Abiso sa Pagkapribado ng May-ari

Sa Dyson nakatuon kami sa pagtitiyak na ang inyong personal na impormasyon ay naproprotektahan and hindi kailanman ginagamit sa maling paraan. Para lalong mapabuti ang teknolohiya at mga karanasan, nagkakalap kami ng impomasyon sa pamamagitan ng mga Dyson website, sa MyDyson App, at sa aming mga nakakonektang makina. Pinoprotektahan namin nang mabuti ang impormasyong iyon at hinahawakan namin ito nang may pag-iingat. Bukas kami tungkol sa paggamit nito at palagi kaming magbibigay-alam sa inyo tungkol sa impormasyon na ibinabahagi ninyo.

“Ang mga inhinyero ng Dyson ay nakatuon sa pagsisikap upang magkatulungan ang hardware at software upang bumuo ng teknolohiyang may mataas na pagganap na nakakaunawa sa kapaligirang kinaroroonan nito at kung paano ito mapabuti. Lalong nagiging mas matalino ang aming mga makina, ngunit may kaakibat na malaking pananagutan ang kaalaman. Sadyang kaunti lamang ang datos na aming kinukuha at hinahawakan namin ito nang may mataas na paggalang. Itinuturing naming isang prayoridad ang proteksyon ng inyong pagkapribado at ang proteksyon at ligtas na pag-imbak ng inyong datos.”

Sir James Dyson

Ang aming mga paunawa sa privacy

Ang iyong privacy ay ininhinyero sa lahat ng aming ginagawa. Ang mga patakaran sa privacy ay maaaring maging kumplikado. Sinubukan naming linawin ang amin nang malinaw at nauugnay sa iyo hangga't maaari. Piliin ang abiso sa privacy na nauugnay sa iyo.

Abiso sa privacy ng may-ari

Ipinapaliwanag ng paunawang ito kung anong data ng may-ari ang aming pinoproseso at kung paano Matuto Nang Higit Pa

Paunawa ng cookie

Ang detalye ng paunawa na ito at nagpapaliwanag kung anong data ng cookie ang pinoproseso namin sa aming mga website Matuto Nang Higit Pa