Polasaí Príobháide Domhanda Dyson

Mhárta 2018

Réamhrá

Ag Dyson, táimid tiomanta dá chinntiú go ndéantar do chuid faisnéise pearsanta a chosaint agus nach mbaintear mí-úsáid aisti choíche.

Mínítear inár bpolasaí príobháide cén fhaisnéis phearsanta a bhailímid, cén fáth a mbailímid í, cén chaoi a n-úsáidfimid í, an smacht atá agat ar do chuid faisnéise pearsanta agus na nósanna imeachta atá curtha i bhfeidhm againn le do chuid faisnéise pearsanta a chosaint. Tá feidhm aige ar fhaisnéis phearsanta a bhailímid trí láithreán gréasáin Dyson, trí aipeanna Dyson (Dyson Link ina measc), trínár dtáirgí nasctha (rud a mhínítear go mion anseo thíos) agus go pearsanta ag siopaí miondíola Dyson, ag seastáin nó ag imeachtaí.

Trí do chuid faisnéise pearsanta a chomhroinnt linn, agus trí úsáid a bhaint as ár láithreáin ghréasáin, aipeanna agus táirgí nasctha, tá tú ag deimhniú gur léigh tú téarmaí an pholasaí príobháide seo agus gur thuig tú iad. Glacaimid freagracht as an bhfaisnéis phearsanta a bhailímid fút, agus tá sé mar aidhm againn a bheith oscailte faoin gcaoi a ndéanaimid plé léi agus faoin gcaoi a ligimid duit í a rialú.

Sa pholasaí príobháide seo nuair a dhéanaimid tagairt do “Dyson”, “muid”, “sinn” nó “ár”, is éard atá i gceist againn ná an chuideachta nó na cuideachtaí a chuireann na láithreáin ghréasáin, na haipeanna nó na táirgí nasctha de chuid Dyson ar fáil duit nó atá freagrach as na siopaí, seastáin nó imeachtaí i do thírse. Tá eolas faoin gcuideachta nó faoi na cuideachtaí de Ghrúpa Dyson atá freagrach go príomha as aon fhaisnéis phearsanta a bhailítear fútsa, [mar aon le sonraí teagmhála Oifigeach/Oifigigh Cosanta Sonraí Dyson], le fáil san Aguisín dar teideal "Cén chuideachta de Ghrúpa Dyson atá freagrach as mo chuid faisnéise pearsanta?” ag deireadh an pholasaí príobháide seo. Sa pholasaí príobháide seo nuair a dhéanaimid tagairt do “Ghrúpa Dyson", is éard atá i gceist againn ná na cuideachtaí uile i nGrúpa Dyson.

Má bhíonn aon cheist, trácht nó ní is údar imní agat faoi aon ghné den pholasaí príobháide seo nó faoin gcaoi a ndéanann Dyson plé le do chuid faisnéise, ná bíodh aon drogall ort r-phost a chur chuig ár bhFoireann Príobháide ag privacy@dyson.com.

Prionsabail phríobháide

Bíonn polasaithe príobháide casta in amanna. Rinneamar ár seacht ndícheall ár gceann a dhéanamh chomh soiléir agus sothuigthe agus ab fhéidir linn. Le cabhrú leat, tá achoimre déanta againn inár bprionsabail phríobháide anseo thíos ar an gcaoi a ndéanaimid in Dyson plé le do chuid faisnéise pearsanta. Léiríonn na prionsabail seo ár ngealltanas go gcosnóimid do phríobháid agus go ndéanfaimid plé le do chuid faisnéise pearsanta ar an mbealach ceart mar a bheifeá ag súil leis.


In Dyson:

 1. Ní lorgóimid agus ní bhaileoimid ach an fhaisnéis phearsanta a theastaíonn uainn leis an tseirbhís, na táirgí agus na heispéiris a mbíonn ár gcuid custaiméirí ag súil leo a fheabhsú.
 2. Tugaimid smacht duit ar an bhfaisnéis phearsanta atá againn maidir leat lena chinntiú go mbíonn sí cruinn agus ag teacht leis na roghanna atá déanta agat ina leith.
 3. Déanaimid cinnte de go mbíonn do chuid faisnéise pearsanta slán sábháilte agus faoi chosaint i gcónaí.
 4. Bímid follasach oscailte faoin gcaoi a n-úsáidimid an fhaisnéis phearsanta atá againn.
 5. Ní úsáidimid do chuid faisnéise pearsanta ach amháin chun na críche ar thug tú dúinn í.
 6. Ní dhíolfaimid do chuid faisnéise pearsanta ná ní chomhroinnfimid í ach amháin de réir mar atá leagtha amach inár bpolasaí príobháide nó nuair a iarrann tú orainn déanamh amhlaidh.
 7. Léireoimid meas ar na roghanna a dhéanann tú agus cuirfimid in iúl duit má bhíonn athruithe tábhachtacha ann a rachaidh i bhfeidhm ar do chuid faisnéise pearsanta nó ar an gcaoi a n-úsáidfimid í.
 8. Glacaimid an fhreagracht orainn féin as an bhfaisnéis phearsanta atá againn maidir leat.

Leathnaigh Beartas príobháideachta iomlán Dyson a léamh

Collapse Beartas príobháideachais

 • Cén fhaisnéis phearsanta a bhailímid?

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Níl suim againn i ngach uile mhionsonra beo maidir leat a bhailiú. Is é an príomhfháth a mbailímid do chuid faisnéise pearsanta ná chun an tseirbhís, na táirgí agus na heispéiris a fheabhsú a mbíonn tú agus ár gcuid custaiméirí ag súil leo uainn.

  Ní mar an gcéanna an sainmhíniú a thugtar ar an bhfaisnéis phearsanta i ngach cearn den domhain. Le do phríobháid a dhearbhú agus lena chinntiú go gcosnófar do chuid faisnéise, is é an sainmhíniú a thugaimidne uirthi ná aon fhaisnéis a d'fhéadfaí a úsáid le tú nó le duine aonair eile a aithint.

  Bailímid faisnéis phearsanta fút ar roinnt bealaí éagsúla. Sa chuid seo, mínímid na bealaí éagsúla a mbailímid faisnéis phearsanta fút agus na bealaí a n-úsáidfear an fhaisnéis sin. Le tuilleadh sonraí a fháil faoin gcaoi a n-úsáidimid do chuid faisnéise pearsanta, féach an chuid dar teideal "Cén chaoi a n-úsáidimid do chuid faisnéise pearsanta?".  Faisnéis a chomhroinneann tú linn

  Bailímid faisnéis phearsanta a chomhroinneann tú linn nuair a dhéanann tú teagmháil linn nó nuair a idirghníomhaíonn linn trínár láithreáin ghréasáin, aipeanna, r-phost, fón, go pearsanta i siopaí dár gcuid, ag seastáin agus imeachtaí, nó ar bhealach eile.

  Mar shampla, tabharfaidh tú faisnéis dúinn nuair a dhéanann tú teagmháil lenár bhfoirne seirbhíse do chustaiméirí, nuair a dhéanann ordú, nuair a chláraíonn do bharánta, nuair a ghlacann páirt i suirbhé, comórtas nó ceistneoir, nuair a nuashonraíonn do shainroghanna agus faisnéis chuntais, nuair a nascann trí aip Dyson nó nuair a thugann rátáil ar cheann dár gcuid táirgí ar ár láithreán gréasáin.

  Trí na hidirghníomhaíochtaí sin d’fhéadfadh sé go gcomhroinnfeá na nithe seo a leanas linn: d'ainm, seoladh, seoladh r-phoist, uimhir theagmhála agus faisnéis íocaíochta. I gcásanna áirithe, caithfidh an fhaisnéis sin a bheith againn le táirge nó seirbhís a d'iarr tú a chur ar fáil duit; mar shampla, teastaíonn uainn do chuid faisnéise íocaíochta nuair a cheannaíonn tú táirge, agus do sheoladh lena sheachadadh duit.

  Agus tú ag nuashonrú na faisnéise i do chuntas, iarrfar ort faisnéis a sholáthar dúinn faoi do theaghlach, do theach agus an teicneolaíocht atá agat, d'ailléirgí agus na rudaí a bhfuil suim agat iontu, agus an rud is mó is maith leat faoi Dyson. Tá an fhaisnéis sin go léir roghnach, rud a fhágann gur féidir leat a roghnú cibé acu an mian nó nach mian leat í a chur ar fáil; is féidir leat iarraidh orainn í a scriosadh ag aon am freisin ach teagmháil a dhéanamh le foireann seirbhíse Dyson do chustaiméirí nó r-phost a chur chuig ár bhfoireann dhomhanda príobháide ag privacy@dyson.com.

  Má chomhroinneann tú sonraí faoi dhaoine eile linn (mar shampla, má cheannaigh tú táirge Dyson don duine eile sin nó más rud é gur chláraigh tú duine eile d'aip Dyson), ansin beidh ort a chinntiú leis an duine sin go bhfuil sé/sí sásta go gcomhroinnfeá a c(h)uid faisnéise pearsanta linn, agus go n-úsáidfimis de réir an pholasaí príobháide seo í.  Faisnéis ó tháirgí Dyson

  Chomh maith leis an bhfaisnéis phearsanta a chomhroinneann tú linn fút féin agus faoi do tháirge Dyson, déanfaimid faisnéis phearsanta a bhailiú agus a láimhseáil go díreach ó do tháirgí nasctha Dyson. Is éard is táirge nasctha ann ná táirge de chuid Dyson atá “cliste”, cumasaithe don Idirlíon, nó a bhfeidhmítear trí aip Dyson é.

  Baileoimid faisnéis faoin úsáid a bhaineann tú as táirgí nasctha dár gcuid (mar shampla, cathain agus cá fhad a úsáidtear iad), faoina bhfreagrúlacht agus faoi aon earráidí (nó earráidí féideartha) a thagann chun solais orthu.

  Cuid den fhaisnéis a bhailímid faoin úsáid a bhaineann tú as táirgí agus aipeanna dár gcuid, cuirfidh sí ar ár gcumas suíomh an táirge nasctha a dhéanamh amach. Beidh ort rianú suímh a chumasú ar d'fhón (nó gléas eile) nuair a chláraíonn tú do tháirge nasctha den chéad uair (nó ní bheimid in ann é a nascadh). Tá sé úsáideach dúinn do shuíomh a bheith ar eolas againn le gur féidir linn tuiscint a fháil ar na coinníollacha timpeallachta ina bhfuil do tháirge nasctha ag feidhmiú, rud a chabhraíonn linn feidhmíocht an táirge nasctha a bharrfheabhsú.

  Cuid dár dtáirgí nasctha nó gnéithe áirithe dár dtáirgí nasctha, ní bheidh siad in ann feidhmiú i gceart gan faisnéis phearsanta áirithe a bhailiú. Mar shampla, ní mór don Dyson 360 Eye a bheith in ann seomra i do theach a léarscáiliú le go mbeidh a fhios aige cá háit le dul.  Faisnéis ó d'idirghníomhaíochtaí ar líne

  Bailímid agus stórálaimid méid teoranta faisnéise pearsanta agus roinnt staitisticí comhiomlána gan ainm ó gach cuairteoir ar ár láithreáin ghréasáin agus ó úsáideoirí ár n-aipeanna, beag beann ar cibé acu a thugann tú an fhaisnéis sin dúinn go gníomhach, nó nach ndéanann tú ach láithreáin ghréasáin dár gcuid a bhrabhsáil nó aipeanna dár gcuid a úsáid. Áirítear leis an bhfaisnéis a bhailímid seoladh prótacail Idirlín (IP) an ghléis atá á úsáid agat, na bogearraí brabhsálaí a úsáideann tú, do chóras oibriúcháin, dáta agus am na rochtana, seoladh Idirlín an láithreáin gréasáin ónar tháinig tú chuig ár láithreán gréasáin agus faisnéis maidir leis an gcaoi a n-úsáideann tú ár láithreáin ghréasáin nó aipeanna.

  Bainimid úsáid as an bhfaisnéis sin le gur féidir linn a fháil amach an bhfuil ár láithreáin ghréasáin agus aipeanna ag obair go maith, cén chaoi a n-úsáidtear iad agus cé na rudaí is mó a mbreathnaíonn úsáideoirí orthu.

  Bailímid agus láimhseálfaimid faisnéis faoin gcaoi a dtagann tú i dteagmháil lenár bhfeachtais phromóisin agus fógraíocht ar líne lasmuigh dár láithreáin ghréasáin féin (mar shampla, ar Google, YouTube agus ar na meáin shóisialta).

  Úsáidimid fianáin agus teicneolaíochtaí cosúla leis an bhfaisnéis sin a bhailiú den chuid is mó.  Fianáin

  Úsáidimid fianáin ar ár láithreáin ghréasáin agus inár n-aipeanna. Is éard atá i "bhFianáin" ná comhaid bheaga téacs a shábhálann láithreáin ghréasáin ar do ghléas trí do bhrabhsálaí gréasáin. Tá siad ar an bhfód ó bhí lár na 1990idí ann agus iad ar cheann de na teicneolaíochtaí is forleithne úsáid ar an Idirlíon.

  Baileofar faisnéis phearsanta maidir leatsa i gcuid de na fianáin a úsáidimid ag Dyson. Úsáidfear aon fhaisnéis a bhaileofar de réir an pholasaí príobháide seo. Má leanann tú le láithreáin ghréasáin agus aipeanna dár gcuid a úsáid, tá tú ag aontú go socrófar fianáin ar do ghléas.

  Féach ár bpolasaí fianán le tuilleadh faisnéise a fháil, lena n-áirítear na cineálacha fianáin a úsáidimid agus an chaoi le fianáin a shocraítear ar ár láithreáin ghréasáin a bhainistiú. Tabhair do d'aire nach dtugaimid aird ar chomharthaí ‘Ná Rianaigh’ (DNT) faoi láthair.  Cumarsáid R-phoist

  Mar dhuine a úsáideann táirgí nó seirbhísí dár gcuid, cuirfimid teachtaireachtaí cumarsáide tacaíochta chugat tríd an r-phost. Ar chuntar go bhfuil tú sásta go ndéanfaimis amhlaidh, ba mhaith linn tú a choinneáil ar an eolas faoi rudaí atá ag tarlú ag Dyson a chreidimid ar mhaith leat eolas a bheith agat orthu; cibé acu is iad na táirgí is déanaí fógairt againn, tairiscintí d'úinéirí nó imeachtaí atá ar na bacáin, is mian linn a chinntiú go bhfuil tú sásta leis an gcumarsáid a dhéanaimid leat. Is féidir leat a fháil amach cén chaoi do rogha a nuashonrú nó a athrú maidir le cibé acu is mian nó nach mian leat scéala a fháil uainn, nó stop a chur orainn teagmháil a dhéanamh leat, sa chuid thíos dar teideal 'Cén chaoi ar féidir leat an bealach a ndéanaimid teagmháil leat a athrú?'

  Bailímid faisnéis faoin gcaoi a n-úsáideann tú r-phoist uainn; cibé acu an bhfaigheann tú iad, an n-osclaíonn tú iad, an roghnaíonn tú tuilleadh a fhoghlaim faoi na rudaí atá ag tarlú ag Dyson (mar shampla, trí chliceáil ar nasc i r-phoist uainn) agus an iarrann tú orainn gan teagmháil a dhéanamh leat a thuilleadh (trí chliceáil ar an rogha díliostála a bhíonn i ngach comhfhreagras r-phoist uainn).

  Bainimid úsáid as an bhfaisnéis sin uaithi féin agus i dteannta do thaifid custaiméara (an fhaisnéis a chomhroinneann tú linn) lena chinntiú go stopfaimid teachtaireachtaí cumarsáide tacaíochta nó margaíochta a chur chugat a luaithe a iarrann tú orainn. Úsáidimid an fhaisnéis sin freisin d’fhonn ár gcuid r-phost a dhéanamh chomh suimiúil agus is féidir ach inneachar agus eispéiris a chur ar fáil duit a chreidimid a mbeidh suim agat iontu bunaithe ar an gcaoi ar úsáid tú r-phoist uainn roimhe sin; tá sé de cheart agat cur i gcoinne úsáid do chuid faisnéise againn chun na críche sin (féach an chuid thíos dar teideal ‘Do rialuithe agus roghanna').  Na Meáin Shóisialta

  Is breá linn bheith ag idirghníomhú leat ar na meáin shóisialta. Is féidir leat úsáid a bhaint as na meáin shóisialta le teagmháil a dhéanamh linn faoi do tháirgí Dyson, nó le do thuairimí ar do tháirge Dyson a chur in iúl do dhaoine eile. Déanaimid athbhreithniú ar na meáin shóisialta agus ar shuíomhanna ar líne atá ar fáil go poiblí le tuiscint níos fearr a fháil ar a bhfuil á rá ag daoine fúinn, agus faoinár dtáirgí, dteicneolaíochtaí agus seirbhísí, agus le cabhrú le tomhaltóirí ar fearr leo teagmháil a dhéanamh linn trí na meáin shóisialta.

  Uaireanta áirítear leis an bhfaisnéis a bhailímid ó na meáin shóisialta agus suíomhanna ar líne (Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Line agus Snapchat ina measc) faisnéis phearsanta a cuireadh ar líne agus atá ar fáil go poiblí. I gcás aon fhaisnéis a úsáidimid, déanaimid cinnte de go luaitear an fhoinse cheart nó go ndéantar anaithnid í.

  Is iondúil go mbíonn a bpolasaí príobháide féin ag na suíomhanna ar líne agus meán sóisialta sin, áit a mínítear na bealaí a n-úsáideann agus a gcomhroinneann siad do do chuid faisnéise pearsanta. Ba chóir duit súil ghéar a chaitheamh ar na polasaithe príobháide sin sula n-úsáidfidh tú na láithreáin lena chinntiú go bhfuil tú sásta leis an gcaoi a ndéanfar do chuid faisnéise pearsanta a bhailiú agus a chomhroinnt.  Faisnéis a bhailímid ag siopaí, seastáin agus imeachtaí dár gcuid

  Is féidir leat faisnéis phearsanta a chomhroinnt linn nuair a thugann tú cuairt phearsanta orainn i siopaí agus ag seastáin agus imeachtaí dár gcuid; mar shampla, d'ainm, sonraí teagmhála agus faisnéis íocaíochta (féach an t-alt thuas dar teideal "Faisnéis a chomhroinneann tú linn").

  Bailímid faisnéis phearsanta fút trí TCI, scannánú agus grianghrafadóireacht chomh maith. Is chun críocha slándála a úsáidtear ceamaraí TCI go príomha; i gcuid dár siopaí, cabhraíonn siad linn líon na gcustaiméirí a mheas (is éard atá i gceist leis sin ná líon na ndaoine a théann isteach sa siopa agus a thagann amach as). Glacfaimid físeáin agus grianghraif ag cuid dár n-imeachtaí agus taispeántais (mar shampla, nuair a osclaímid siopa nua); úsáidimid físeáin agus grianghraif chun críocha gnó (mar shampla, iad a phostáil ar ár leathanaigh meán sóisialta). Cuirfimid comharthaí in airde nuair atá TCI i bhfeidhm i siopaí, ag seastáin nó ag imeachtaí dár gcuid, agus cuirfimid in iúl duit go mbaileoimid faisnéis phearsanta fút má bhíonn sé beartaithe againn físeáin nó grianghraif a ghlacadh.

  Má tá Wi-Fi nó Bluetooth cumasaithe agat ar d'fhón (nó gléas eile) nuair a thugann tú cuairt ar ár siopaí, seastáin agus imeachtaí, baileoimid méid teoranta faisnéise pearsanta trí do ghléas freisin.  Faisnéis a bhailímid ó sholáthraithe sonraí tríú páirtí

  Bailímid faisnéis (lena n-áirítear sonraí comhiomlánaithe déimeagrafacha agus stíle maireachtála a thugann léargas dúinn ar shaibhreas coibhneasta na dteaghlach laistigh de do chomharsanacht) ó sholáthraithe sonraí tríú páirtí, rud a chabhraíonn linn eispéireas úinéara níos ábhartha a thabhairt duit de bharr gur féidir linn tairiscintí a chur ar do shúile duit díreach ag an am ceart, agus seirbhísí agus comhairle níos ábhartha a thabhairt duit.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Cén chaoi a n-úsáidimid do chuid faisnéise pearsanta?

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Is é an príomhfháth a mbailímid agus a n-úsáidimid do chuid faisnéise pearsanta ná chun an tseirbhís, na táirgí agus na heispéiris a fheabhsú a mbíonn tú ag súil leo uainn.  Faisnéis a chomhroinneann tú linn

  Úsáidimid an fhaisnéis a chomhroinneann tú linn ar na bealaí seo a leanas:


  • Le freagra a thabhairt ar cheisteanna agus iarratais uait;
  • Le cumarsáid a dhéanamh leat;
  • Le seirbhísí agus tacaíocht a sholáthar i ndáil le táirgí dár gcuid;
  • Le suirbhéanna sástachta custaiméara a reáchtáil, a chuireann ar ár gcumas sainaithint a dhéanamh ar fheabhsuithe a d'fhéadfaimis a dhéanamh ar sheirbhísí agus táirgí agus d'eispéireas a fheabhsú má bhíonn tacaíocht ó dhuine dár saineolaithe de dhíth ort;
  • Le nuashonruithe a thabhairt duit faoi aon athruithe ar pholasaithe nó téarmaí agus coinníollacha Dyson, agus faoi aon nithe eile nach foláir dúinn a insint duit;
  • Ar chuntar go bhfuil tú sásta go ndéanfaimis amhlaidh, le hinsint duit faoi tháirgí agus seirbhísí eile atá againn;
  • Le nuashonruithe riachtanacha seirbhíse a thabhairt duit maidir le do chuid táirgí Dyson; agus
  • Leis an mbealach a ndéanfaidh tú siopadóireacht linn amach anseo a shaincheapadh agus a fheabhsú; mar shampla, trí tháirgí agus tairiscintí a chur ar do shúile duit a chreidimid ar mhaith leat iad, ar ár láithreáin ghréasáin, inár n-aipeanna agus ar láithreáin ghréasáin tríú páirtí áirithe (ardáin meán sóisialta san áireamh).


  Faisnéis ó tháirgí Dyson

  Bainimid úsáid as an bhfaisnéis phearsanta a bhailímid ó tháirgí Dyson, aisti féin agus i gcomhar le faisnéis phearsanta eile a bhailímid fút, ar na bealaí seo a leanas:


  • Le monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht agus cobhsaíocht ár dtáirgí ionas gur féidir linn a bhfeidhmíocht agus d'eispéireas a bharrfheabhsú; ba mhaith linn a bheith in ann aon fhadhbanna féideartha le do tháirge a aithint le go mbeimid in ann tú a chur ar an eolas fúthu a luaithe is féidir (agus b'fhéidir sula dtarlóidh an fhadhb);
  • Le monatóireacht a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann tú as ár dtáirgí nasctha ionas gur féidir linn a bhfeidhmíocht agus d'eispéireas a bharrfheabhsú;
  • Le nuashonruithe agus seirbhísí a sholáthar i dtaca lenár dtáirgí nasctha (lena n-áirítear nuashonruithe agus uasghráduithe ar na bogearraí atá sa táirge agus ar an aip a nascann leis); agus;
  • Le feabhas a chur ar ár gcuid táirgí, teicneolaíochtaí agus seirbhísí i gcoitinne;

  Ba mhaith linn bheith in ann monatóireacht a dhéanamh chomh maith ar an úsáid a bhaineann tú as táirgí nasctha dár gcuid, ionas gur féidir linn:


  • An caidreamh a bheidh againn leat amach anseo a shaincheapadh agus a fheabhsú (mar shampla, trí tháirgí agus tairiscintí a chreidimid ar mhaith leat iad a chur ar do shúile duit ar líne); agus
  • (ar chuntar go bhfuil tú sásta go ndéanfaimis amhlaidh) teachtaireachtaí cumarsáide margaíochta atá níos ábhartha agus níos suimiúla a sheoladh chugat.

  Tá sé de cheart agat cur i gcoinne na monatóireachta a dhéanaimid ar an úsáid a bhaineann tú as táirgí nasctha agus aipeanna dár gcuid chun na gcríoch sin. Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi ar féidir leat do cheart chun cur i gcoinne a chleachtadh, féach an chuid dar teideal ‘Do rialuithe agus roghanna' anseo thíos.  Faisnéis ó d'idirghníomhaíochtaí ar líne

  Úsáidimid an fhaisnéis phearsanta ó d'idirghníomhaíochtaí ar líne, aisti féin agus i gcomhar le faisnéis phearsanta eile a bhailímid fút, le sainaithint a dhéanamh ar aon chuid dár láithreáin ghréasáin nó aipeanna nach bhfuil ag obair mar ba chóir - ionas gur féidir linn rudaí a dheisiú agus ár láithreáin ghréasáin agus aipeanna a fheabhsú duitse agus d'úsáideoirí eile;

  Ba mhaith linn bheith in ann monatóireacht a dhéanamh chomh maith ar an úsáid a bhaineann tú as láithreáin ghréasáin agus aipeanna dár gcuid, agus ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn tú lenár bhfeachtais phromóisin agus fógraíocht ar líne, ionas gur féidir linn:


  • An chaoi a ndéanfaidh tú siopadóireacht linn amach anseo a shaincheapadh agus a fheabhsú (mar shampla, trí tháirgí agus tairiscintí a chreidimid ar mhaith leat iad a chur ar do shúile duit); agus
  • (ar chuntar go bhfuil tú sásta go ndéanfaimis amhlaidh) teachtaireachtaí cumarsáide margaíochta atá níos ábhartha agus níos suimiúla a sheoladh chugat.

  Tá sé de cheart agat cur i gcoinne na monatóireachta a dhéanaimid ar an úsáid a bhaineann tú as láithreáin ghréasáin agus aipeanna dár gcuid, agus ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn tú lenár bhfeachtais phromóisin agus fógraíocht ar líne chun na gcríoch sin. Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi ar féidir leat do cheart chun cur i gcoinne a chleachtadh, féach an chuid dar teideal ‘Do rialuithe agus roghanna' anseo thíos.  Úsáidí féideartha eile do chuid faisnéise pearsanta

  Úsáidimid do chuid faisnéise pearsanta:


  • Le cabhrú linn le haon díospóidí, éilimh nó imscrúduithe a bhaineann le do tháirge Dyson nó le cúrsaí baránta;
  • Le haon idirbhearta calaoiseacha a bhrath agus a chosc;
  • Lenár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh; agus
  • Le próifíliú agus anailís staitistiúil a dhéanamh. Mar chuid den ghníomhaíocht sin, cuirimid catagóirí difriúla faisnéise pearsanta a bhailímid fút le chéile. Mar shampla, cuirimid faisnéis phearsanta a bhailítear ó d'idirghníomhaíochtaí ar líne, faisnéis phearsanta a chomhroinneann tú linn, nó faisnéis ó tháirgí de chuid Dyson le chéile le próifíliú agus anailís staitistiúil a dhéanamh ar an éileamh ar tháirgí, ar d’iompar nuair a úsáideann tú ár láithreán gréasáin nó ár n-aipeanna, nó ar an gcaoi a n-úsáidtear táirgí dár gcuid. Tá sé de cheart agat cur i gcoinne próiseáil faisnéise pearsanta ar an gcaoi sin. Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi ar féidir leat do cheart chun cur i gcoinne a chleachtadh, féach an chuid dar teideal ‘Do rialuithe agus roghanna' anseo thíos.


  Cén t-údar atá againn le plé a dhéanamh le faisnéis phearsanta ar an gcaoi seo?

  Éilítear orainn leis na dlíthe cosanta sonraí agus príobháide i dtíortha áirithe "bonn dlíthiúil" nó "foras dleathach" a bheith againn le faisnéis phearsanta a phróiseáil. Go ginearálta, ciallaíonn sé sin go gcaithfimid bonn dlíthiúil a bheith againn le plé a dhéanamh le do chuid faisnéise pearsanta. Den chuid is mó, caithfimid plé a dhéanamh le do chuid faisnéise pearsanta:


  • le bheith in ann na táirgí nó na seirbhísí a d'iarr tú a chur ar fáil duit; agus
  • le go n-oibreoidh ár dtáirgí, láithreáin ghréasáin agus aipeanna i gceart agus le go mbeidh siad in ann na rudaí go léir a dhéanamh a mbeifeá ag súil leo.

  Uaireanta, níl an úsáid a bhainimid as d'fhaisnéis phearsanta riachtanach go baileach lenár gcuid táirgí agus seirbhísí a sholáthar duit, ná le go n-oibreoidh siad i gceart. Sna cásanna sin, bíonn "leas dlisteanach" againn i bplé a dhéanamh le do chuid faisnéise pearsanta; d’fhéadfadh sé go mbeadh an "leas dlisteanach” sin:


  • le calaois a bhrath agus a chosc;
  • lenár láithreáin ghréasáin, aipeanna, táirgí agus córais TF a choinneáil slán;
  • lena chinntiú go bhfuil ár bpróisis, nósanna imeachta agus córais féin chomh héifeachtach agus is féidir;
  • leis an bhfaisnéis a bhailímid a anailísiú agus a fheabhsú;
  • le héifeachtacht ár bhfeachtas promóisin agus fógraíochta a dhéanamh amach; agus
  • leis an mbealach a ndéanfaidh tú teagmháil agus siopadóireacht linn amach anseo a fheabhsú.

  Sonróimid gur roghnach atá faisnéis phearsanta áirithe a chomhroinneann tú linn (mar shampla, nuair a dhéanann tú an fhaisnéis i do chuntas a nuashonrú). Mínímid an chaoi a n-úsáidimid an fhaisnéis sin agus má roghnaíonn tú í a chur ar fáil dúinn, beidh tú ag aontú go n-úsáidfí do chuid faisnéise ar an gcaoi sin. Is féidir leat iarraidh orainn an fhaisnéis sin a scriosadh ag aon am ach teagmháil a dhéanamh le foireann seirbhíse Dyson do chustaiméirí nó r-phost a chur chuig ár bhfoireann dhomhanda príobháide ag privacy@dyson.com.

  Ar deireadh, i líon teoranta cásanna, beidh orainn plé a dhéanamh le do chuid faisnéise pearsanta ar bhealach áirithe le bheith in ann ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh; mar shampla, má iarrann comhlachtaí rialála nó údaráis um fheidhmiú an dlí orainn do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh dóibh.

  Ar deireadh thiar, déanaimid plé le do chuid faisnéise pearsanta ar an mbealach a ndéanaimid ionas gur féidir linn ár gcuid táirgí, seirbhísí agus do thuairim fhoriomlán ar Dyson mar ghnóthas a fheabhsú, cibé go díreach nó go hindíreach. Is cuma cén t-údar atá againn le plé a dhéanamh le do chuid faisnéise pearsanta (cibé acu atá sé riachtanach le táirge áirithe a sholáthar duit nó atá sé chun ár “leasanna dlisteanacha" le déanamh amhlaidh), déanaimid bearta le seasamh lenár ngealltanas le do phríobháid a chosaint.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Gealltanas teagmhála Dyson

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Is breá linn tú a choinneáil ar an eolas, mar shampla, faoi na táirgí is déanaí fógairt againn, tairiscintí d'úinéirí, deiseanna le táirgí nua Dyson a thástáil, nó imeachtaí atá ar na bacáin. Cuirfimid eolas chugat ó am go chéile ar Fhondúireacht James Dyson agus Gradam James Dyson chomh maith.

  Déanaimid an méid sin ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear r-phost, post, SMS, fógraí in aipeanna agus brúfhógraí, ardáin meán sóisialta agus fón, ar chuntar go bhfuil tú sásta go ndéanfaimis amhlaidh. Ar deireadh thiar, is mian linn a chinntiú go bhfuil tú sásta leis an gcumarsáid a dhéanaimid leat.

  Tugaimid ár bhfocal dá bhrí sin:


  • Nach gcuirfimid teachtaireachtaí cumarsáide margaíochta chugat (lena n-áirítear faisnéis faoi Fhondúireacht James Dyson agus Gradam James Dyson) ach amháin más rud é gur inis tú dúinn go mbeadh sé ceart go leor é sin a dhéanamh;
  • Nach ligfimid d'aon chuideachta eile de Ghrúpa Dyson teachtaireachtaí cumarsáide margaíochta a chur chugat ach amháin más rud é gur inis tú dúinn go mbeadh sé ceart go leor é sin a dhéanamh;
  • Nach dtabharfaimid do chuid faisnéise pearsanta ar aghaidh do dhuine ar bith taobh amuigh de Ghrúpa Dyson chun a chríocha margaíochta féin; agus
  • Go dtabharfaimid an rogha duit éirí as teachtaireachtaí tacaíochta nó cumarsáide margaíochta a fháil ag am ar bith.
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Tacaíocht d'úinéirí tháirgí Dyson

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Ó am go chéile bainimid úsáid as do chuid faisnéise pearsanta le cabhrú leat leis na táirgí Dyson atá agat. Déanaimid é sin ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear r-phost, post, SMS, fón agus fógraí in aipeanna agus brúfhógraí.

  Mar dhuine a úsáideann táirgí nó seirbhísí dár gcuid, cuirfimid na teachtaireachtaí cumarsáide tacaíochta seo a leanas chugat:


  • Faisnéis chabhrach faoi do tháirge Dyson nó faoin tseirbhís Dyson a úsáideann tú;
  • Meabhrúcháin maidir le cothabháil a dhéanamh ar do tháirge Dyson leis an bhfeidhmíocht is fearr a chinntiú;
  • Foláirimh maidir le nuashonruithe nó uasghráduithe molta d'aipeanna nó bogearraí, a chreidimid a fheabhsóidh feidhmíocht do tháirge;
  • Faisnéis faoi cén chaoi agus cén áit ar féidir leat cabhair a fháil ó shaineolaithe Dyson má bhíonn tacaíocht ag teastáil uait;
  • Faisnéis faoi do bharánta ó Dyson;
  • Foláirimh maidir le haon fhógraí tábhachtacha sábháilteachta nó aistarraingthe a bhaineann le do tháirge; agus
  • Iarratais ar aiseolas uait ar an gcaoi ar éirigh linn tar éis duit táirge nó seirbhís Dyson a úsáid.

  Seolfaimid teachtaireachtaí cumarsáide tacaíochta chugat ach amháin má athraíonn tú do chuid roghanna, nó má insíonn dúinn gur mhaith leat stop a chur le teachtaireachtaí cumarsáide tacaíochta uainn. Féach an chuid thíos le tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi ar féidir é sin a dhéanamh.

  Má athraíonn do chuid sonraí, cuir é sin in iúl dúinn le gur féidir linn coinneáil i dteagmháil leat.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Cén chaoi ar féidir leat an bealach a ndéanaimid teagmháil leat faoi tháirgí, seirbhísí agus tacaíocht a athrú?

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Ní sheolfaimid teachtaireachtaí cumarsáide margaíochta chugat sa chás gur inis tú dúinn nach mbeifeá sásta go ndéanfaimis amhlaidh.

  Is féidir leat an bealach a ndéanaimid teagmháil leat a athrú ar na bealaí seo a leanas:  Roghnaigh a bheith páirteach/Tosaigh ag déanamh teagmháil liom

  Murar iarr tú orainn teachtaireachtaí cumarsáide margaíochta a sheoladh chugat roimhe seo, is féidir leat iarraidh orainn tosú ag déanamh teagmháil leat (rud a dtugtar “Roghnú a bheith páirteach” air in amanna) ach:


  • Teagmháil a dhéanamh le foireann seirbhíse Dyson do chustaiméirí agus a rá leo gur mhaith leat teachtaireachtaí cumarsáide a fháil uainn, nó
  • Logáil isteach ar do chuntas ar ár láithreán gréasáin agus do chuid roghanna agus faisnéise a athrú.


  Do chuid roghanna a athrú

  Má chuir tú in iúl cheana gur mhaith leat go ndéanfaimis teagmháil leat (“Roghnú a bheith páirteach") ach más mian leat an bealach a ndéanaimid amhlaidh a athrú nó a nuashonrú anois, is féidir leat do chuid roghanna a nuashonrú ach:


  • Teagmháil a dhéanamh le foireann seirbhíse Dyson do chustaiméirí agus a rá leo gur mhaith leat an bealach a ndéanaimid teagmháil leat a athrú nó a nuashonrú; nó
  • Logáil isteach ar do chuntas ar ár láithreán gréasáin agus do chuid roghanna agus faisnéise a athrú.


  Diúltaigh a bheith páirteach/Stop ag déanamh teagmháil liom;

  Más mian leat stop a chur le teachtaireachtaí cumarsáide margaíochta nó tacaíochta a fháil uainn (rud a dtugtar “Diúltú a bheith páirteach” air in amanna), is féidir leat é sin a dhéanamh ag am ar bith ach:


  • Teagmháil a dhéanamh le foireann seirbhíse Dyson do chustaiméirí i do thírse agus a rá leo nach mian leat tuilleadh teachtaireachtaí cumarsáide den sórt sin a fháil;
  • Úsáid a bhaint as an rogha díliostála a bhíonn i ngach comhfhreagras r-phoist uainn (i ngach teachtaireacht chumarsáide mhargaíochta agus tacaíochta), nó
  • Logáil isteach ar do chuntas ar ár láithreán gréasáin agus do chuid roghanna agus faisnéise a athrú.
  • R-phost a chur chuig ár bhfoireann dhomhanda príobháide ag privacy@dyson.com
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Cén fhaisnéis phearsanta a chomhroinneann Dyson le tríú páirtithe?

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Thar aon ní eile, ní dhíolfaimid do chuid faisnéise pearsanta le haon duine eile choíche agus ní chomhroinnfimid í ach amháin de réir mar atá leagtha amach sa pholasaí príobháide seo nó nuair a iarrann tú orainn déanamh amhlaidh.  Comhroinnt laistigh de Ghrúpa Dyson

  Tá an chuid is mó de na próisis, nósanna imeachta agus córais atá ag Dyson comhroinnte ar fud Ghrúpa Dyson, rud a fhágann gur gá dúinn do chuid faisnéise pearsanta a chomhroinnt eadrainn. Déanaimid cinnte de nach féidir ach leis na baill foirne siúd ar gá dóibh rochtain ar do chuid faisnéise pearsanta déanamh amhlaidh, agus go dtuigeann an fhoireann ar fad cén chaoi agus cén fáth a gcosnóimid do chuid faisnéise pearsanta.  Soláthraithe seirbhíse tríú páirtí

  Comhroinnimid do chuid faisnéise pearsanta le soláthraithe seirbhíse tríú páirtí áirithe. Ní bhíonn rochtain acu ach ar an bhfaisnéis phearsanta sin a theastaíonn uathu leis na seirbhísí sin a chomhlíonadh. Éilítear orthu do chuid faisnéise pearsanta a choinneáil faoi rún agus ní ceadmhach dóibh í a úsáid seachas mar a iarraimid orthu agus de réir an pholasaí príobháide seo i ngach cás. Is féidir na soláthraithe seirbhíse tríú páirtí sin a rangú sna catagóirí seo a leanas:


  • Dáileoirí áirithe, a chabhraíonn linn ár gcuid táirgí agus seirbhísí a dhíol i dtíortha áirithe;
  • Iad siúd a chabhraíonn linn táirgí a sheachadadh duit;
  • Tríú páirtithe a chabhraíonn linn le seirbhísí poist, seirbhísiú agus deisiú táirgí, próiseáil ceannachán táirgí, seirbhísí airgeadais, seirbhísí iniúchóireachta, seirbhísí riaracháin, teicneolaíochtaí TF (m.sh. stóráil sonraí), seirbhísí slándála agus éilimh árachais; agus
  • Tríú páirtithe a chabhraíonn linn seirbhísí agus freagraí a sholáthar duit.


  Tríú páirtithe a chabhraíonn linn le cúrsaí fógraíochta agus margaíochta

  Is mian linn a chinntiú go mbíonn ár gcuid fógraíochta agus margaíochta ábhartha agus suimiúil duit féin agus dár gcuid custaiméirí eile. Fágann sé sin go n-oibrímid le tríú páirtithe d’fhonn tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhfuil ag éirí lenár gcuid fógraíochta ar líne, nó le teacht ar dhaoine a bhfuil suim níos mó acu i dtáirgí Dyson. Déanann siad an méid sin trí fhianáin a shocrú ar ár láithreán gréasáin (is féidir tuilleadh faisnéise a fháil inár bpolasaí fianán).


  Ina theannta sin, comhroinnimid méid teoranta faisnéise pearsanta le:


  • rdáin meán sóisialta (ar nós Facebook), a chuireann ár gcuid fógraíochta amach ar a n-ardán, agus
  • soláthraithe sonraí tríú páirtí agus cuideachtaí anailísíochta, a dhéanann meaitseáil sonraí agus/nó anailísiú sonraí thar ár gceann.


  Tríú páirtithe eile

  Comhroinnimid faisnéis phearsanta áirithe le tríú páirtithe a chabhraíonn linn idirbhearta calaoiseacha a bhrath agus a chosc. Áirítear leis an bhfaisnéis a chomhroinnimid leis na tríú páirtithe sin cuid den fhaisnéis a chomhroinneann tú linn (mar shampla, do shonraí teagmhála agus faisnéis faoin idirbheart), agus cuid den fhaisnéis ó d'idirghníomhaíochtaí ar líne (amhail seoladh IP do ghléis). Úsáidtear an fhaisnéis sin lena dhéanamh amach an bhféadfadh idirbheart a bheith calaoiseach. Tá cuideachta darb ainm Riskified ar cheann de na tríú páirtithe a úsáidimid le cabhrú linn idirbhearta calaoiseacha a bhrath agus a chosc; tá siad freagrach as an úsáid a bhaineann siad as do chuid faisnéise pearsanta agus úsáidfidh siad í chun na gcríoch atá leagtha amach ina bpolasaí príobháide.

  Déanfaimid do chuid faisnéise pearsanta a chomhroinnt freisin má éilítear orainn déanamh amhlaidh de réir an dlí, lena n-áirítear mar fhreagairt ar phróiseas dlíthiúil, amhail ordú cúirte nó subpoena, nó le dlíthe náisiúnta, stáit, réigiúnacha nó áitiúla eile a chomhlíonadh.

  Más mian leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi a gcomhroinnimid do chuid faisnéise pearsanta, cuir r-phost chuig ár bhFoireann Príobháide ag privacy@dyson.com.  Idirghníomhú táirgí nasctha le táirgí tríú páirtí

  Tá feidhmiúlacht curtha againn le cuid dár dtáirgí nasctha trínar féidir le do tháirge Dyson idirghníomhú le táirgí áirithe tríú páirtí atá agat i do theach (ar nós Amazon Echo, nó Alexa, mar a thugtar air). Leis an bhfeidhmiúlacht seo, is féidir leat tairbhe iomlán a bhaint as timpeallacht 'baile chliste'. Mar sin féin, ní féidir leis na táirgí idirghníomhú lena chéile ach amháin má iarrann tú é, tríd an bhfeidhmiúlacht ábhartha a chumasú.

  Má roghnaíonn tú ligean do do tháirge nasctha Dyson idirghníomhú le táirge tríú páirtí, ní mór faisnéis áirithe (lena n-áirítear faisnéis a d'fhéadfadh a bheith pearsanta) a chomhroinnt leis an táirge tríú páirtí agus leis an soláthraí ábhartha tríú páirtí. De ghnáth, beidh ort uimhir thagartha uathúil a chomhroinnt chun an dá tháirge a nascadh, mar aon le faisnéis faoi do tháirge agus faoin úsáid a bhaineann tú as. Ní chomhroinnimid ach a laghad faisnéise pearsanta is féidir agus is gá, le gur féidir leis an dá tháirge idirghníomhú lena chéile. Tá sonraí ar an tslí a mbailíonn an tríú páirtí d'fhaisnéis phearsanta (mar aon le haon fhaisnéis phearsanta a bhailíonn trína tháirge féin) leagtha amach i bpolasaí príobháide an tríú páirtí. Ba chóir duit polasaithe príobháide tríú páirtithe a léamh go cúramach roimh tháirgí dá gcuid a úsáid, agus roimh na táirgí sin a nascadh le do tháirge nasctha Dyson. Is féidir do tháirge nasctha Dyson a chosc faisnéis a chomhroinnt leis an táirge tríú páirtí ach an nasc idir an dá tháirge a dhíchumasú.

  Más mian leat tuilleadh eolais a fháil ar an bhfaisnéis a chomhroinntear idir do tháirge nasctha Dyson agus táirge tríú páirtí, déan teagmháil lenár bhfoireann príobháide ag privacy@dyson.com.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Naisc chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Soláthraímid naisc chuig láithreáin ghréasáin eile nach n-oibríonn agus nach rialaíonn Dyson iad. Níl aon smacht againn ar inneachar na láithreán sin ná ar an gcaoi a mbailíonn na tríú páirtithe atá freagrach astu do chuid faisnéise pearsanta, agus ní bheimid freagrach astu ach an oiread. Ní thacaímid le láithreáin ghréasáin tríú páirtí ná ní dhéanfaimid aon uiríll ina leith.

  Is iondúil go mbíonn a bpolasaí príobháide féin ag láithreáin ghréasáin tríú páirtí, áit a mínítear na bealaí a n-úsáideann agus a gcomhroinneann siad do do chuid faisnéise pearsanta. Ba chóir duit súil ghéar a chaitheamh ar na polasaithe príobháide sin sula n-úsáidfidh tú na láithreáin ghréasáin sin lena chinntiú go bhfuil tú sásta leis an gcaoi a ndéanfar do chuid faisnéise pearsanta a bhailiú agus a chomhroinnt.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Cá fhad a choinnímid do chuid faisnéise pearsanta?

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Ní choinnímid do chuid faisnéise pearsanta ach amháin chomh fada agus is gá dúinn le bheith in ann í a úsáid chun na gcríoch atá leagtha amach sa pholasaí príobháide seo, agus chomh fada agus éilítear orainn í a choinneáil de réir an dlí. Braithfidh an tréimhse iarbhír a stórálfaimid do chuid faisnéise pearsanta ar an gcineál faisnéise pearsanta atá ann agus ar an gcaoi a n-úsáidtear í. Mar shampla, nuair a dhéanann an Dyson 360 Eye léarscáiliú ar sheomra i do theach, ní stórálfar an léarscáil sin ach go ceann tréimhse ghairid; ach nuair a cheannaíonn tú táirge uainn, déanfaimid faisnéis fútsa agus faoi do cheannachán a stóráil go dtí deireadh do bharánta nó do ráthaíochta ar a laghad.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Do rialuithe agus roghanna

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Nuair is féidir, tugaimid smacht duit ar an bhfaisnéis phearsanta a bhailímid maidir leat lena chinntiú go mbíonn sí cruinn agus ag teacht leis na roghanna atá déanta agat ina leith. Tá sé de cheart agat an fhaisnéis phearsanta atá againn maidir leat a rochtain, a nuashonrú agus a leasú; is féidir leat é sin a dhéanamh i ndáil le cuid den fhaisnéis phearsanta i do chuntas. Más mian leat an bealach a ndéanaimid teagmháil leat a athrú, féach an chuid thuas dar teideal 'Cén chaoi ar féidir leat an bealach a ndéanaimid teagmháil leat faoi tháirgí, seirbhísí agus tacaíocht a athrú?’

  I gcásanna áirithe, is féidir leat:


  • Cur i gcoinne úsáid do chuid faisnéise pearsanta chun críocha áirithe;
  • Iarraidh orainn teorainn nó srian a chur le húsáid do chuid faisnéise pearsanta againn;
  • Iarraidh orainn faisnéis phearsanta maidir leat a cheartú, a bhaint nó a scriosadh; nó
  • Iarraidh orainn do chuid faisnéise pearsanta a chur ar fáil do sholáthraí seirbhísí tríú páirtí.

  Tabhair do d'aire nach mbíonn feidhm ag na cearta sin i gcónaí agus go bhfuil eisceachtaí áirithe ann. Beidh orainn d'aitheantas a dheimhniú freisin sula gcomhlíonfaimid iarratais áirithe.

  Má cheadaítear dúinn leis an dlí i do thír táille a ghearradh as rochtain ar do chuid faisnéise pearsanta, nó as aon cheann de do chearta eile i ndáil le do chuid faisnéise pearsanta a chleachtadh, cuirfimid é sin in iúl duit.

  Más mian leat aon cheann de do chearta i ndáil le do chuid faisnéise pearsanta a chleachtach, cuir r-phost chuig privacy@dyson.com.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Cén chaoi a gcosnaímid do chuid faisnéise pearsanta?

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Táimid tiomanta do do chuid faisnéise pearsanta a chosaint. Déanaimid bearta iomchuí teicniúla agus eagraíochtúla, criptiú ina measc, le do chuid faisnéise pearsanta agus do phríobháid a chosaint, agus déanaimid athbhreithniú orthu siúd go rialta. Cosnaímid do chuid faisnéise pearsanta le meascán rialuithe slándála fisiciúla agus teicniúla, lena n-áirítear rialuithe rochtana, a dhéanann teorannú agus bainistiú ar an mbealach a ndéantar do chuid faisnéise pearsanta agus sonraí a phróiseáil, a bhainistiú agus a láimhseáil. Cinnteoimid freisin go gcuirtear oiliúint imleor ar ár bhfoireann i dtaobh do chuid faisnéise pearsanta a chosaint. Éilítear orainn lenár nósanna imeachta féin cruthúnas céannachta a iarraidh i gcásanna áirithe sula gcomhroinnfimid do chuid faisnéise pearsanta leat.

  Cé go bhfuil drochsheans ann go dtarlódh sé, sa chás go sárófaí ár mbearta slándála agus go gcuirfí do chuid faisnéise pearsanta i mbaol dá dheasca sin, chuirfimis é sin in iúl duit dá mba ghá.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Aistrithe agus stóráil sonraí, agus láimhseáil do chuid faisnéise pearsanta ar bhonn domhanda

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Déanfaidh an chuideachta nó na cuideachtaí ábhartha de Ghrúpa Dyson faisnéis phearsanta a bhailiú uait sa tír ina bhfuil cónraí ort. Déanaimid, agus na tríú páirtithe siúd a gcomhroinnimid do chuid faisnéise pearsanta leo, an fhaisnéis sin a óstáil, a stóráil agus a láimhseáil ar bhealaí eile ansin sa Ríocht Aontaithe (inár gceannáras), sna tíortha laistigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) atá luaite san Aguisín, nó in aon tír lasmuigh den LEE, iad siúd atá luaite san Aguisín san áireamh.

  Déanfaimid cinnte de go gcomhlíonann aon aistrithe de do chuid faisnéise pearsanta ó thír amháin go tír eile na dlíthe cosanta sonraí agus príobháide sin a bhfuil feidhm acu orainn. Áirítear le dlíthe cosanta sonraí an Aontais Eorpaigh go háirithe rialacha sonracha maidir le faisnéis phearsanta a aistriú amach as an LEE.

  Agus muid ag aistriú faisnéise pearsanta amach as an LEE:  In aon chás, leanfaidh aistriú, stóráil agus láimhseáil do chuid faisnéise pearsanta againn de bheith faoi rialú an pholasaí príobháide seo. Más mian leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi a ndéantar plé le do chuid faisnéise pearsanta ar bhonn domhanda, déan teagmháil linn ag privacy@dyson.com.

  Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi na rialacha maidir le sonraí a aistriú amach as an LEE, lena n-áirítear na meicníochtaí a mbraithimid orthu, ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh anseo.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Leanaí

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Ní dírithe ar leanaí atá láithreáin ghréasáin, aipeanna ná táirgí Dyson. Ní bhailímid aon fhaisnéis phearsanta ó leanaí go feasach.

  Más leanbh thú, ná déan iarracht a bheith i d'úsáideoir cláraithe ar ár láithreáin ghréasáin, aipeanna ná táirgí, ná faisnéis phearsanta a sholáthar dúinn ar bhealach eile. Má thagann sé chun solais go bhfuaireamar faisnéis phearsanta ó leanbh de thaisme, scriosfaimid an fhaisnéis sin a luaithe is féidir.

  Más eol duit gur thug leanbh faisnéis phearsanta dúinn, déan teagmháil linn ag privacy@dyson.com.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Gairmeacha le Dyson

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Úsáideann an láithreán gréasáin ‘Gairmeacha le Dyson’ do chuid faisnéise pearsanta le faisnéis nó seirbhísí a d'iarr tú a chur ar fáil duit, lena n-áirítear tacú le d'iarratas ar fhostaíocht le Dyson. Le tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi a n-úsáidimid do chuid faisnéise pearsanta nuair a úsáideann tú an láithreán gréasáin ‘Gairmeacha le Dyson’, féach https://careers.dyson.com/standalone/privacy.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Athruithe ar an bpolasaí príobháide seo

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Déanfaimid athbhreithniú agus nuashonrú ar an bpolasaí príobháide seo uair sa bhliain ar a laghad agus luafar dáta an nuashonraithe dheireanaigh thíos.

  Má athrímid ár bpolasaí príobháide, déanfaimid sonraí faoi na hathruithe sin a phostáil anseo thíos. Má tá do sheoladh r-phoist againn, d’fhéadfadh sé go gcuirfimis r-phost chugat maidir leis na hathruithe sin. Más gá dúinn, iarrfaimid ort a dheimhniú go bhfuil tú sásta leis na hathruithe.


  Is i mí an Mhárta 2018 a rinneadh athbhreithniú agus nuashonrú ar an bpolasaí príobháide seo go deireanach.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Athruithe roimhe seo ar an bpolasaí príobháide seo

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Márta 2018
  Nuashonraíomar ár bPolasaí Príobháide Domhanda leis na dlíthe nua um chosaint sonraí san Aontas Eorpach a chomhlíonadh (go sonrach, an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí).

  Samhain 2017
  Nuashonraíomar ár bPolasaí Príobháide Domhanda le míniú a thabhairt ar an gcaoi a n-úsáidimid do chuid faisnéise pearsanta le calaois a bhrath agus a chosc, agus lena mhíniú go mionsonraithe cén chaoi a n-úsáidimid faisnéis faoin gcaoi a n-úsáideann tú r-phoist uainn, faisnéis ó tháirgí nasctha Dyson agus aipeanna, agus faisnéis ó d'idirghníomhaíochtaí ar líne.

  Meitheamh 2017
  Tá feidhmiúlacht curtha againn le cuid dár dtáirgí nasctha trínar féidir le do tháirge Dyson idirghníomhú le táirgí áirithe tríú páirtí a d'fhéadfadh a bheith agat sa teach (ar nós Amazon Echo, nó Alexa, mar a thugtar air).

  Bealtaine 2017
  Mionathruithe ar an bPolasaí Príobháide Domhanda le soiléiriú a thabhairt ar an bpróiseas ‘ceart chun rochtana’ agus ar chomhroinnt sonraí le tríú páirtithe.

  Lúnasa 2016
  Mionleasuithe i gcomhair sheoladh na Tairsí Domhanda Príobháide le soiléiriú a thabhairt ar chomhpháirtithe Dyson agus ar mhargaíocht trí ardáin shóisialta.

  Márta 2016
  Seoladh na Tairsí Domhanda Príobháide.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Aistriúcháin ar an bpolasaí príobháide seo

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Tá aistriúchán déanta ar an bpolasaí príobháide seo ó Bhéarla go dtí teanga oifigiúil roinnt tíortha éagsúla. Rinneamar amhlaidh d’fhonn a chinntiú go mbeadh an polasaí seo soiléir, sothuigthe do gach duine a úsáideann láithreáin ghréasáin, aipeanna agus táirgí nasctha dár gcuid.

  Mura mbeidh na haistriúcháin ar an bpolasaí príobháide seo ag teacht leis an mbunleagan nó má bhíonn siad ag teacht salach ar a chéile, áfach, tabharfar tús áite don leagan i mBéarla.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Déan teagmháil linn

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Má bhíonn aon cheist, trácht nó ní is údar imní agat, nó más mian leat gearán a dhéanamh faoin gcaoi a n-úsáidimid an fhaisnéis phearsanta atá againn maidir leat, cuir r-phost nó litir chuig ár bhFoireann Príobháide, nó déan teagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí ábhartha le haghaidh do thíre mar atá leagtha amach san Aguisín.

  Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an rialtóir nó leis an údarás i do thír atá freagrach as plé a dhéanamh le gearáin faoi úsáid faisnéise pearsanta. Tá faisnéis faoin rialtóir nó faoin údarás i do thírse, agus sonraí teagmhála na heagraíochta sin, leagtha amach san Aguisín.

  Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár bhFoireann Príobháide am ar bith tríd an r-phost ag privacy@dyson.com nó i scríbhinn chuig F/ch: An Fhoireann Príobháide, Ceannáras Malmesbury, Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire, SN16 0RP, an Ríocht Aontaithe. [Ina theannta sin, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach/na hOifigigh Cosanta Sonraí ábhartha i do thír leis na sonraí teagmhála atá leagtha amach san Aguisín]. Tiocfaimid ar ais chugat a luaithe is féidir linn.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú