann don neach-chleachdaidh.

  Cuid dár dtáirgí nasctha nó gnéithe áirithe dár dtáirgí nasctha, ní bheidh siad in ann feidhmiú i gceart gan faisnéis áirithe a bhailiú. Mar shampla, ní mór don Dyson 360 Eye a bheith in ann seomra i do theach a léarscáiliú le go mbeidh a fhios aige cá háit le dul.

  Faisnéis ó d'idirghníomhaíochtaí ar líne


  Bailímid agus stórálaimid méid teoranta sonraí pearsanta agus roinnt staitisticí comhiomlána gan ainm ó gach cuairteoir ar ár láithreáin ghréasáin agus ó úsáideoirí ár n-aipeanna, beag beann ar cibé acu a thugann tú an fhaisnéis sin dúinn go gníomhach, nó nach ndéanann tú ach láithreáin ghréasáin dár gcuid a bhrabhsáil nó aipeanna dár gcuid a úsáid. Áirítear leis an bhfaisnéis a bhailímid seoladh prótacail Idirlín (IP) an ghléis atá á úsáid agat, na bogearraí brabhsálaí a úsáideann tú, do chóras oibriúcháin, dáta agus am na rochtana, seoladh idirlín an láithreáin gréasáin ónar tháinig tú chuig ár láithreán gréasáin agus faisnéis maidir leis an gcaoi a n-úsáideann tú ár láithreáin ghréasáin nó ár n-aipeanna.

  Bainimid úsáid as an bhfaisnéis sin le gur féidir linn a fháil amach an bhfuil ár láithreáin ghréasáin agus aipeanna ag obair go maith, cén chaoi a n-úsáidtear iad agus cé na rudaí is mó a mbreathnaíonn úsáideoirí orthu.

  Bailímid agus láimhseálfaimid faisnéis faoin gcaoi a dtagann tú i dteagmháil lenár bhfeachtais bholscaireachta agus fógraíocht ar líne lasmuigh dár láithreáin ghréasáin féin (mar shampla, ar Google, YouTube agus ar na meáin shóisialta).

  Úsáidimid fianáin agus teicneolaíochtaí cosúla leis an bhfaisnéis sin a bhailiú den chuid is mó.  Fianáin


  Úsáidimid fianáin ar ár láithreáin ghréasáin agus inár n-aipeanna. Is éard atá i gceist le “Fianáin” ná comhaid bheaga téacs a shábhálann láithreáin ghréasáin ar do ghléas trí do bhrabhsálaí gréasáin. Tá siad ar an bhfód ó bhí lár na 1990idí ann agus iad ar cheann de na teicneolaíochtaí is forleithne úsáid ar an Idirlíon.

  Baileofar sonraí pearsanta maidir leatsa i gcuid de na fianáin a úsáidimid ag Dyson. Is de réir an pholasaí príobháideachais seo a úsáidfear aon sonraí pearsanta a bhaileofar fút. Má leanann tú de láithreáin ghréasáin agus aipeanna dár gcuid a úsáid, glacann tú leis go socrófar fianáin ar do ghléas.

  Féach ár bpolasaí fianán le tuilleadh faisnéise a fháil, lena n-áirítear na cineálacha fianáin a úsáidimid agus an chaoi le fianáin a shocraítear ar ár láithreáin ghréasáin a bhainistiú. Tabhair do d'aire nach dtugaimid aird ar chomharthaí ‘Ná Rianaigh’ (DNT) faoi láthair.  Cumarsáid R-phoist


  Mar dhuine a úsáideann táirgí nó seirbhísí dár gcuid, cuirfimid teachtaireachtaí cumarsáide tacaíochta chugat tríd an r-phost. Ar chuntar go bhfuil tú sásta go ndéanfaimis amhlaidh, ba mhaith linn tú a choinneáil ar an eolas faoi rudaí atá ag tarlú ag Dyson a gcuirfeá spéis iontu, dar linn; cibé acu is iad na táirgí is déanaí fógairt againn, tairiscintí d'úinéirí nó imeachtaí atá ar na bacáin, is mian linn a chinntiú go bhfuil tú sásta leis an gcumarsáid a dhéanaimid leat. Is féidir leat a fháil amach cén chaoi do rogha a nuashonrú nó a athrú maidir le cibé acu is mian nó nach mian leat scéala a fháil uainn, nó stop a chur orainn teagmháil a dhéanamh leat, sa chuid thíos dar teideal 'Cén chaoi ar féidir leat an bealach a ndéanaimid teagmháil leat a athrú?'

  Bailímid faisnéis faoin gcaoi a n-úsáideann tú r-phoist uainn; cibé acu an bhfaigheann tú iad, an osclaíonn tú iad, an roghnaíonn tú tuilleadh faisnéise a fháil faoi na rudaí atá ag tarlú ag Dyson (mar shampla, trí chliceáil ar nasc i r-phoist uainn) agus an iarrann tú orainn gan teagmháil a dhéanamh leat a thuilleadh (trí chliceáil ar an rogha díliostála a bhíonn i ngach comhfhreagras r-phoist uainn).

  Bainimid úsáid as an bhfaisnéis sin uaithi féin agus i dteannta do thaifid custaiméara (an fhaisnéis a chomhroinneann tú linn) lena chinntiú go stopfaimid teachtaireachtaí cumarsáide tacaíochta nó margaíochta a chur chugat a luaithe a iarrann tú orainn. Úsáidimid an fhaisnéis sin freisin d’fhonn ár gcuid r-phost a dhéanamh chomh suimiúil agus is féidir ach inneachar agus eispéiris a chur ar fáil duit a gcuirfidh tú spéis iontu, dar linn, bunaithe ar an gcaoi ar úsáid tú r-phoist uainn roimhe sin; tá sé de cheart agat cur i gcoinne úsáid do chuid faisnéise againn chun na críche sin (féach an chuid thíos dar teideal ‘Do rialuithe agus roghanna').  Na Meáin Shóisialta


  Is breá linn a bheith ag idirghníomhú leat ar na meáin shóisialta. Is féidir leat úsáid a bhaint as na meáin shóisialta le teagmháil a dhéanamh linn faoi do tháirgí Dyson, nó le do thuairimí ar do tháirge Dyson a chur in iúl do dhaoine eile. Déanaimid athbhreithniú ar na meáin shóisialta agus ar láithreáin ar líne atá ar fáil go poiblí le tuiscint níos fearr a fháil ar a bhfuil á rá ag daoine fúinn, agus faoinár dtáirgí, dteicneolaíochtaí agus seirbhísí, agus le cabhrú le tomhaltóirí ar fearr leo teagmháil a dhéanamh linn trí na meáin shóisialta.

  Uaireanta áirítear leis an bhfaisnéis a bhailímid ó na meáin shóisialta agus láithreáin ar líne (Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Line agus Snapchat ina measc) sonraí pearsanta a cuireadh ar líne agus atá ar fáil go poiblí. I gcás aon fhaisnéis a úsáidimid, déanaimid cinnte de go luaitear an fhoinse cheart nó go ndéantar anaithnid í.

  Is iondúil go mbíonn a bpolasaí príobháideachais féin ag na láithreáin ar líne agus na meáin shóisialta sin, áit a mínítear na bealaí a n-úsáideann agus a gcomhroinneann siad do chuid sonraí pearsanta. Ba chóir duit súil ghéar a chaitheamh ar na polasaithe príobháideachais sin sula n-úsáidfidh tú na láithreáin lena chinntiú go bhfuil tú sásta leis an gcaoi a ndéanfar do chuid sonraí pearsanta a bhailiú agus a chomhroinnt.  Faisnéis a bhailímid ag siopaí, seastáin agus imeachtaí dár gcuid


  Is féidir leat sonraí pearsanta a chomhroinnt linn nuair a thugann tú cuairt phearsanta orainn i siopaí agus ag seastáin agus imeachtaí dár gcuid; mar shampla, d'ainm, sonraí teagmhála agus faisnéis íocaíochta (féach an t-alt thuas dar teideal "Faisnéis a chomhroinneann tú linn").

  Bailímid sonraí pearsanta fút trí TCI, scannánú agus grianghrafadóireacht chomh maith. Is chun críocha slándála a úsáidtear ceamaraí TCI go príomha; i gcuid dár siopaí, cabhraíonn siad linn líon na gcustaiméirí a mheas (is éard atá i gceist leis sin ná líon na ndaoine a théann isteach sa siopa agus a thagann amach as). Glacfaimid físeáin agus grianghraif ag cuid dár n-imeachtaí agus taispeántais (mar shampla, nuair a osclaímid siopa nua); úsáidimid físeáin agus grianghraif chun críocha gnó (mar shampla, iad a phostáil ar ár leathanaigh meán sóisialta). Cuirfimid comharthaí in airde nuair atá TCI i bhfeidhm i siopaí, ag seastáin nó ag imeachtaí dár gcuid, agus cuirfimid in iúl duit go mbaileoimid sonraí pearsanta fút má bhíonn sé beartaithe againn físeáin nó grianghraif a ghlacadh.

  Má tá Wi-Fi nó Bluetooth cumasaithe agat ar d'fhón (nó gléas eile) nuair a thugann tú cuairt ar ár siopaí, seastáin agus imeachtaí, baileoimid méid teoranta sonraí pearsanta ó do ghléas freisin trí rabhcháin suiteáilte ag na háiteanna sin. Is tarchuradóirí beaga gan sreang iad rabhcháin agus ceanglaíonn siad le gléasanna cliste (fóin chliste, mar shampla) trí Bluetooth.  Faisnéis a bhailímid ó sholáthraithe sonraí tríú páirtí


  Ní bhaileoimid faisnéis ach ó thríú páirtithe a bhfuil cead uait faighte acu chun do chuid sonraí a roinnt. Cuimsítear leis sin sonraí comhiomlánaithe déimeagrafacha agus stíle maireachtála a thugann léargas dúinn ar shaibhreas coibhneasta na dteaghlach laistigh de do chomharsanacht ó sholáthraithe sonraí tríú páirtí, rud a chabhraíonn linn eispéireas úinéara níos ábhartha a thabhairt duit de bharr gur féidir linn tairiscintí a chur ar do shúile duit díreach ag an am ceart, agus seirbhísí agus comhairle níos ábhartha a thabhairt duit.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Cén chaoi a n-úsáidimid do chuid sonraí pearsanta?

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Is é an príomhfháth a mbailímid agus a n-úsáidimid do chuid sonraí pearsanta ná chun feabhas a chur ar an tseirbhís, ar na táirgí agus ar na heispéiris a mbíonn tú ag súil leo uainn.  Faisnéis a chomhroinneann tú linn


  Úsáidimid na sonraí pearsanta a chomhroinneann tú linn féin, nó lenár gcomhpháirtithe miondíola, ar na bealaí seo a leanas:

  • Le ceannach agus seachadadh do tháirgí a sholáthar, a bhainistiú agus a chomhordú, agus le haon seirbhís iardhíola is gá a sholáthar ina dhiaidh sin
  • Le freagra a thabhairt ar cheisteanna agus iarratais uait;
  • Le cumarsáid a dhéanamh leat;
  • Le seirbhísí agus tacaíocht a sholáthar i ndáil le táirgí dár gcuid;
  • Le suirbhéanna sástachta custaiméara a reáchtáil, rud a chuireann ar ár gcumas féachaint cé na feabhsuithe a d'fhéadfaimis a dhéanamh ar sheirbhísí agus táirgí agus d'eispéireas a fheabhsú má bhíonn tacaíocht ó dhuine dár saineolaithe de dhíth ort;
  • Le nuashonruithe a thabhairt duit faoi aon athruithe ar pholasaithe nó téarmaí agus coinníollacha Dyson, agus faoi aon nithe eile nach foláir dúinn a insint duit;
  • Ar fhad is go bhfuil tú sásta go ndéanfaimis amhlaidh, le hinsint duit faoi tháirgí agus seirbhísí eile atá againn;
  • Le nuashonruithe riachtanacha seirbhíse a thabhairt duit maidir le do chuid táirgí Dyson; agus
  • Leis an mbealach a ndéanfaidh tú siopadóireacht linn amach anseo a shaincheapadh agus a fheabhsú; mar shampla, trí tháirgí agus tairiscintí a chur ar do shúile duit a gcuirfidh tú spéis iontu, dar linn, ar ár láithreáin ghréasáin, inár n-aipeanna agus ar láithreáin ghréasáin tríú páirtí áirithe (ardáin meán sóisialta san áireamh);
  • Le clárú, monatóireacht agus taifeadadh a dhéanamh ar shaolré ár dtáirgí, lena n‑áirítear bainistiú stoic a dhéanamh ar tháirgí Dyson.


  Faisnéis ó tháirgí Dyson


  Bainimid úsáid as na sonraí pearsanta a bhailímid ó tháirgí Dyson, aisti féin agus i gcomhar le sonraí pearsanta eile a bhailímid fút, ar na bealaí seo a leanas:

  • Le monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht agus cobhsaíocht ár dtáirgí ionas gur féidir linn a bhfeidhmíocht agus d'eispéireas a bharrfheabhsú; ba mhaith linn a bheith in ann aon fhadhbanna féideartha le do tháirge a aithint le go mbeimid in ann tú a chur ar an eolas fúthu a luaithe is féidir (agus b'fhéidir sula dtarlóidh an fhadhb);
  • Le monatóireacht a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann tú as ár dtáirgí nasctha ionas gur féidir linn a bhfeidhmíocht agus d'eispéireas a bharrfheabhsú;
  • Le nuashonruithe agus seirbhísí a sholáthar i dtaca lenár dtáirgí nasctha (lena n-áirítear nuashonruithe agus uasghráduithe ar na bogearraí atá sa táirge agus ar an aip a nascann leis); agus;
  • Le feabhas a chur ar ár gcuid táirgí, teicneolaíochtaí agus seirbhísí i gcoitinne;
  • Le heispéiris úsáideora níos fearr a chur ar fáil trí theicneolaíochtaí nua amhail ár n-aipeanna do ghléasanna móibíleacha.

  Ba mhaith linn a bheith in ann monatóireacht a dhéanamh chomh maith ar an úsáid a bhaineann tú as táirgí nasctha dár gcuid, ionas gur féidir linn:

  • An caidreamh a bheidh againn leat amach anseo a shaincheapadh agus a fheabhsú (mar shampla, trí tháirgí agus tairiscintí ar mhaith leat iad, dar linn, a chur ar do shúile duit ar líne); agus
  • (ar chuntar go bhfuil tú sásta go ndéanfaimis amhlaidh) teachtaireachtaí cumarsáide margaíochta atá níos ábhartha agus níos suimiúla a sheoladh chugat.

  Tá sé de cheart agat cur i gcoinne na monatóireachta a dhéanaimid ar an úsáid a bhaineann tú as táirgí nasctha agus aipeanna dár gcuid chun na gcríoch sin. Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi ar féidir leat do cheart chun cur i gcoinne a fheidhmiú, féach an chuid dar teideal ‘Do rialuithe agus roghanna' anseo thíos.  Faisnéis ó d'idirghníomhaíochtaí ar líne


  Úsáidimid na sonraí pearsanta ó d'idirghníomhaíochtaí ar líne, aisti féin agus i gcomhar le sonraí pearsanta eile a bhailímid fút, le sainaithint a dhéanamh ar aon chuid dár láithreáin ghréasáin nó aipeanna nach bhfuil ag obair mar ba chóir – ionas gur féidir linn rudaí a dheisiú agus ár láithreáin ghréasáin agus aipeanna a fheabhsú duitse agus d'úsáideoirí eile;

  Ba mhaith linn a bheith in ann monatóireacht a dhéanamh chomh maith ar an úsáid a bhaineann tú as láithreáin ghréasáin agus aipeanna dár gcuid, agus ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn tú lenár bhfeachtais bholscaireachta agus fógraíocht ar líne, ionas gur féidir linn:

  • An chaoi a ndéanfaidh tú siopadóireacht linn amach anseo a shaincheapadh agus a fheabhsú (mar shampla, trí tháirgí agus tairiscintí a gcuirfidh tú spéis iontu, dar linn, a chur ar do shúile duit); agus
  • (ar chuntar go bhfuil tú sásta go ndéanfaimis amhlaidh) teachtaireachtaí cumarsáide margaíochta atá níos ábhartha agus níos suimiúla a sheoladh chugat;
  • Calaois a bhrath agus a chosc;
  • Ár láithreáin ghréasáin, aipeanna, táirgí agus córais TF a choinneáil slán;
  • Anailísíocht, próifílí úsáideora, tuairiscí agus fógraíocht spriocdhírithe a tháirgeadh;
  • Freagairt do cheisteanna ar líne trí na seirbhísí comhrá le hinrochtaineacht gréasáin ar ár láithreáin ghréasáin.

  Ní ghlacann Dyson cinneadh ar bith ina n‑úsáidtear algartaim nó próifíliú a théann i bhfeidhm ort ar bhealach suntasach.

  Tá sé de cheart agat cur i gcoinne na monatóireachta a dhéanaimid ar an úsáid a bhaineann tú as láithreáin ghréasáin agus aipeanna dár gcuid, agus ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn tú lenár bhfeachtais bholscaireachta agus fógraíocht ar líne chun na gcríoch sin. Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi ar féidir leat do cheart chun cur i gcoinne a fheidhmiú, féach an chuid dar teideal ‘Do rialuithe agus roghanna' anseo thíos.  Faisnéis ó d'idirghníomhaíochtaí pearsanta


  Nuair a thagann tú chuig siopa Dyson nó chuig seastán Dyson i siopa eile, uaireanta beidh orainn do shonraí pearsanta a phróiseáil chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Freagairt do cheisteanna;
  • Tacaíocht a chur ar fáil do na táirgí atá agat cheana féin;
  • Cur in iúl duit cathain a bheidh táirgí nó cineálacha táirge ar leith i stoc;
  • Táirgí nua a ordú, an íocaíocht ina leith a phróiseáil, agus a seachadadh a chomhordú.

  Reáchtálaimid imeachtaí Dyson go minic in áiteanna éagsúla, amhail siopaí Dyson nó siopaí eile, chun ár dtáirgí a chur chun cinn. D’fhéadfaí do shonraí pearsanta a ghabháil dá bhfreastalófá ar na himeachtaí sin:

  • Mar chuid de ghrianghraif nó scannánú do na meáin shóisialta, meáin bholscaireachta nó chun críche cartlannaithe;
  • Ag ár gcuid saineolaithe agus stíleálaithe, tar éis cead a fháil uait, lena roinnt ar na meáin shóisialta nó in ábhair bholscaireachta;
  • Le coinne le duine dá saineolaithe a chur in áirithe.


  Tacaíocht d'úinéirí táirgí


  Ó am go chéile, bainimid úsáid as do chuid sonraí pearsanta le cabhrú leat leis na táirgí Dyson atá agat. Déanaimid é sin ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear r-phost, post, SMS, fón agus fógraí in aipeanna agus brúfhógraí.

  Mar dhuine a úsáideann táirgí nó seirbhísí dár gcuid, cuirfimid na teachtaireachtaí cumarsáide tacaíochta seo a leanas chugat:

  • Faisnéis chabhrach faoi do tháirge Dyson nó faoin tseirbhís Dyson a úsáideann tú;
  • Meabhrúcháin maidir le cothabháil a dhéanamh ar do tháirge Dyson leis an bhfeidhmíocht is fearr a chinntiú;
  • Foláirimh maidir le nuashonruithe nó uasghráduithe molta d'aipeanna nó bogearraí, a fheabhsóidh feidhmíocht do tháirge, dar linn;
  • Faisnéis faoin gcaoi agus faoin áit ar féidir leat cabhair a fháil ó shaineolaithe Dyson má bhíonn tacaíocht ag teastáil uait;
  • Faisnéis faoi do bharánta Dyson;
  • Foláirimh maidir le haon fhógraí tábhachtacha sábháilteachta nó aistarraingthe a bhaineann le do tháirge; agus
  • Iarratais ar aiseolas uait ar an gcaoi ar éirigh linn tar éis duit táirge nó seirbhís Dyson a úsáid;
  • Cuirí a sheoladh chuig imeachtaí Dyson a bhféadfá spéis a chur iontu.

  Seolfaimid teachtaireachtaí cumarsáide tacaíochta chugat ach amháin má athraíonn tú do chuid roghanna, nó má insíonn dúinn gur mhaith leat stop a chur le teachtaireachtaí cumarsáide tacaíochta uainn. Féach an chuid thíos le tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi ar féidir é sin a dhéanamh.

  Má athraíonn do chuid sonraí, cuir é sin in iúl dúinn le gur féidir linn coinneáil i dteagmháil leat.  Úsáidí féideartha eile do chuid sonraí pearsanta


  Úsáidimid do chuid sonraí pearsanta:

  • Le cabhrú linn le haon díospóidí, éilimh nó imscrúduithe a bhaineann le do tháirge Dyson nó le cúrsaí baránta;
  • Le haon idirbhearta calaoiseacha a bhrath agus a chosc;
  • Lenár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh agus;
  • Le próifíliú agus anailís staitistiúil a dhéanamh. Mar chuid den ghníomhaíocht sin, cuirimid catagóirí difriúla sonraí pearsanta a bhailímid fút le chéile. Mar shampla, cuirimid sonraí pearsanta a bhailítear ó d'idirghníomhaíochtaí ar líne, sonraí pearsanta a chomhroinneann tú linn, nó faisnéis ó tháirgí de chuid Dyson le chéile le próifíliú agus anailís staitistiúil a dhéanamh ar an éileamh ar tháirgí, ar d’iompar nuair a úsáideann tú ár láithreán gréasáin nó ár n-aipeanna, nó ar an gcaoi a n-úsáidtear táirgí dár gcuid.
   Cuimsítear leis na cuspóirí eile:
   • Lena chinntiú go bhfuil ár bpróisis, nósanna imeachta agus córais féin chomh héifeachtúil agus is féidir;
   • Leis an bhfaisnéis a bhailímid a anailísiú agus a fheabhsú;
   • Le héifeachtacht ár bhfeachtas bolscaireachta agus fógraíochta a dhéanamh amach; agus
   • Leis an mbealach a ndéanfaidh tú teagmháil agus siopadóireacht linn amach anseo a fheabhsú.

  Tá sé de cheart agat cur i gcoinne próiseáil sonraí pearsanta ar an gcaoi sin. Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi ar féidir leat do cheart chun cur i gcoinne a fheidhmiú, féach an chuid dar teideal ‘Do rialuithe agus roghanna' anseo thíos.  Cén t-údar atá againn le sonraí pearsanta a láimhseáil ar an gcaoi sin?


  Éilítear orainn leis na dlíthe cosanta sonraí agus príobháideachais i dtíortha áirithe "bonn dlíthiúil" nó "foras dleathach" a bheith againn le sonraí pearsanta a láimhseáil. Go ginearálta, ciallaíonn sé sin go gcaithfimid bonn dlíthiúil a bheith againn le do chuid sonraí pearsanta a láimhseáil. Den chuid is mó, is gá dúinn do chuid sonraí pearsanta a láimhseáil:

  • le bheith in ann na táirgí nó na seirbhísí a d'iarr tú a chur ar fáil duit; agus
  • le go n-oibreoidh ár dtáirgí, láithreáin ghréasáin agus aipeanna i gceart agus le go mbeidh siad in ann na rudaí go léir a dhéanamh a mbeifeá ag súil leo.

  Uaireanta, níl an úsáid a bhainimid as do shonraí pearsanta riachtanach go baileach lenár gcuid táirgí agus seirbhísí a sholáthar duit, ná le go n-oibreoidh siad i gceart. Sna cásanna sin, bíonn "leas dlisteanach" againn do chuid sonraí pearsanta a láimhseáil; d’fhéadfadh sé go mbeadh an "leas dlisteanach” sin ann:

  • le calaois a bhrath agus a chosc;
  • lenár láithreáin ghréasáin, aipeanna, táirgí agus córais TF a choinneáil slán;
  • lena chinntiú go bhfuil ár bpróisis, nósanna imeachta agus córais féin chomh héifeachtach agus is féidir;
  • leis an bhfaisnéis a bhailímid a anailísiú agus a fheabhsú;
  • le héifeachtacht ár bhfeachtas bolscaireachta agus fógraíochta a dhéanamh amach; agus
  • leis an mbealach a ndéanfaidh tú teagmháil agus siopadóireacht linn amach anseo a fheabhsú.

  Sonróimid gur roghnach atá sonraí pearsanta áirithe a chomhroinneann tú linn (mar shampla, nuair a dhéanann tú an fhaisnéis i do chuntas a nuashonrú). Mínímid an chaoi a n-úsáidimid an fhaisnéis sin, agus má roghnaíonn tú í a chur ar fáil dúinn, beidh tú ag glacadh leis go n-úsáidfí do chuid faisnéise ar an gcaoi sin. Is féidir leat iarraidh orainn an fhaisnéis sin a scriosadh ag aon am ach teagmháil a dhéanamh le foireann seirbhíse Dyson do chustaiméirí nó r-phost a chur chuig ár bhfoireann dhomhanda príobháideachais ag privacy@dyson.com.

  Ar deireadh, i líon teoranta cásanna, beidh orainn do chuid sonraí pearsanta a láimhseáil ar bhealach áirithe le bheith in ann ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh; mar shampla, má iarrann comhlachtaí rialála nó údaráis um fheidhmiú an dlí orainn do chuid sonraí pearsanta a nochtadh dóibh.

  Ar deireadh thiar, déanaimid do chuid sonraí pearsanta a láimhseáil ar bhealach áirithe ionas gur féidir linn ár gcuid táirgí, seirbhísí agus do thuairim fhoriomlán ar Dyson mar ghnóthas a fheabhsú, cibé go díreach nó go hindíreach. Beag beann ar an údar atá againn le do chuid sonraí pearsanta a láimhseáil (cibé acu atá sé riachtanach le táirge áirithe a sholáthar duit nó atá sé chun ár “leasanna dlisteanacha" é sin a dhéanamh), déanaimid bearta le seasamh lenár ngealltanas le do phríobháideachas a chosaint.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Cuairteoirí chun áitreabh Dyson

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Ní mór dúinn sonraí pearsanta na gcuairteoirí go léir chun ár n-áitreabh a phróiseáil lena chinntiú go gcloímid lenár gceangaltais maidir le cúrsaí slándála, sláinte agus sábháilteacht, agus cogairsiú i gcás dóiteáin.

  D’fhéadfadh difríocht a bheith ann idir leibhéal na sonraí pearsanta atá riachtanach de réir na gceanglas i dtíortha éagsúla ach, go ginearálta, beidh orainn na nithe seo a leanas a phróiseáil:

  • Ainm;
  • Sonraí teagmhála;
  • Síniú;
  • I gcás inar gá, doiciméad aitheantais atá eisithe ag an rialtas (mar shampla cártaí aitheantais, pasanna, ceadúnais tiomána); agus
  • I gcás inar gá, grianghraif.

  Úsáidimid do chuid sonraí pearsanta ar na bealaí seo a leanas:

  • Le bainistiú a dhéanamh ar rochtain cuairteoirí agus a dteacht ar an láthair a chur in iúl;
  • Lena chinntiú go soláthraítear rochtain slándála chuí;
  • Leis an líon duine atá i láthair san áitreabh a thaifeadadh ar mhaithe le cúrsaí sláinte agus sábháilteachta agus cogairsiú i gcás dóiteáin;
  • I gcás inarb infheidhme, seirbhísí riachtanacha nó iarrtha a chur ar fáil (mar shampla, tacaíocht do tháirgí ar an láthair); agus
  • I gcás inar gá, comhaontuithe um neamhnochtadh nó doiciméid dhlíthiúla ábhartha eile a chomhlíonadh.
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Sonraí Pearsanta Soláthraithe, an Phreasa agus na Meán, Ambasadóirí, Tionchairí, agus Tríú Páirtithe eile

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Cuimsítear i measc na sonraí pearsanta a phróiseálfaimid:

  • Sonraí teagmhála;
  • Faisnéis agus téarma íocaíochta; agus
  • Tagairtí agus/nó faisnéis chúlra

  Úsáidimid do chuid sonraí pearsanta ar na bealaí seo a leanas:

  • Le cur ar chumas Dyson dul i mbun oibre leat agus leas a bhaint as do chuid seirbhísí;
  • Le monatóireacht a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann tú as sonraí nó sócmhainní Dyson;
  • Le bheith in ann an táille a aontaíodh ar do sheirbhísí a phróiseáil agus a íoc; agus
  • Lenár bpróiseas riachtanach díchill chuí a chomhlíonadh.
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Gealltanas teagmhála Dyson

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Is breá linn tú a choinneáil ar an eolas, mar shampla, faoi na táirgí is déanaí fógairt againn, tairiscintí d'úinéirí, deiseanna le táirgí nua Dyson a thástáil, nó imeachtaí atá ar na bacáin. Cuirfimid eolas chugat ó am go chéile ar Fhondúireacht James Dyson agus Gradam James Dyson chomh maith.

  Déanaimid an méid sin ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear r-phost, post, SMS, fógraí in aipeanna agus brúfhógraí, ardáin meán sóisialta agus fón, ar chuntar go bhfuil tú sásta go ndéanfaimis amhlaidh. Ar deireadh thiar, is mian linn a chinntiú go bhfuil tú sásta leis an gcumarsáid a dhéanaimid leat.

  Tugaimid ár bhfocal dá bhrí sin:

  • Nach gcuirfimid teachtaireachtaí cumarsáide margaíochta chugat (lena n-áirítear faisnéis faoi Fhondúireacht James Dyson agus Gradam James Dyson) ach amháin más rud é gur inis tú dúinn go mbeadh sé ceart go leor é sin a dhéanamh;
  • Nach ligfimid d'aon chuideachta eile de Ghrúpa Dyson teachtaireachtaí cumarsáide margaíochta a chur chugat ach amháin más rud é gur inis tú dúinn go mbeadh sé ceart go leor é sin a dhéanamh;
  • Nach dtabharfaimid do chuid sonraí pearsanta ar aghaidh do dhuine ar bith taobh amuigh de Ghrúpa Dyson chun a chríocha margaíochta féin; agus
  • Go dtabharfaimid an rogha duit éirí as teachtaireachtaí tacaíochta nó cumarsáide margaíochta a fháil ag am ar bith.
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Cén chaoi ar féidir leat an bealach a ndéanaimid teagmháil leat faoi tháirgí, seirbhísí agus tacaíocht a athrú?

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Ní sheolfaimid teachtaireachtaí cumarsáide margaíochta chugat sa chás gur inis tú dúinn nach mbeifeá sásta go ndéanfaimis amhlaidh.  Do chuid roghanna a athrú


  Má chuir tú in iúl cheana gur mhaith leat go ndéanfaimis teagmháil leat (“roghnú a bheith páirteach") ach más mian leat an bealach a ndéanaimid amhlaidh a athrú nó a nuashonrú anois, is féidir leat do chuid roghanna a nuashonrú ach:

  • Teagmháil a dhéanamh le foireann seirbhíse Dyson do chustaiméirí agus a rá leo gur mhaith leat an bealach a ndéanaimid teagmháil leat a athrú nó a nuashonrú; nó
  • Logáil isteach ar do chuntas ar ár láithreán gréasáin agus do chuid roghanna agus faisnéise a athrú.
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Cé na sonraí pearsanta a chomhroinneann Dyson le tríú páirtithe?

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Thar aon ní eile, ní dhíolfaimid do chuid sonraí pearsanta le haon duine eile choíche agus ní chomhroinnfimid í ach amháin de réir mar atá leagtha amach sa pholasaí príobháideachais seo nó nuair a iarrann tú orainn é sin a dhéanamh.  Comhroinnt laistigh de Ghrúpa Dyson


  Tá an chuid is mó de na próisis, nósanna imeachta agus córais atá ag Dyson comhroinnte ar fud Ghrúpa Dyson, rud a fhágann gur gá dúinn do chuid sonraí pearsanta a chomhroinnt eadrainn. Déanaimid cinnte de nach féidir ach leis na baill foirne siúd ar gá dóibh rochtain ar do chuid sonraí pearsanta é sin a dhéanamh, agus go dtuigeann an fhoireann ar fad cén chaoi agus cén fáth a gcosnóimid do chuid sonraí pearsanta. Tá aistrithe sonraí idir aonáin Dyson (iad siúd lasmuigh de LEE ina measc) faoi rialú Chomhaontú Idir-chuideachta Dyson.  Soláthraithe seirbhíse tríú páirtí


  Comhroinnimid do chuid sonraí pearsanta le soláthraithe seirbhíse tríú páirtí áirithe. Ní bhíonn rochtain acu ach ar na sonraí pearsanta sin a theastaíonn uathu leis na seirbhísí sin a chomhlíonadh. Mar shampla, comhroinnfear sonraí ar d’ordú agus ar an seachadadh lenár gcúiréirí. Éilítear orthu do chuid sonraí pearsanta a choinneáil faoi rún agus ní ceadmhach dóibh iad a úsáid seachas mar a iarraimid orthu agus de réir an pholasaí príobháideachais seo i ngach cás. Is féidir na soláthraithe seirbhíse tríú páirtí sin a rangú sna catagóirí seo a leanas:

  • Dáileoirí áirithe, a chabhraíonn linn ár gcuid táirgí agus seirbhísí a dhíol i dtíortha áirithe;
  • Iad siúd a chabhraíonn linn táirgí a sheachadadh duit;
  • Tríú páirtithe a chabhraíonn linn le seirbhísí poist, seirbhísiú agus deisiú táirgí, próiseáil ceannachán táirgí, seirbhísí airgeadais, seirbhísí iniúchóireachta, seirbhísí riaracháin, teicneolaíochtaí TF (m.sh. stóráil sonraí), seirbhísí slándála agus éilimh árachais; agus
  • Tríú páirtithe a chabhraíonn linn seirbhísí agus freagraí a sholáthar duit.


  Tríú páirtithe a chabhraíonn linn le cúrsaí fógraíochta agus margaíochta


  Is mian linn a chinntiú go mbíonn ár gcuid fógraíochta agus margaíochta ábhartha agus suimiúil duit féin agus dár gcuid custaiméirí eile. Fágann sé sin go n-oibrímid le tríú páirtithe d’fhonn tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhfuil ag éirí lenár gcuid fógraíochta ar líne, nó le teacht ar dhaoine a bhfuil suim níos mó acu i dtáirgí Dyson. Déanann siad an méid sin trí fhianáin a shocrú ar ár láithreán gréasáin (is féidir tuilleadh faisnéise a fháil inár bpolasaí fianán).


  Ina theannta sin, comhroinnimid méid teoranta sonraí pearsanta (amhail ainm agus sonraí teagmhála) leo seo a leanas:

  • ardáin meán sóisialta (ar nós Facebook), a chuireann ár gcuid fógraíochta amach ar a n-ardán, agus
  • soláthraithe sonraí tríú páirtí agus cuideachtaí anailísíochta, a dhéanann meaitseáil sonraí agus/nó anailísiú sonraí thar ár gceann.


  Tríú páirtithe eile


  Comhroinnimid sonraí pearsanta áirithe le tríú páirtithe a chabhraíonn linn idirbhearta calaoiseacha a bhrath agus a chosc. Áirítear leis an bhfaisnéis a chomhroinnimid leis na tríú páirtithe sin cuid den fhaisnéis a chomhroinneann tú linn (mar shampla, do shonraí teagmhála agus faisnéis faoin idirbheart), agus cuid den fhaisnéis ó d'idirghníomhaíochtaí ar líne (amhail seoladh IP do ghléis). Úsáidtear an fhaisnéis sin lena dhéanamh amach an idirbheart calaoiseach atá i gceist. Tá cuideachta darb ainm Riskified ar cheann de na tríú páirtithe a úsáidimid le cabhrú linn idirbhearta calaoiseacha a bhrath agus a chosc; tá siad freagrach as an úsáid a bhaineann siad as do chuid sonraí pearsanta agus úsáidfidh siad iad chun na gcríoch atá leagtha amach ina bpolasaí príobháideachais.

  Déanfaimid do chuid sonraí pearsanta a chomhroinnt freisin má éilítear orainn déanamh amhlaidh de réir an dlí, lena n-áirítear mar fhreagairt ar phróiseas dlíthiúil, amhail ordú cúirte nó subpoena, nó le dlíthe náisiúnta, stáit, réigiúnacha nó áitiúla eile a chomhlíonadh.

  Más mian leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi a gcomhroinnimid do chuid sonraí pearsanta, cuir r-phost chuig ár bhFoireann Príobháideachais ag privacy@dyson.com.  Idirghníomhú táirgí nasctha le táirgí tríú páirtí


  Tá feidhmiúlacht curtha againn le cuid dár dtáirgí nasctha trínar féidir le do tháirge Dyson idirghníomhú le táirgí áirithe tríú páirtí atá agat i do theach (ar nós Amazon Echo, nó Alexa, mar a thugtar air). Leis an bhfeidhmiúlacht sin, is féidir leat tairbhe iomlán a bhaint as timpeallacht 'baile chliste'. Mar sin féin, ní dhéanfaidh na táirgí aon idirghníomhaíocht ach amháin má roghnaíonn tú é sin tríd an bhfeidhmiúlacht ábhartha a chumasú.

  Má roghnaíonn tú cur ar chumas an táirge nasctha de chuid Dyson idirghníomhú le táirge tríú páirtí, ní mór faisnéis áirithe (lena bhféadfaí sonraí pearsanta a chuimsiú) a chomhroinnt leis an táirge tríú páirtí agus leis an soláthraí tríú páirtí ábhartha. Go ginearálta, beidh orainn uimhir thagartha uathúil a chomhroinnt chun an dá tháirge a nascadh, mar aon le faisnéis ar do tháirge agus ar an gcaoi a n-úsáideann tú é. Ní chomhroinnimid ach an t-íosmhéid sonraí pearsanta agus is gá le cur ar chumas an dá tháirge idirghníomhú lena chéile. Tá sonraí ar an tslí a mbailíonn an tríú páirtí do shonraí pearsanta (mar aon le haon sonraí pearsanta a bhailíonn sé trína tháirge féin) leagtha amach i bpolasaí príobháideachais an tríú páirtí. Ba chóir duit polasaithe príobháideachais tríú páirtithe a léamh go cúramach roimh tháirgí dá gcuid a úsáid, agus roimh na táirgí sin a nascadh le do tháirge nasctha Dyson. Is féidir do tháirge nasctha Dyson a chosc faisnéis a chomhroinnt leis an táirge tríú páirtí ach an nasc idir an dá tháirge a dhíchumasú.

  Más mian leat tuilleadh eolais a fháil ar an bhfaisnéis a chomhroinntear idir do tháirge nasctha Dyson agus táirge tríú páirtí, déan teagmháil lenár bhfoireann príobháideachais ag privacy@dyson.com.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Naisc chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Soláthraímid naisc chuig láithreáin ghréasáin eile nach n-oibríonn agus nach rialaíonn Dyson iad. Níl aon smacht againn ar inneachar na láithreán sin ná ar an gcaoi a mbailíonn na tríú páirtithe atá freagrach astu do chuid sonraí pearsanta, agus ní bheimid freagrach astu ach an oiread. Ní thacaímid le láithreáin ghréasáin tríú páirtí ná ní dhéanfaimid aon uiríll ina leith.

  Is iondúil go mbíonn a bpolasaí príobháideachais féin ag láithreáin ghréasáin tríú páirtí, áit a mínítear na bealaí a n-úsáideann agus a gcomhroinneann siad do chuid sonraí pearsanta. Ba chóir duit súil ghéar a chaitheamh ar na polasaithe príobháideachais sin sula n-úsáidfidh tú na láithreáin ghréasáin sin lena chinntiú go bhfuil tú sásta leis an gcaoi a ndéanfar do chuid sonraí pearsanta a bhailiú agus a chomhroinnt.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Cá fhad a choinnímid do chuid sonraí pearsanta?

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Ní choinnímid do chuid sonraí pearsanta ach amháin chomh fada agus is gá dúinn le bheith in ann iad a úsáid chun na gcríoch atá leagtha amach sa pholasaí príobháideachais seo, agus chomh fada agus éilítear orainn iad a choinneáil de réir an dlí. Braithfidh an tréimhse iarbhír a stórálfaimid do chuid sonraí pearsanta ar an gcineál sonraí pearsanta atá ann agus ar an gcaoi a n-úsáidtear iad. Mar shampla, nuair a dhéanann an Dyson 360 Eye léarscáiliú ar sheomra i do theach, ní stórálfar an léarscáil sin ach go ceann tréimhse ghairid; ach nuair a cheannaíonn tú táirge uainn, déanfaimid faisnéis fútsa agus faoi do cheannachán a stóráil go dtí deireadh do bharánta nó do ráthaíochta ar a laghad.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Do rialuithe agus roghanna

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Nuair is féidir, tugaimid smacht duit ar na sonraí pearsanta a bhailímid maidir leat lena chinntiú go mbíonn siad cruinn agus ag teacht leis na roghanna atá déanta agat ina leith. Tá sé de cheart agat na sonraí pearsanta atá againn maidir leat a rochtain, a nuashonrú agus a leasú; is féidir leat é sin a dhéanamh i ndáil le cuid de na sonraí pearsanta i do chuntas. Más mian leat an bealach a ndéanaimid teagmháil leat a athrú, féach an chuid thuas dar teideal 'Cén chaoi ar féidir leat an bealach a ndéanaimid teagmháil leat faoi tháirgí, seirbhísí agus tacaíocht a athrú?’

  I gcásanna áirithe, is féidir leat:

  • Cur i gcoinne úsáid do chuid sonraí pearsanta chun críocha áirithe;
  • Iarraidh orainn teorainn nó srian a chur le húsáid do chuid sonraí pearsanta againn;
  • Iarraidh orainn sonraí pearsanta maidir leat a cheartú, a bhaint nó a scriosadh; nó
  • Iarraidh orainn do chuid sonraí pearsanta a chur ar fáil do sholáthraí seirbhísí tríú páirtí.

  Tabhair do d'aire nach mbíonn feidhm ag na cearta sin i gcónaí agus go bhfuil eisceachtaí áirithe ann. Beidh orainn d'aitheantas a dheimhniú freisin sula gcomhlíonfaimid iarratais áirithe.

  Má cheadaítear dúinn leis an dlí i do thír táille a ghearradh as rochtain ar do chuid sonraí pearsanta, nó as aon cheann de do chearta eile i ndáil le do chuid sonraí pearsanta a fheidhmiú, cuirfimid é sin in iúl duit. Ní dhéanfar leatrom ort as ceann ar bith de na cearta a bhaineann leat a fheidhmiú.

  Más mian leat aon cheann de do chearta i ndáil le do chuid sonraí pearsanta a fheidhmiú, cuir r-phost chuig privacy@dyson.com nó glaoigh ar an ionad áitiúil Dyson atá le fáil ar an leathanach ‘Teagmhálaithe’. D’fhéadfaí go n-iarrfaimis ort tuilleadh faisnéise a chur ar fáil maidir le d’iarraidh.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Cén chaoi a gcosnaímid do chuid sonraí pearsanta?

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Táimid tiomanta do do chuid sonraí pearsanta a chosaint. Déanaimid bearta iomchuí teicniúla agus eagraíochtúla, criptiú ina measc, le do chuid sonraí pearsanta chun do phríobháideachas a chosaint, agus déanaimid athbhreithniú orthu siúd go rialta. Cosnaímid do chuid sonraí pearsanta le meascán rialuithe slándála fisiciúla agus teicniúla, lena n-áirítear rialuithe rochtana, a dhéanann teorannú agus bainistiú ar an mbealach a ndéantar do chuid sonraí pearsanta agus sonraí eile a phróiseáil, a bhainistiú agus a láimhseáil. Cinnteoimid freisin go gcuirtear oiliúint imleor ar ár bhfoireann i dtaobh do chuid sonraí pearsanta a chosaint. Éilítear orainn lenár nósanna imeachta féin cruthúnas céannachta a iarraidh i gcásanna áirithe sula gcomhroinnfimid do chuid sonraí pearsanta leat.

  Cé go bhfuil drochsheans ann go dtarlódh sé, sa chás go sárófaí ár mbearta slándála agus go gcuirfí do chuid sonraí pearsanta i mbaol dá dheasca sin, chuirfimis é sin in iúl duit dá mba ghá.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Aistrithe agus stóráil sonraí, agus láimhseáil do chuid sonraí pearsanta ar bhonn domhanda

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Déanfaidh an chuideachta nó na cuideachtaí ábhartha de Ghrúpa Dyson sonraí pearsanta a bhailiú uait sa tír ina bhfuil cónraí ort. Déanaimid féin, agus na tríú páirtithe siúd a gcomhroinnimid do chuid sonraí pearsanta leo, an fhaisnéis sin a óstáil, a stóráil agus a láimhseáil ar bhealaí eile ansin sa Ríocht Aontaithe, sna tíortha laistigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), nó in aon tír lasmuigh de LEE, iad siúd atá luaite sa liosta Teagmhálaithe san áireamh.

  Déanfaimid cinnte de go gcomhlíonann aon aistrithe de do chuid sonraí pearsanta ó thír amháin go tír eile na dlíthe cosanta sonraí agus príobháideachais sin a bhfuil feidhm acu inár leith. Áirítear le dlíthe cosanta sonraí an Aontais Eorpaigh go háirithe rialacha sonracha maidir le sonraí pearsanta a aistriú amach as LEE. Tá aistrithe sonraí idir aonáin Dyson (iad siúd lasmuigh de LEE ina measc) faoi rialú Chomhaontú Idir-chuideachta Dyson.

  Agus muid ag aistriú sonraí pearsanta amach as LEE:


  In aon chás, leanfaidh aistriú, stóráil agus láimhseáil do chuid sonraí pearsanta againn de bheith faoi rialú an pholasaí príobháideachais seo. Más mian leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi a ndéantar do chuid sonraí pearsanta a láimhseáil ar bhonn domhanda, déan teagmháil linn ag privacy@dyson.com.

  Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi na rialacha maidir le sonraí a aistriú amach as LEE, lena n-áirítear na córais a mbraithimid orthu, ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh anseo.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Leanaí

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Ní dírithe ar leanaí atá láithreáin ghréasáin, aipeanna ná táirgí Dyson.

  I gcás ina mbailímid sonraí leanaí go feasach, agus ina ndéanaimid próiseáil ar na sonraí sin go feasach, soláthrófar faisnéis iomchuí maidir leis an bpróiseáil sin áit a mbailítear na sonraí. Baileofar cead ó thuismitheoirí nó ó chaomhnóirí dlíthiúla maidir leis na sonraí sin tráth bailithe na sonraí, de réir mar is gá.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Gairmeacha le Dyson

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Úsáideann an láithreán gréasáin ‘Gairmeacha le Dyson’ do chuid sonraí pearsanta le faisnéis nó seirbhísí a d'iarr tú a chur ar fáil duit, lena n-áirítear tacú le d'iarratas ar fhostaíocht le Dyson. Le tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi a n-úsáidimid do chuid sonraí pearsanta nuair a úsáideann tú an láithreán gréasáin ‘Gairmeacha le Dyson’, féach https://careers.dyson.com/privacy-policy.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Athruithe ar an bpolasaí príobháideachais seo

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Déanfaimid athbhreithniú agus nuashonrú ar an bpolasaí príobháideachais seo uair sa bhliain ar a laghad agus luafar dáta an nuashonraithe dheireanaigh thíos.

  Má athrímid ár bpolasaí príobháideachais, déanfaimid sonraí faoi na hathruithe sin a phostáil anseo thíos. Má tá do sheoladh r-phoist againn, d’fhéadfadh sé go gcuirfimis r-phost chugat maidir leis na hathruithe sin. Más gá dúinn, iarrfaimid ort a dheimhniú go bhfuil tú sásta leis na hathruithe.

  Is i mí na Samhna 2019 a rinneadh athbhreithniú agus nuashonrú ar an bpolasaí príobháideachais seo den uair dheireanach.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Athruithe roimhe seo ar an bpolasaí príobháideachais seo

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Samhain 2019

  Rinneamar nuashonrú ar ár bPolasaí Príobháideachais Domhanda chun soiléireacht níos mó a chur ar fáil, agus chun gníomhaíochtaí próiseála a bhaineann le sonraí pearsanta cuairteoirí agus tríú páirtithe a chuimsiú.


  Márta 2018

  Rinneamar nua-shonrú ár bPolasaí Príobháideachais Domhanda leis na dlíthe nua um chosaint sonraí san Aontas Eorpach a chomhlíonadh (go sonrach, an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí).


  Samhain 2017

  Rinneamar nua-shonrú ár bPolasaí Príobháideachais Domhanda le míniú a thabhairt ar an gcaoi a n-úsáidimid do chuid sonraí pearsanta le calaois a bhrath agus a chosc, agus le míniú mionsonraithe a thabhairt ar an gcaoi a n-úsáidimid faisnéis faoin gcaoi a n-úsáideann tú r-phoist uainn, faisnéis ó tháirgí nasctha Dyson agus aipeanna, agus faisnéis ó d'idirghníomhaíochtaí ar líne.


  Meitheamh 2017

  Tá feidhmiúlacht curtha againn le cuid dár dtáirgí nasctha trínar féidir le do tháirge Dyson idirghníomhú le táirgí áirithe tríú páirtí a d'fhéadfadh a bheith agat sa teach (ar nós Amazon Echo, nó Alexa, mar a thugtar air).


  Bealtaine 2017

  Mionathruithe ar an bPolasaí Príobháideachais Domhanda le soiléiriú a thabhairt ar an bpróiseas ‘ceart chun rochtana’ agus ar chomhroinnt sonraí le tríú páirtithe.


  Lúnasa 2016

  Mionleasuithe i gcomhair sheoladh na Tairsí Domhanda Príobháideachais le soiléiriú a thabhairt ar chomhpháirtithe Dyson agus ar mhargaíocht trí ardáin shóisialta.


  Márta 2016

  Seoladh na Tairsí Domhanda Príobháideachais.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Aistriúcháin ar an bpolasaí príobháideachais seo

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Tá aistriúchán déanta ar an bpolasaí príobháideachais seo ó Bhéarla go dtí teanga oifigiúil roinnt tíortha éagsúla. Rinneamar amhlaidh d’fhonn a chinntiú go mbeadh an polasaí seo soiléir, sothuigthe do gach duine a úsáideann láithreáin ghréasáin, aipeanna agus táirgí nasctha dár gcuid.

  Mura mbeidh na haistriúcháin ar an bpolasaí príobháideachais seo ag teacht leis an mbunleagan nó má bhíonn siad ag teacht salach ar a chéile, áfach, tabharfar tús áite don leagan i mBéarla.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Déan teagmháil linn

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Más mian leat an fhaisnéis seo a fháil ar fhormáid eile, nó má bhíonn aon cheist, trácht nó ábhar imní agat faoin gcaoi a n-úsáidimid na sonraí pearsanta atá againn maidir leat, déan teagmháil lenár bhFoireann Príobháideachais Dhomhanda.

  Is féidir leat teagmháil a dhéanamh freisin leis an rialtóir nó leis an údarás i do thír atá freagrach as gearáin faoi úsáid sonraí pearsanta a láimhseáil.

  Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár bhFoireann Príobháideachais Dhomhanda am ar bith tríd an r-phost ag privacy@dyson.com nó i scríbhinn ag an seoladh poist seo a leanas:
  f/ch The Privacy Team,
  Dyson,
  Tetbury Hill,
  Malmesbury,
  Wiltshire,
  SN16 0RP

  Tiocfaimid ar ais chugat a luaithe is féidir linn.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú