“Ang mga inhinyero ng Dyson ay nakatuon sa pagsisikap upang magkatulungan ang hardware at software upang bumuo ng teknolohiyang may mataas na pagganap na nakakaunawa sa kapaligirang kinaroroonan nito at kung paano ito mapabuti. Lalong nagiging mas matalino ang aming mga makina, ngunit may kaakibat na malaking pananagutan ang kaalaman. Sadyang kaunti lamang ang datos na aming kinukuha at hinahawakan namin ito nang may mataas na paggalang. Itinuturing naming isang prayoridad ang proteksyon ng inyong pagkapribado at ang proteksyon at ligtas na pag-imbak ng inyong datos.”
Sir James Dyson
Styling with the Dyson Supersonic™ hair dryer
Dito sa Dyson, nakatuon kami sa pagtitiyak na ang inyong personal na impormasyon ay protektado at hindi kailanman gagamitin sa maling paraan. Upang makalikha ng mas mahusay na teknolohiya at mga karanasan, kumokolekta kami ng impomasyon sa pamamagitan ng mga website ng Dyson at ng Dyson Link na app, at sa pamamagitan ng aming mga konektadong makina. Pinoprotektahan namin nang mabuti ang impormasyong iyon at hinahawakan namin ito nang may pag-iingat. Bukas kami tungkol sa paggamit nito at palagi kaming magbibigay-alam sa inyo ng impormasyon na ibinabahagi ninyo.

Para sa kapanatagan ng inyong loob, malinaw naming ipinaliwanag kung anong impormasyon ang kinokolekta namin, bakit namin kinokolekta ito, paano namin pinoprotektahan ito, at ang mga kontrol ninyo upang palitan o tanggalin ito.

Napakahalaga para sa amin ng inyong tiwala. At habang lalong umuunlad ang aming teknolohiya, patuloy naming gagawing pangunahing prayoridad ang inyong pagkapribado.

Ang Aming Mga Panuntunan sa Pagkapribado

Ang inyong pagkapribado ay nakabalangkas sa lahat ng ginagawa namin. Maaaring maging komplikado ang mga patakaran sa pagkapribado. Sinubukan naming gawing sadyang napakalinaw hangga't maaari ang mga ito. Nilalagom nito kung paano hinahawakan ng Dyson ang inyong personal na impormasyon sa aming mga panuntunan sa pagkapribado na nasa ibaba.

Paano namin kinokolekta ang inyong personal na impormasyon at paano namin ginagamit ito:

Online na pamimili Mga serbisyo sa customer Marketing ng Dyson Pagpaparehistro ng produkto

Inyong pangalan

Upang makilala kayo at maghandog ng personalisadong serbisyo sa customer.

Yes Yes Yes Yes

Inyong numero ng telepono

Upang kontakin kayo tungkol sa inyong delivery.

Yes Yes line line

Inyong email

Upang makipag-ugnayan sa inyo tungkol sa inyong mga order, inyong mga produktong Dyson at ang aming mga pinakabagong alok.

Yes Yes Yes Yes

Mga serial number ng inyong produktong Dyson

Upang tulungan kayo kung may anumang problema, kilalanin ang inyong warranty at tulungan kayong maghanap ng mga bagong dagdag na gamit.

Yes Yes Yes Yes

Inyong mga address

Upang ipadala ang inyong mga produkto at beripikahin ang mga detalye ng inyong pagbabayad.

Yes Yes Yes Yes

Mga detalye ng inyong pagbabayad

Upang iproseso ang inyong mga ligtas na pagbabayad sa amin.

Yes Yes line line

Mga cookie

Upang pagandahin ang inyong karanasan sa aming website at makatulong na mapabuti ito.Mahalaga din ang mga cookie sa online na pamimili upang pahintulutan kayong maglagay ng mga bagay sa inyong basket, bilang halimbawa.

Yes Yes Yes Yes